Katalog

Zenon Bahonko
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Egzamin test z nauki zawodu w zawodzie "murarz" (z kartą odpowiedzi)

- n +

Egzamin test z nauki zawodu w zespole szkół zawodowych nr 2 w białej podlaskiej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie - murarz w roku szkolnym 2001/2002

.................................. klasa II OHP
     imię i nazwisko

Każda prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie jest oceniana jako 1 punkt, za brak lub złe rozwiązanie 0pkt.
Czas rozwiązywania testu - 75 minut.

1) Mieszanką betonową nazywamy mieszaninę następujących składników:
a) spoiwo + woda
b) spoiwo + woda + kruszywo grube
c) spoiwo + woda + kruszywo drobne
d) spoiwo + woda + kruszywo drobne + kruszywo grube

2) Proporcja składników zaprawy cementowo - wapiennej 1: 2: 6 oznacza że należy dozować objętościowo

a) 1 część cementu, 2 części piasku, 6 części wody
b) 1 część cementu, 2 części wapna, 6 części piasku
c) 1 część wapna, 2 części cementu, 6 części piasku
d) 1 część cementu, 2 części wapna, 6 części wody

3) W jakim wiązaniu występują na zmianę warstwy wozówkowe i główkowe układane w ten sam sposób.
a) pospolitym
b) krzyżykowym
c) polskim
d) wielowarstwowym

4) Beton komórkowy YTONG produkowany jest z naturalnych surowców takich jak:
a) cement, piasek, woda,
b) wapno, gips, woda,
c) wapno, piasek, woda,
d) cement, wapno, woda,

5) Jakie tynki możemy wykonywać miotełką:
a) nakrapiane
b) zmywane
c) kamieniarskie
d) pocienione

6) Tynki pocienione mogą być wykonywane na podłożach:
a) z gazobetonu
b) z płyt pilśniowych,
c) z płyt kartonowo - gipsowych,
d) z płyt betonowych

7) Ścianki działowe Pro - Monta ustawia się metodą na sucho lub mokro stosując zaprawę:
a) cementową
b) cementowo - wapienną
c) zaczyn gipsowy
d) gipsowo - wapienną

8) Keramzyt to:
a) zaprawa przeznaczona do wypraw na elementach produkowanych w zakładach prefabrykacji,
b) kruszywo stosowane do betonów lekkich,
c) tynk szlachetny odznaczający się twardą gładką powierzchnią,

9) Pręty klasy A-I są prętami:
a) gładkimi,
b) żebrowanymi jednoskośnie,
c) żebrowanymi w jodełkę,

10) Ile dziewiątek zastosujemy w filarku z węgarkami grubości 51cm w warstwie wozówkowej:
a) 8
b) 2
c) 6

11) Izolację zabezpieczającą elementy budowli przed wodą naporową nazywamy:
a) lekką
b) średnią
c) ciężką

12) Warstwy główkowe nie występują w wiązaniu:
a) wielowarstwowym
b) polskim
c) kowadełkowym
d) krzyżykowym

13) Brąz to:
a) stop miedzi cynku
b) stop miedzi i cyny
c) stop cyny i cynku

14) Ile dziewiątek zastosujemy w murze przenikającym się pod kątem prostym w murach grubości 2 cegieł i jednej cegły:
a) 1
b) 2
c) nie będzie dziewiątek

15) Maksymalna wysokość rusztowania drabinowego wynosi:
a) 19m
b) 21m
c) 25,5m

16) Pręty stalowe współpracujące z betonem przenoszą głównie siły:
a) ściskające,
b) rozciągające,
c) ścinające,

17) Strzemiona występują w żeberkach stropu:
a) Kleina,
b) Płytowego
c) Akermana,

18) Tynk jednowarstwowy tworzy:
a) narzut,
b) gładź,
c) obrzutka,

19) Układy rolkowe nie stosuje się w:
a) cokołach,
b) pilastrach,
c) gzymsach,

20) W ściance działowej z zaprawy na siatce używamy zaprawy:
a) cementowej,
b) gipsowej,
c) nie wolno wykonywać takich ścianek działowych

21) W technologii THERMOMUR wszelkie izolacje przeciwwilgociowe należy wykonywać z papy i lepiku smołowego.
a) tak
b) nie

