Katalog

Zofia Skowrońska-Wiśniewska
Różne, Artykuły

Standard edukacyjny - "Uczeń z powodzeniem kontynuuje naukę w szkole wyższej"

- n +

Wybrany standard edukacyjny (licea ogólnokształcące) "Uczeń z powodzeniem kontynuuje naukę w szkole wyższej"

WSTĘP


"Standardy edukacyjne" są zwięzłymi opisami osiągnięć, uznanych uznanych za niezbędne na danym szczeblu wykształcenia..., standardy w postaci analitycznej jako długie, szczegółowe wykazy wiadomości i umiejętności do opanowania, są mało przydatne. Nie powinny bowiem zastępować programu nauczania... standardy w postaci syntetycznej są krótkimi charakterystykami uczniów spełniających wymagania danego poziomu.1

Kiedy słyszymy o standardach, to pojawiają się trzy powtarzane terminy: Standardy podstawowe, czyli standardy osiągnięć i standardy wymagań. Standardy podstawowe, czyli standardy osiągnięć są uniwersalne, dotyczą wszystkich szkół (podstawy programowe), natomiast standardy wymagań są zróżnicowane i wynikają ze specyfiki szkoły, zatem są ustalone w szkole.

Standardy te powinny pojawiać się w programie rozwoju szkoły. Nie ma mowy o celach, dość powszechnie określanych w dokumentach szkoły. Cele pedagogiczne oznaczają, że efekty naszych pedagogicznych oddziaływań mają ujawnić się w uczniu i to w dość precyzyjnie określonym czasie. Bowiem cel, zgodnie z teorią organizacji i zarządzania, to wyrażony skutek naszego działania, który mamy osiągnąć w określonym czasie i miejscu, za pomocą zaplanowanych środków realizacji i pozyskanych lub będących w dyspozycji wykonawców zasobów.2 Każda szkoła powinna dążyć do osiągnięcia czterech podstawowych standardów standardów pracy szkoły:

1/ w szkole stworzone są warunki do rozwoju każdego ucznia, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji lub pracy zawodowej
2/ klimat szkoły sprzyja efektywnej pracy nauczycieli i uczniów
3/ warunki materialne i kwalifikacyjne kadry pedagogicznej umożliwiają realizację przyjętych w szkole programów edukacyjnych
4/ szkoła promuje swoje możliwości w lokalnym środowisku Cztery podstawowe standardy jakości pracy szkoły - to aspekt jakości związany z klientami edukacji. Aspekt społeczny. Aspekty profesjonalne jakości pracy szkoły będą się wyrażać w postaci zbiorów wskaźników, czyli mówiących nam o tym, czy i w jakim stopniu standardy podstawowe są osiągane.3

ROZDZIAŁ


Wybrany standard edukacyjny (licea ogólnokształcące)


STANDARD: Uczeń z powodzeniem kontynuuje naukę w szkole wyższej

Wskaźniki:
- uczeń potrafi znajdować i wykorzystywać informacje
- wykazuje zainteresowanie wybranym przedmiotem
- ma określone cele i chce się uczyć wybranego przedmiotu
- w szkole podejmuje dodatkowe działania i szkoła stwarza mu takie możliwości

Monitoring - czyli zorganizowany sposób ciągłej obserwacji, aby zapobiec błędom

UCZEŃ
NAUCZYCIEL
- potrafi znajdować konkretne informacje w internecie, bibliotece
- uczeń zadaje pytania edukacyjne (ma świadomość czego nie wie)
- prace ucznia w sposób kreatywny realizują wybrany temat
- analiza prac ucznia
- praca na zadany temat (projekt)
- obserwowanie pracy w grupach i pracy indywidualnej
- rozmowy z uczniem
- konkursy, olimpiady


Monitorowanie może być prowadzone za pomocą rozmaitych technik i narzędzi.

