Katalog

Romana Pach
Różne, Konspekty

Na czym polega strategia zrównoważonego rozwoju?

- n +

"Na czym polega strategia zrównoważonego rozwoju?"

K O N S P E K T
Do lekcji biologii w klasie III gimnazjum zgodny z programem wyd. Nowa Era, nr dop. 105)01


Temat lekcji: Na czym polega strategia zrównoważonego rozwoju?
Dział progr. OCHRONA ŚRODOWISKA - zasoby przyrody i ich wykorzystanie.
Edukacja europejska - cele i założenia Wspólnot Europejskich.
Edukacja filozoficzna - koncepcja człowieka jako istoty rozumnej.

CELE LEKCJI:

Wiadomości:
- uczeń potrafi:

- wyjaśnić pojęcie rozwój zrównoważony,
- omówić, co to był "Szczyt Ziemi", gdzie i kiedy się odbył,
- podać przykłady zagadnień, które uwzględniono w Globalnym Programie Działań.

Umiejętności:
- uczeń potrafi:

- uzasadnić stwierdzenia "myśleć globalnie", "działać lokalnie",
- przedstawić główne założenia "Polityki Ekologicznej Państwa",
- omówić działania na rzecz ekorozwoju podejmowane w Polsce,
- uzasadnić, że zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby mają charakter globalny oraz to, że dotyczy również zagrożenia różnorodności biologicznej, a tym samym istnieje potrzeba podejmowania międzynarodowych działań na rzecz ochrony środowiska,
- korzystać z różnych źródeł wiedzy.

Podstawy:
- uczeń :

- jest przekonany o konieczności ochrony zasobów naturalnych przyrody,
- jest zainteresowany ochroną środowiska przyrodniczego,
- interesuje się własnym regionem i krajem oraz poczuwa się do odpowiedzialności za nie.
Metody i formy pracy : praca w grupach, pogadanka, praca z tekstem z podręcznika i innych źródeł:
czasopisma, prasa, literatura popularnonaukowa, Internet: praca różnym frontem.

Środki dydaktyczne: podręcznik, czasopismo "Aura", "Świat Wiedzy", Konstytucja RP, informacje zamieszczone na stronie internetowej encyklopedia pwn, wycinki z prasy zawierające informacje o globalnych zagrożeniach środowiska naturalnego, plakat z wnioskami z poprzedniej lekcji, zdjęcia z przykładami skutków katastrof ekologicznych.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
uczeń:

- obserwuje i opisuje stan środowiska,
- rozumie potrzebę ochrony przyrody,
- zna przykłady katastrof ekologicznych,
- interesuje go własna miejscowość i region,
- potrafi uzasadnić stwierdzenie "myśleć globalnie, działać lokalnie",
- umie wyjaśnić cel działania organizacji międzynarodowych,
- planuje i realizuje swój własny rozwój,
- umie wykorzystać różne źródła wiedzy,
- porównuje aktualny stan otoczenia ze stanem jaki powinien być,
- rozumie, że dewastacja środowiska jest niekiedy wynikiem bezmyślności i niedbalstwa ludzi,
- rozumie potrzebę oszczędzania energii i wody, rozumie potrzebę segregacji śmieci,
- dostrzega niekorzystny wpływ związków chemicznych na żywe organizmy i środowisko,
- rozumie, że istotą rozwoju zrównoważonego jest zapewnienie dobrego i zdrowego życia ludziom żyjącym obecnie i następnym pokoleniom.

UWAGA: uczniowie na początku roku zakładają teczki, w których gromadzą materiały z czasopism, dotyczące ochrony i zagrożeń środowiska przyrodniczego. Dwa tygodnie wcześniej uczniowie zostają poinformowani o problematyce przyszłej lekcji, ponadto podstawą do tej lekcji jest poprzedzająca ją jednostka lekcyjna przeprowadzona metodą metaplanu, z której wykorzystany zostaje plakat i wnioski. (plakat z poprzedniej lekcji)

Temat: "Aktualny stan środowiska w moim otoczeniu".


JAK JEST? JAK POWINNO BYĆ?
- zaśmiecone lasy i rowy
- dymy z kominów
- brudne ścieki wzdłuż drogi
- zły stan dróg
- złej jakości paliwo
- brak segregacji śmieci
- zły sposób odżywiania się
- mycie samochodów w rzece
- czyste powietrze
- czysta woda
- czyste lasy
- ogrzewanie gazowe
- dobrej jakości paliwo samochodowe
- zdrowa żywność
- mniejsze zużycie wody


DLACZEGO NIE JEST TAK JAK POWINNO BYĆ?
- niedbalstwo ludzi
- mała świadomość zagrożeń
- brak pojemników do segregacji śmieci
- słabe propagowanie problemów
- zbyt wysoka cena gazu
- zbyt małe kary np. za mycie samochodu w rzece
- przyzwyczajenia


WNIOSKI:
- propagować zdrową żywność i problemy ochrony środowiska przyrodniczego
- zwiększyć świadomość mieszkańców o zagrożeniach i zdyscyplinować ich zacho-wania i przyzwyczajenia,
- w całej miejscowości wprowadzić selekcję odpadków i skupywać surowce wtórne,
- obniżyć cenę gazu.

