Katalog

Bożena Maćkowska
Fizyka, Konspekty

Przykłady różnych oddziaływań - konspekt lekcji

- n +

Przykłady różnych oddziaływań

Cel główny: Uczeń poznaje różne rodzaje oddziaływań

Cele operacyjne (wiadomości i umiejętności):
- Uczeń wie, jakie są rodzaje oddziaływań
- Uczeń umie zaliczyć dane oddziaływanie do odpowiedniego rodzaju oddziaływań
- Uczeń potrafi wymienić i objaśnić przykłady oddziaływań
- wymagających bezpośredniego kontaktu
- nie wymagających bezpośredniego kontaktu
- Uczeń wie, jakie są rodzaje skutków oddziaływań
- Umie rozróżniać dynamiczne i statyczne skutki oddziaływań
- Uczeń potrafi wskazać statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań na wybranych przykładach z życia codziennego
- Uczeń wie na czym polega wzajemność oddziaływań
- Umie podawać przykłady wzajemnych oddziaływań i określać skutki, jakie one powodują

Cel kształcący: kształcenie poprawności wnioskowania na podstawie obserwowanych zjawisk oraz kształcenie poprawności języka fizycznego

Cel wychowawczy: budzenie u uczniów zainteresowań wiedzą w odniesieniu do obserwowanych zjawisk fizycznych oraz uczeń:
- uznaje, że zdobywanie wiedzy ma znaczenie praktyczne
- docenia wkład minionych pokoleń w rozwój cywilizacji
- uważnie wykonuje polecone czynności
- stara się być twórczy, pomysłowy

Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału

Metody: Pogadanka, dyskusja, pokaz, doświadczenia uczniów

Środki dydaktyczne: Magnesy, sprężyna, wagony, pręt stalowy, piłka kauczukowa, balony, laska z tworzywa sztucznego, kulki ze styropianu, wózek, statyw, klepsydra

Tok lekcji:
Część wstępna:
Sprawdzenie obecności
Wprowadzenie do tematu lekcji
Podanie i zapisanie tematu lekcji

Omówienie treści lekcji:
1) Pokaz różnych oddziaływań ciał (wnioski, uogólnienia, zapis)

2) Dyskusja - do jakiego rodzaju oddziaływań zaliczysz:
a) padanie deszczu
b) przyciąganie przez magnes metalowych przedmiotów
c) rozciąganie i kurczenie się gumki do włosów ?
d) "trzask" przy ściąganiu niektórych ubrań

3) Poznajemy różne rodzaje skutków oddziaływań (wnioski, uogólnienia, zapis)

4) Pogadanka: Ze stołu zepchnięto szklankę. Szklanka upadła na podłogę i rozbiła się. Jakie zauważymy skutki oddziaływań ?, - jaki skutek wywoła nakłucie balonika, a jaki skutek wywoła uchodzące z balonika powietrze?

5) Pokaz wzajemnych oddziaływań ciał - spostrzeżenia, wniosek (O wzajemności oddziaływań mówimy wtedy, gdy jedno ciało działa na drugie, a drugie na pierwsze)

6) Dyskusja: Czy jabłko przyciąga Ziemię ? (Nie ma oddziaływań niewzajemnych)

7) Czym jeszcze charakteryzują się omawiane przez Nas oddziaływania ? - pokaz oddziaływań "na odległość" i przy bezpośrednim zetknięciu się ciał (uogólnienie spostrzeżeń :Obserwujemy oddziaływania wymagające bezpośredniego kontaktu ciał i oddziaływania na "odległość")

Usystematyzowanie nowych wiadomości - uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie poznaliśmy oddziaływania ?, co jest główną cechą oddziaływania ciał ? czym się charakteryzują oddziaływania ?

Utrwalenie wiedzy przez zastosowanie jej w nowych sytuacjach praktycznych np. Wyjaśnij ustnie, jak działa klepsydra (dawny przyrząd do mierzenia czasu), lub jak działają resory wagonu kolejowego.

Zadanie pracy domowej: Narysuj dowolny przykład wzajemnego oddziaływania ciał i omów skutki, jakie spowodowało to oddziaływanie. Przeczytaj wiadomości zawarte w podręczniku od str.65 do str.68
Wystawianie ocen za aktywność na lekcji.

Zakończenie lekcji: Wpływ oddziaływań ciał na ruch ciała będziemy mówić na następnych lekcjach. (o tym, że chodzimy, pływamy, biegamy, pracujemy, możemy konstruować rozmaite urządzenia....)

Opracowanie: mgr Bożena Maćkowska
nauczycielka Gimnazjum nr. 3
w Wodzisławiu Śląskim)

Wyświetleń: 8059


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.