Katalog

Marzena Popek
Różne, Konspekty

Badamy warsztat pracy umysłowej i samokształceniowej

- n +

Badamy warsztat pracy umysłowej i samokształceniowej.

Edukacja czytelnicza i medialna (moduł biblioteczno-informacyjny) w Liceum Profilowanym


Cele lekcji:

1. Ogólny: Zapoznanie z warsztatem pracy umysłowej. Planowanie uczenia się.

2. Operacyjne:
Uczeń po lekcji:
a) wie:
 • Jakie jest niezbędne wyposażenie miejsca pracy,
 • Do czego służy komputer w sferze planowania zajęć,
 • Jak zaplanować swoją naukę.

  b) rozumie:
 • Pojęcia: warsztat pracy umysłowej, planowanie, kartoteka, samokształcenie,
 • Jakie reguły rządzą planowaniem.

  c) potrafi:
 • Opracować tygodniowy plan czynności i zajęć,
 • Zaplanować w obrębie tygodnia audycje telewizyjne do zobaczenia,
 • Zorganizować warsztat pracy umysłowej i systematycznie go uzupełniać,
 • Przestrzegać zasad higieny pracy umysłowej,
 • W sytuacjach problemowych stara się podejmować próby samokształcenia zgodnie z zainteresowaniami.

  3. Metody pracy:
  a) Podające: rozmowa kierowana, wyjaśnienie.
  b) Praktyczna: wypełnianie kart pracy (Określanie celów przez każdego z uczniów).
  c) Problemowa: sporządzanie metaplanów (Mój warsztat pracy umysłowej i samokształceniowej).

  4. Środki dydaktyczne:
  a) Plansze: Notowanie linearne; Notowanie graficzne; Schemat rozmieszczenia elementów notatki o tekście.
  b) Przykładowe mapy myśli- odbitki kserograficzne z książki T. Buzana Mapy twoich myśli.
  c) Artykuły popularnonaukowe z czasopism.
  d) Książki popularnonaukowe z zakresu pracy samokształceniowej.
  e) Małe kartki jednakowej wielkości.
  f) Arkusze szarego papieru, taśma klejąca i flamastry.

  Tok lekcji:

  1. Wprowadzenie nauczyciela: Uświadomienie uczniom, że nie tylko trzeba wiedzieć, z czego się uczyć, ale i jak się uczyć, jak czytać, zapamiętywać,

  w jaki sposób słuchać, rozumieć to, co się czyta lub czego się słucha; jak stworzyć prawidłowy warsztat pracy umysłowej i samokształceniowej (miejsce pracy, biblioteczka domowa, kartoteki, czyli uporządkowany zbiór notatek i odbitek kserograficznych). Wyjaśnienie pojęcia "samokształcenie" według Słownika języka polskiego PWN (t.3: R-Z, s.162): `kształcenie się o własnych siłach, nie w szkole, bez pomocy nauczyciela: Metody samokształcenia. Zdobywać wiedzę przez samokształcenie`.

  2. Badanie własnego warsztatu pracy techniką metaplanu.

 • Nauczyciel przedstawia problem: Mój warsztat pracy umysłowej i samokształceniowej, oraz dzieli klasę na 4-6 osobowe grupy.
 • Każda grupa otrzymuje przygotowane wcześniej przez nauczyciela materiały:

  - jeden arkusz szarego papieru, na którym wpisuje temat metaplanu,
  - kartki w 4 kolorach (po ok. 10 kartek w każdym) - do zapisywania opinii,
  - taśmę klejącą lub klej, kolorowe flamastry.
 • Nauczyciel ustala limit czasu na wykonanie zadania (ok. 20 min.).
 • Uczniowie dyskutując tworzą plakat.