PRZEBIEG LEKCJI:
I Faza wstępna:
1. Czynności organizacyjne.
2. Przypomnienie z poprzedniej lekcji wniosków dotyczących najbliższego otoczenia, a następnie wspólnie z nauczycielem sformułowanie tematu lekcji.
3. Krótka charakterystyka rozwoju współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony środowiska w skali globu i Polski w oparciu o przygotowane wcześniej zestawienie:


1972
Konferencja ONZ w Sztokholmie -
po raz pierwszy użyto pojęcia
"zrównoważony rozwój"

1987
Raport Brundand "Nasza wspólna przyszłość"-
opracowano interpretację
pojęcia "zrównoważony rozwój"


1990
Konferencja państw członków europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ w Bergen - przejęto zasady ekorozwoju dla Europy.
Międzynarodowa Konferencja w Białowieży - przyjęto deklarację ekorozwoju "Środowisko, a rozwój Polski".


1992
Konferencja narodów zjednoczonych na temat środowiska i rozwoju "Szczyt Ziem" w Rio - przyjęto program działań o zasięgu ogólnoświatowym.


II Faza realizacyjna:

1. Podział klasy na 4 grupy, wyjaśnienie zasad pracy w zespołach i zaopatrzenie w materiały.
2. Praca uczniów wg podanych instrukcji:

I grupa: W oparciu o tekst w podręczniku do biologii, informacje z internetu oraz posiadanie czasopisma wyjaśnij: "Co to jest rozwój zrównoważony i podaj jego cele?"
II grupa: Wykorzystując wiadomości z podręcznika, czasopisma i Konstytucję RP wyjaśnij:

"W jaki sposób realizowana jest polityka ekologiczna w naszym państwie?"

III grupa: Na podstawie zgromadzonych materiałów przedstawiających przykłady międzynarodowych działań na rzecz ochrony środowiska - opracuj "Deklarację lokalną" - uwzględniając działanie władz i miejscowej społeczności, które będą zgodne z zasadami Konferencji z Rio.

IV grupa: Wykorzystując zebrane materiały z prasy oraz książkę pt. "Katastrofy ekologiczne" ( J. Walker, Arkady 1994 ), przedstaw i zaznacz na mapie miejsca największych katastrof ekologicznych.

3. Prezentacja przygotowanego przez uczniów materiału: formułowanie spostrzeżeń - zapis wniosków.

4. Ocena przez nauczyciela wykonanych zadań z podaniem wyjaśnień.

III Faza podsumowująca:

1. Podsumowanie i zapisanie końcowych wniosków opracowanych przez każdą grupę.

2. Uzupełnienie wypowiedzi uczniów przez nauczyciela innymi przykładowymi rozwiązań proekologicznych np. stosowanie alternatywnych źródeł energii, wykorzystując zasoby wody, słońca wiatru czy też ciepła wnętrza Ziemi.

3. Zadanie domowe - przygotowujące uczniów do następnej lekcji: Przygotuj się do dyskusji na temat: "Jakie byłyby skutki niepodejmowania działań, mających na celu ochronę przyrody?"

4. Przykładowa dokumentacja lekcji:

Rozwój zrównoważony zwany ekorozwojem, polega na takim gospodarowaniu ekosystemami, aby nie zniszczyć zasobów przyrody. Celem jego jest harmonijne powiązanie ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego państw, gdyż z wielu przykrych doświadczeń nauczyliśmy się, że skutki nieprzemyślanych zmian w środowisku niekorzystnie odbijają się na rozwoju ludzi.

1. W Polsce sformułowano dokument "Polityka Ekologiczna Państwa", który został przyjęty przez Sejm RP w 1991 r. Jako wytyczna do działań związanych z przebudową gospodarki i ochroną środowiska. Idea ekorozwoju w sferze gospodarczej polega na dążeniu do wprowadzania takich procesów produkcji, aby zużywano w nich jak najmniej zasobów przyrody, przy równoczesnej minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko. Zgodnie z z założeniami z Rio, Polska podjęła działania zmierzające do ograniczenia efektu cieplarniane- go poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery oraz rozwijanie energetyki niekonwencjonalnej, opartej na źródłach odnawialnych. 1998 r. W Helsinkach - Polska podpisała też" Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Bałtyckiego".