22) Zaprawa cementowa o proporcji składników 1: 2 ma większą wytrzymałość niż zaprawa cementowa w proporcji składników 1: 1.
a) tak
b) nie

23) Wapno hydratyzowane stosowane do robót tynkarskich powinno być po zgaszeniu dołowane co najmniej 3 miesiące
a) tak
b) nie

24) Cementy portlandzkie można stosować zamiennie z cementami hutniczymi w każdych warunkach
a) tak
b) nie

25) Kołowy przekrój kanału dymowego nie jest korzystniejszy niż kwadratowy
a) nie
b) tak

26) W każdym murze występują między innymi spoiny poziome wsporne
a) tak
b) nie

27) Podczas wykonywania tynków żywicznych używamy narzędzi.........................................................

28) Do sprawdzenia równości powierzchni tynku służy łata kontrolna długości.................................

29) W stropach gęstożebrowych, których rozpiętość jest większa niż 4,5m należy wykonać............................................ w środku rozpiętości.

30) Płyta gipsowo - kartonowa........................................... posiada karton zewnętrzny koloru zielonego.

31) Ścianki działowe ceglane grubości 1 cegły o długości....................................... należy zbroić płaskownikiem lub prętami ze stali okrągłej.

32) W wiązaniu polskim wszystkie kolejne warstwy muru są jednakowe, tylko przesunięte względem siebie o......................

33) Wysokość stopnia schodów w budynkach użyteczności publicznej nie może przekraczać:
a) 16cm
b) 19cm
c) 20cm

34) Granity zaliczamy do skał:
a) magmowych
b) osadowych
c) metamorficznych

35) Deskowanie musi być ustawione pod stropem:
a) Fert
b) Teriva
c) Akermana

36) Do spoiw powietrznych zaliczamy:
a) gips
b) wapno
c) cement

37) W stropie gęstożebrowym rozstaw żeber nie przekracza:
a) 60cm
b) 45cm
c) 90cm

38) W skład zaprawy na tynki wapienne zastosujemy:
a) wapno palone
b) wapno hydratyzowane
c) wapno pokarbidowe

39) W płycie Kleina przy rozstawie belek 2m cegły ustawia się;
a) na płask
b) na rąb
c) na płask i na rąb

40) Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
a) obiektów małej architektury
b) ogrodzeń przylegających do ulic
c) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni ponad 35m

41) Plan orientacyjny wykonuje się aby:
a) ustalić, w którym miejscu na planie miasta lub wsi znajduje się działka przeznaczona pod budowę
b) umiejscowić projektowany obiekt budowlany na działce
c) ustalić położenie projektowanego budynku względem granicy działki

42) Na rysunku w podziałce 1:200 długość boku kwadratu ma 10cm. Jakie wymiary ma ten kwadrat w rzeczywistości.
a) 2m
b) 200m
c) 20m

43) Linią cienką falistą rysujemy:
a) wiązkę zbrojenia dla wstępnie sprężonego betonu
b) urwania rzutów przekrojów
c) zarysy widoczne obiektów i konstrukcji

44) Szczegóły rysujemy w:
a) podziałkach większych niż 1:50
b) podziałkach mniejszych niż 1:50
c) drugim stopniu dokładności

45) Rysunek obok przedstawia oznaczenie:
a) obrys murów i ścian istniejących
b) obrys murów przeznaczonych do wyburzenia
c) obrys murów i ścian projektowanych

46) Kierownik budowy niema prawa występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych i ustosunkowania się do wpisów w dzienniku budowy.
a) tak
b) nie

47) Strop typu Filigran to strop
a) gęstożebrowy
b) na belkach stalowych
c) jest to inny rodzaj stropu

48) W nadprożu Kleina przy rozpiętości otworu 1 metr cegły ustawia się
a) na płask
b) na rąb
c) na płask i na rąb

49) Klasa betonu np. 17,5 oznacza.
a) gwarantowaną wytrzymałość betonu
b) wytrzymałość po 14 dniach twardnienia
c) ilość wody w litrach potrzebną do uzyskania odpowiedniej konsystencji

50) Most jest:
a) budowlą
b) budynkiem
c) obiektem małej architektury

Karta odpowiedzi

Opracowanie:
mgr inż. Zenon Bahonko

Wyświetleń: 25699


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.