  Wszystkie elementy tj. temat, odpowiedzi, wnioski mają określone miejsce na plakacie, dla ułatwienia warto zapisać na nim flamastrem poniższe pytania - tytuły. Uczniowie wspólnie analizują problem wypełniając kolejne kolorowe kartki zgodnie z podanym przez nauczyciela wzorem, wypisując odpowiedzi na poniższe pytania na różnych kolorach kartek np.:

 • JAK JEST? - kartki żółte (tutaj ważne jest podawanie określeń stanu, a nie np. jego przyczyn).
 • JAK POWINNO BYĆ? - kartki niebieskie (tutaj istotą jest podanie opisu stanu postulowanego).
 • DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK POWINNO BYĆ? - kartki czerwone (przyczyny stanu obecnego).
 • W prawym dolnym rogu plakatu umieszczamy napis WNIOSKI (czyli co zrobić, aby było tak, jak być powinno) - kartki zielone. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wnioski można podzielić na "zależne" i "niezależne od nas".
 • Trzeba pamiętać, aby każda opinia (element opisu, stanu postulowanego, przyczyna i wniosek) była pisana na oddzielnej kartce.
 • Uczniowie w grupach naklejają kolorowe kartki z odpowiedziami we właściwych miejscach plakatu.
 • Reprezentanci grup przedstawiają plakaty; odpowiadają na pytania pozostałych uczniów, udzielają wyjaśnień. W trakcie omawiania mogą nastąpić zmiany, niektóre kartki mogą zostać inaczej zapisane, wymienione, bądź przesunięte do innego obszaru. W trakcie prezentacji nauczyciel pełni jedynie rolę obserwatora.
 • Etap podsumowania: Nauczyciel wspólnie z całą klasą zbiera wnioski ze wszystkich plakatów, omawia efekty pracy grup. O ile jest to konieczne można wypracować wspólne wyniki dyskusji.

  3. Notatka w zeszycie - jak powinien wyglądać prawidłowy warsztat pracy umysłowej (umeblowanie, oświetlenie, izolacja od hałasu, estetyka wnętrza, ład i porządek w miejscu pracy, komputer, biblioteczka podręczna, terminarz zajęć).

  4. Planowanie nauki własnej.
  Wyjaśnienie i pogadanka nauczyciela: Planujemy po to, aby w pełni wykorzystać czas. Zasadnicze reguły rządzące planowaniem:
 • Przeanalizuj czynności oraz czas ich trwania. Dokumentuj i sprawdzaj na co wykorzystujesz czas. Dzięki temu zyskasz orientację o tym, jak mija Twój dzień. Będziesz wtedy miał punkt wyjścia do lepszej organizacji czasu.
 • Sporządź plan czynności. Spisz listę zadań (codzienności), ustal ich hierarchię ważności - oceń, które zadania są bardzo ważne, które mniej ważne, a które marginalne.
 • Zapisuj rozkłady zadań. Jeśli nie prowadzisz terminarza, to zrób to. Zacznij od tygodniowego rozkładu stałych zajęć. Zapisuj w nim oczekiwane rezultaty działań, a nie czynności. Zamiast zapisu: 16-17: uczę się do sprawdzianu z historii, napisz: 16-17: nauczę się rozdziału dotyczącego wojen napoleońskich. Taki zapis ma być odpowiedzią na pytanie: Co chcę osiągnąć?
 • Planuj zadania realnie i elastycznie. Planuj tylko taką ilość zadań, którą jesteś w stanie wykonać. Nie popadaj w przesadę. Pamiętaj, że plany nie istnieją same dla siebie, a ich rolą jest ułatwić Ci życie.
 • Wyznaczaj czas zadania. Dokładnie i realnie określ czas potrzebny na wykonanie danego zadania. Z doświadczenia wynika, że określona praca trwa tak długo, jak dużo czasu przeznaczamy na jej wykonanie.
 • Wyznaczaj terminy. Szkoła i nauczyciele w dużej mierze zastąpią Ciebie w wypełnianiu tego obowiązku, wyznaczając terminy sprawdzianów, klasówek i egzaminów. Twoim zadaniem jest takie zaplanowanie pracy, aby zdążyć opanować materiał na wyznaczony termin. Nie posługuj się raczej tak mglistymi terminami, jak: wkrótce, w tym tygodniu, jak tylko będzie taka możliwość (przeważnie znaczą one najchętniej nigdy).

  5. Planowanie wspomagane komputerowo: Pewną pomoc w planowaniu mogą stanowić programy komputerowe, tzw. organizery. Są to osobiste terminarze, zawierające kalendarz, umożliwiające kontrolę stanu wykonania zadań, a nawet obsługujące kontakty z innymi (poprzez pocztę elektroniczną). Najpopularniejsze programy zawierające takie funkcje to MS Outlook (pakiet MS Office) czy Lotus Organizer (pakiet Lotus SmartSuite).

