Katalog

Krzysztof Cąderek
Wychowanie komunikacyjne, Scenariusze

Znaki drogowe poziome - interpretacja i zastosowanie. Scenariusz lekcji.

- n +

Znaki drogowe poziome - interpretacja i zastosowanie

SCENARIUSZ LEKCJI.

Przedmiot: Przepisy ruchu drogowego w kl. III Technikum Żywienia i Tech. Agrobiznesu.

Cel główny: Wykreowanie przekonania, że tylko bardzo dobra znajomość znaków jest gwarancją bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cele dydaktyczne
: Uczeń:
- Potrafi określić kształt i formę znaków
- Właściwie interpretuje znaki na jezdni
- Zna pierwszeństwo znaków barwy żółtej nad białymi
- Potrafi zastosować odpowiednie znaki aby spowolnić ruch pojazdów w miejscach szczególnych
- Wie gdzie i jak zatrzymać pojazd w związku z istniejącymi znakami

Cele wychowawcze
: uczeń:
- Aktywnie obserwuje i dyskutuje
- Potrafi przedstawić swój punkt widzenia
- Współdziała z członkami grupy
- Chętnie prezentuje wyniki ćwiczeń
- Jest przekonany o konieczności dobrej znajomości znaków

Metody:
Pokaz multimedialny z dyskusją, ćwiczenia w grupach, prezentacja

Środki dydaktyczne
: komputer + panel ciekłokrystaliczny, skaner, Program Power Point, foliogramy, plansze znaków.

Przebieg lekcji:


1. Czynności organizacyjne - uczniowie zajmują miejsca w czterech grupach, spr. obecności, podanie tematu, celu i formy organizacyjnej zajęć. (2min.)
2. Część wstępna; (12min.)
a) przypomnienie znaczenia znaków pionowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (dyskusja na forum klasy)
b) pokaz multimedialny" Rodzaje i zastosowanie znaków poziomych" - elementy dyskusji
N: wyświetlając pokaz objaśnia znaczenie znaków poziomych na przykładach z ruchu drogowego, odwołuje się do wiadomości i doświadczeń uczniów
U: uważnie oglądają pokaz, odpowiadają, dyskutują, podają przykłady zastosowań znaków- gdzie takie znaki widzieli
N: zwraca uwagę na szczególnie ważne znaki mające zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo ruchu.
U: obserwują, sporządzają notatki w zeszytach

Zrzut z ekranu.

Prezentacja przygotowana na lekcje z przepisów ruchu drogowego w kl. III Liceum Agrobiznesu i kl.III Technikum Żywienia.
"Znaki drogowe poziome - interpretacja i znaczenie w ruchu drogowym".

3. Część główna
: -praca w grupach (20min.)

Polecenie dla uczniów: Proszę zaprojektować oznakowanie pionowe i poziome dróg w pewnym rejonie miasta, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i płynność ruchu.
Proszę uwzględnić:
- zasady pierwszeństwa
- bezpieczeństwo przy obiektach (szkoły, przedszkola, place zabaw, sklepy itp.)
- ograniczenia wyrażone zakazami i nakazami
- ostrzeżenia dla kierujących pojazdami

(Polecenia wyświetlone na ekranie)- krótkie wprowadzenie nauczyciela.

I Faza
- Uczniowie pracują w grupach 3 - osobowych - rysują plany ulic ,oznaczają budynki i obiekty, dyskutują, uzgadniają oznakowanie.
N
; obserwuje pracę uczniów, doradza, zwraca uwagę na właściwy kształt i formę znaków pionowych i poziomych.

II Faza
- Uczniowie pracują w grupach 6-cio osobowych - z dwóch grup 3-osobowych zostaje przez uczniów (przy akceptacji nauczyciela) wybrany jeden projekt i on jest uzupełniany i przenoszony na folię.
N: obserwuje pracę w grupach, doradza, kontroluje czas pracy.

4. Podsumowanie
- prezentacja rozwiązań: (8min.)
N: Proszę przedstawicieli grup o zaprezentowanie projektów i uzasadnienie przyjętych rozwiązań.

U: kolejno - przedstawiciel każdej grupy prezentuje na foliogramie (z pomocą rzutnika pisma) projekt i objaśnia celowość przyjętych rozwiązań

N: zadaje pytania uzupełniające, podkreśla znaczenie bezpieczeństwa ruchu i zastosowanie znaków poziomych do spowolnienia ruchu przy obiektach.

U: obserwują, dyskutują, wprowadzają ewentualne poprawki.
Powstają poprawne projekty z oznakowaniem ulic zapewniającym bezpieczeństwo i płynność ruchu.

N: Podsumowuje pracę uczniów, ocenia uczniów prezentujących rozwiązania na forum klasy.
5. Praca domowa: (1min.)

Proszę powtórzyć zasady pierwszeństwa przejazdu i interpretację wszystkich znaków.

6. Wypełnienie arkusza ewaluacji. (2min.)
Wnioski z lekcji:

Właściwa interpretacja znaków poziomych i rozwiązywanie ćwiczeń testowych dotyczących postępowania kierujących pojazdami w związku z tymi znakami, sprawiają kandydatom na kierowców zawsze duże problemy. Dlatego też omówienie tych znaków na konkretnych przykładach okazało się celowe.

Właściwa wizualizacja przyczyniła się do tego, że uczniowie poprawnie interpretowali zagadnienia testowe i udzielali dobrych odpowiedzi.

Opracowanie: Krzysztof Cąderek

Wyświetleń: 7857


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.