2. Ochrona środowiska zaczyna się od nas!
Poszukajmy rozwiązań, które usuną przyczyny zagrożeń.

D E K L A R A C J A   L O K A L N A:


W dziedzinie ochrony naszego środowiska możemy wiele osiągnąć:

- ograniczyć ilość śmieci,
- wybierać opakowania ze znakiem recyklingu,
- oszczędzać energię elektryczną,
- zmniejszyć zużycie wody,
- zmniejszyć ilość substancji szkodliwych - kupując proszki, farby, kleje bez fosforantów i siarczanów,
- kupować produkty w opakowaniach wymiennych,
- likwidować źródła zanieczyszczeń wód gruntowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zorganizować segregację odpadów w domu,
- upowszechnić segregację śmieci, wykorzystywać surowce wtórne,
- urządzać i pielęgnować zieleńce i zieleń uliczną,
- promować zdrowe odżywianie,
- podnosić estetykę krajobrazu miast i wsi,
- szerzyć edukację prośrodowiskową dzieci, młodzieży i dorosłych,
- prowadzić lokalną kampanię świadomego konsumenta w celu redukcji odpadów opakowaniowych.

4. Wpływ człowieka na środowisko określany jako antropopresja. Wywołana przez człowieka degradacja środowiska, powoduje tak duże zachwianie równowagi w biocenozach pierwotnych, że kończy się często ich całkowitym wyniszczeniem. Mamy wówczas do czynienia z katastrofą ekologiczną.
Przykłady katastrof ekologicznych na świecie :
- wybuch w elektrowni atomowej THREE Miles Islandd - 1979
- wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie - 1985
- awaria tankowca Exxon Valdez u wybrzeży Alaski - 1989 - olbrzymie straty w populacji ptaków morskich,
- podpalenie 700 z 1000 szybów naftowych w Zatoce Perskiej - 1991 - spowodowało ogromne zniszczenia ptaków 25 tys. zginęło, zatrute zostało morze i powietrze,
- wyciek ropy z tankowca MV Braer w pobliżu wysp Szetlandzkich w 1993 r. - ucierpiał cały ekosystem,
przywóz ogromnego ładunku radioaktywnego plutonu z Europy do Japonii - statkiem Akatsuki Maru - 1992 r.
- przewóz 2000 ton toksycznych odpadów statkiem niemieckim Karen B. krążącym w 1987r. między Afryką a Europą,
- hałdy toksyczne - składowane w pobliżu wodospadu Niagara - spowodowały wzrost liczby zachorowań na raka i upośledzenia umysłowe u dzieci w 1987r. obszar ten ogłoszono - obszarem katastrofy ekologicznej,
- ścieki komunalne wypuszczane do morza stanowią śmiertelne zagrożenie dla całego ekosystemu morza (najbardziej dotyczy zanieczyszczone pod tym względem jest Morze Śródziemne)
- wzdłuż wybrzeży Kornwalii w Wielkiej Brytanii wody Atlantyku są zanieczyszczone ściekami z kopalni cynku,
- Morze Północne przyjmuje rocznie około 50 tys. ton metali ciężkich, afera Karen B. - ujawniła proceder uprawiany przez wiele lat przez wiele zakładów przemysłowych z bogatych państw wywożących do toksyczne odpady do krajów biednych.

EWALUACJA
Tematu - ekorozwój:


W odpowiednie miejsce wstaw krzyżyk - wybierając odpowiedź:
a) Tak
b) Raczej tak
c) Częściowo
d) Nie

1. Czy ta lekcja spowodowała, że zrozumiałeś - co jest istotą rozwoju zrównoważonego?
a)
b)
c)
d)

2. Czy wzrosła Twoja świadomość ekologiczna? a)
b)
c)
d)

3. Czy widzisz potrzebę działania w swoim środowisku?
a)
b)
c)
d)

4. Czy bierzesz udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska np. w "Akcji Sprzątania Świata"? a)
b)
c)
d)

5. Czy zrozumiałeś groźbę katastrof ekologicznych?
a)
b)
c)
d)

6. Czy zrozumiałeś potrzebę oszczędzania wody i energii?
a)
b)
c)
d)

7. Czy zrozumiałeś potrzebę ochrony roślin, zwierząt, gleby i powietrza?
a)
b)
c)
d)

8. Czy zrozumiałeś potrzebę działania na rzecz ochrony przyrody - całej ludzkości?
a)
b)
c)
d)

9. Czy zrozumiałeś stwierdzenie "myśleć globalnie, działać lokalnie"?
a)
b)
c)
d)

10. Czy w przyszłości będziesz działać na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego?
a)
b)
c)
d)

Opracowanie:
mgr inż. Romana Pach

Wyświetleń: 6192


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.