Katalog

Alina Zdeb
Zawodowe, Scenariusze

Architektura starożytna - utrwalenie wiadomości. Scenariusz lekcji z projektowania.

- n +

Architektura starożytna - utrwalenie wiadomości.

Scenariusz lekcji w kl.II technikum budowlanego.

I. CELE LEKCJI:

1. Cele ogólne:

- usystematyzowanie wiedzy na temat architektury starożytnej jaką posiadają uczniowie z wcześniejszych lekcji
- utrwalenie posiadanych wiadomości
- uzupełnienie wiadomości przez wyjaśnienie wątpliwości i niejasności

2. Cele operacyjne:

Uczeń powinien:
- wymienić cechy charakterystyczne dla obiektów architektury starożytnej
- podać okresy w jakich rozwijała się architektura na terenach poszczególnych państw starożytnych
- wymienić i omówić materiały budowlane stosowane w starożytności
- objaśnić konstrukcję budowli starożytnych
- omówić formę budowli wznoszonych w starożytności
- wymienić i opisać po kilka przykładów obiektów charakterystycznych dla poszczególnych państw starożytnych

II. FORMA PRACY

Praca w grupach 4 - 6 osobowych.

III. MATODA PRACY:

Wykład, " mapa myśli".

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Instrukcje dla uczniów opracowane na kartkach, papier plakatowy, mazaki.

V. PRZEBIEG LEKCJI:

1.Część organizacyjna:

- sprawdzenie obecności
- podanie tematu lekcji
- określenie celu lekcji
- podział klasy na grupy

2. Realizacja tematu:

- wyjaśnienie na czym polega metoda "mapa myśli" (Metoda ta nazywana jest również " mapą pamięci", "mapą mózgu", "mapą pojęciową".Jak wynika z nazwy musicie utworzyć mapę. Będzie to mapa waszej wiedzy na temat architektury starożytnej. Mapę sporządzicie wykorzystując skojarzenia, symbole, pojęcia, hasła, zwroty kojarzące się Wam z hasłem wywoławczym - ARCHITEKTURA STAROŻYTNA umieszczonym w centrum arkusza papieru, który otrzyma każda grupa.


Od hasła odchodzą promienie główne, na których należy zapisać główne pojęcia. Na każdym głównym promieniu należy stworzyć promienie podrzędne i zapisać na nich skojarzenia, hasła, pojęcia, dane bardziej szczegółowe niż pojęcia główne. Od tych promieni należy stworzyć następne...itd. Musicie scharakteryzować architekturę starożytną więc powinniście umieścić na mapie informacje dotyczące miejsc, w których się ona rozwijała, jej podstawowych cech, materiałów budowlanych stosowanych w tamtym okresie, rodzajów budowli oraz ich konstrukcji i formy. W trakcie pracy możecie korzystać z otrzymanych kartek z instrukcją dotyczącą tworzenia "mapy myśli", ale nie korzystacie z podręczników i notatek. Czas Waszej pracy wynosi 15 minut. Po tym czasie wybrany przez grupę lider omawia zagadnienia, które znalazły się na opracowanej mapie. Czas prezentacji dla każdej grupy wynosi 5 minut.)

- rozdanie poszczególnym grupom, papieru, mazaków i kartek z instrukcją pracy

Instrukcja dla grupy:

Cel stosowania metody
Metoda pomoże:

- wykazać jakie macie wiadomości i uporządkować je
- sprawdzić co nie zostało w pełni dopracowane
- powiązać różne zjawiska i fakty
- poznać wiedzę kolegów i porównać ją ze swoją

Sposób pracy

- zastanowić się co kojarzy się Wam z podanym hasłem "Architektura starożytna"
- na głównych promieniach "mapy myśli" zapisać wszystkie podstawowe skojarzenia
- zastanowić się co kryje się pod zapisanymi hasłami
- na każdym promieniu podrzędnym zapisać swoje myśli
- wybrać lidera grupy, który omówi mapę
- dokonać prezentacji sporządzonej mapy omawiając poszczególne zagadnienia

Uwaga!
- czas pracy jest ograniczony i wynosi 15 minut
- tworzona mapa jest wspólna więc wszyscy członkowie grupy włączają się do pracy
- korzystaj z wiedzy kolegów i słuchaj ich uważnie, ale nie bój się przedstawić swojego punktu widzenia
- czas prezentacji wynosi 5 minut)
- tworzenie przez grupy "mapy myśli" (praca w grupach przez 15 min.)
- prezentacja map przez liderów poszczególnych grup

3. Zakończenie lekcji:

- podsumowanie (wskazanie tematów dobrze opracowanych i tych, w których wystąpiły braki
- pytania uczniów i odpowiedzi nauczyciela
- ocena aktywności uczniów
- podanie i wyjaśnienie tematu zadania domowego (Narysować w zeszycie "mapę myśli hasła "Architektura starożytna" tak, aby odzwierciedlała Twój sposób myślenia)

Opracowanie:
mgr inż. Alina Zdeb

Wyświetleń: 2949


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.