  Przeanalizuj swoje czynności z kilku ostatnich dni. Zobacz, jak naprawdę mija Twój dzień. Tylko uczciwa analiza pomoże Ci znaleźć miejsca w rozkładzie dnia, które warto zmienić. Zapisuj poszczególne czynności, ile czasu Ci zajęły. Po całym dniu usiądź i zastanów się, które z nich były niezbędne, które bardzo ważne, które mniej ważne, a które zbyteczne.

  Czynność, zajęcie Od Do Czas trwania Niezbędne Bardzo ważne Mniej ważne Zbyteczne Uwagi


  6. Określanie celów - wypełnianie kart pracy, wklejenie do zeszytów.

  Rodzaj celu Cel Czas realizacji Plan
  długoterminowy
  kilka lat życiowy
  średnioterminowy
  2 lata wieloletni
  średnioterminowy
  1 rokroczny
  krótkoterminowy
  kilka miesięcy kwartalny
  bieżący
  1 tydzień tygodniowy


  7. Podsumowanie i podziękowanie uczniom za przybycie. Podanie poradników z zakresu pracy samokształceniowej. Wklejenie do zeszytów.

 • Batko A.: Jak osiągnąć sukces w nauce. Poradnik dla uczących się i podejmujących pracę. Kraków 1998.
 • Brześkiewicz Z.: Superczytanie. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa 1995.
 • Brześkiewicz Z.: Superpamięć. Warszawa 1996.
 • Brześkiewicz Z.: Supersłuchanie. Warszawa 1995.
 • Brześkiewicz Z.: Superumysł. Warszawa 1996.
 • Buzan T.: Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne. Łódź 1999.
 • Buzan T.: Rusz głową. Łódź 1999.
 • Czerniawska E., Ledzińska M.: Ja i moja pamięć. O użytecznych strategiach uczenia się. Warszawa 1994.
 • Garczyński S.: Sztuka pamiętania. Warszawa 1966.
 • Green G.W.: Jak pomagać dziecku w nauce. Warszawa 1998.
 • Hamer H.: Nowoczesne uczenie się albo ściąga z metodyki pracy umysłowej. Warszawa 1999.
 • Król F.: Sztuka czytania. Warszawa 1982.
 • Osmelak J.: Jak uczyć się samodzielnie. Warszawa 1980.
 • Pietrasiński Z.: Sztuka uczenia się. Warszawa 1962.
 • Półturzycki J.: Ucz się sam. O technice samokształcenia. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa 1972.
 • Rudniański J.: Jak się uczyć? Warszawa 1963.
 • Rudniański J.: S.O.S. dla ucznia czyli książka dla rodziców i wychowawców. Wyd. 4. Warszawa 1982.
 • Rudniański J.: Sprawność umysłowa. Warszawa 1984.
 • Saloni Z.: Jak pisać wypracowania. Poradnik dla uczniów. Warszawa 1988.
 • Skrzypczak H.: Organizacja i metody samokształcenia. Warszawa 1986.
 • Szkutnik Z.: Kurs szybkiego czytania. "Wiedza i Życie" 1990 nr 4-12.
 • Tinker M.A.: Podstawy efektywnego czytania. Warszawa 1980.
 • Weiner J.: Techniki pisania i prezentowania prac naukowych. Kraków 1992.
 • Zborowski J.: Nauka domowa ucznia szkoły średniej. Warszawa 1972.

  8. Zadanie domowe

  1) Opracuj tygodniowy plan czynności i zajęć.
  2) Zaplanuj w obrębie tygodnia audycje telewizyjne do zobaczenia.

  Bibliografia

  Cierlica Wiesław: Organizacja pracy umysłowej i samokształceniowej. "Biblioteka w Szkole" 1997 nr 4, s.27.
  Jak wypracować wnioski oparte na analizie stanu obecnego i jego przyczyn - czyli mataplan. "Poradnik Nauczyciela" 2001 nr 2, G 1.2, s.10-13.
  Lachowska Elżbieta: Organizacja pracy umysłowej (szkoła ponadpodstawowa). "Poradnik Bibliotekarza" 1991 nr 6, s.40-41.
  Zeman Elżbieta: Edukacja czytelnicza i informacyjna. Podręcznik dla uczniów liceum technicznego. Warszawa 1999.

  Opracowanie:
  mgr Marzena Popek

 • Wyświetleń: 2504


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.