ŹRÓDŁA: Wybrane procedury

- prace uczniów (wypracowania, testy, klasówki)
- obserwacje
- projekt
- albumy
- gazetki (ścienne i w formie czasopisma)
- zadania domowe (skorzystać z różnych źródeł informacji)
- wyniki konkursów i olimpiad
- informacje o losach absolwentów

Wśród procedur stosowanych do monitoringu szkolnego niewątpliwie najbardziej pożyteczne i obiektywne w pozyskaniu informacji edukacyjnej są trzy:

1. Pomiar dydaktyczny
2. Ewaluacja
3. Rozwój organizacyjny szkoły

Narzędzia do wybranych procedur:

INFORMACJE O LOSACH ABSOLWENTÓW (PROCEDURA)

NARZĘDZIA:

- ankieta po kl. II - badająca plany na przyszłość
pytania: 1/ Czy masz wybrany kierunek studiów
2/ Jeśli nie, to dlaczego nie dokonałeś jeszcze wyboru?
3/ Czy swój wybór skonsultowałeś z rodzicami?
4/ Czy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym zadecydowały o wyborze kierunków studiów?
5/ Jakimi kryteriami kierowałeś się przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej?
(np. tradycje rodzinne, przedmioty w zakresie rozszerzonym, moda, zapotrzebowanie na rynku pracy)
6/ Czego oczekujesz od szkoły, by zrealizować swoje plany?

- ankieta w kl. III - październik - weryfikująca wcześniejsze plany życiowe
- deklaracje maturalne
- fakultety
- po kl. III - zbieranie informacji o zgłoszeniach na studia
- we wrześniu - informacja zwrotna o losach absolwentów

Każda procedura, szczegółowa technika czy narzędzie, w wyniku stosowania których uzyskuje się obiektywną informację o rozwoju ucznia i jeśli informacja ta kojarzona jest jednocześnie z opinią klienta edukacji, a w syntezie danych z oby źródeł ustala się kierunki zmian - to jest to mierzenie z zastosowaniem tej procedury.
Mierzenie jakości pracy szkoły sprowadza się więc do uzyskania - w różny sposób - informacji na tyle rzetelnej, by móc stwierdzić, czy osiągane są standardy edukacyjne w wizji szkoły.4

ZAKOŃCZENIE


W dniach 16 - 18 czerwca 2002r. odbyła się w Bratysławie VI Konferencja Europejskich Ministrów Edukacji, której tematem było "Edukacja w nowym tysiącleciu". Uczestniczyły w niej delegacje krajów członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA, krajów stowarzyszonych oraz innych beneficjentów funduszu PFARE.

Oto jedno z postanowień konferencji:
"Wspieranie jakości edukacji". - Ministrowie przyznali, że jakość powinna być mierzona poprzez poziom wyników oraz za pomocą oceny dostępności wszystkich na każdym poziomie wykształcenia i nauki w perspektywie kształcenia ustawicznego. Systemy szkolnictwa powinny być wystarczająco elastyczne, aby umożliwić jednostkom doskonalenie soich mocnych stron, rozwój umiejętności dających większe szanse na zatrudnienie, rozwój własnych umiejętności oraz wartości społecznych. Można to osiągnąć dzięki lepszemu planowaniu kariery oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, jak również dzięki zwiększeniu zakresu odpowiedzialności na poziomie szkoły. Należy budować systemu gwarancji jakości, biorące pod uwagę sytuację lokalną i narodową, aby zapewnić porównywalność dzięki wymianie dobrych praktyk i wzajemnego zrozumienia na poziomie europejskim.5

Przypisy:

1 B. Niemierko, Punkty, rozkłady, standardy, oceny - od żonglerki do dydaktyki.
Szansa technologii informacyjnej na poprawno naukowy pomiar osiągnięć uczniów
[w: ] Informatyka w szkole, IXV, Lublin 16 - 19.09.1998, s. 29-30.
2 S. Wlazło, Jakościowy rozwój szkoły, Wrocław 2002, s. 59-60.
3 S. Wlazło, Mierzenie jakości pracy szkoły, cz. III, Wrocław 1999, s. 29-30.
4 M. Majewski, "Ewaluacja - narzędzie wprowadzania i oceny standardów jakości",
[w: ] Edukacja i Dialog 6/2000, s. 8-9.
5 Źródło: strony internetowe www.eduseek.pl

Opracowanie:
Zofia Skowrońska - Wiśniewska

Wyświetleń: 1489


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.