Katalog

Urszula Mazurkiewicz
Różne, Scenariusze

"Puszka" - scenariusz konkursu

- n +

Scenariusz akcji ekologicznej "PUSZKA"

Jakie są cele "programu puszkowego"?
Celem programu puszkowego jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zachęcanie - poprzez zbieranie puszek aluminiowych - do selektywnej zbiórki odpadów.

Dla kogo przeznaczony jest "program puszkowy"?
Do udziału w programie mogą przystąpić szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu danego miasta, gminy czy powiatu.

Jak realizowany będzie "program puszkowy"?
W każdej szkole biorącej udział w programie ustawione będą kosze na puszki aluminiowe. Do zbierania puszek zachęcać będą wywieszone na terenie szkoły ulotki i plakaty. Klasy IV, V i VI szkół podstawowych oraz I, II i III gimnazjów rywalizować będą między sobą w konkursie na klasę - najlepszego zbieracza puszek aluminiowych. Uczniowie w ramach lekcji sztuki wykonywać będą prace tematyczne związane z puszkami aluminiowymi i zachęcające do ich recyklingu.

Na czym polegać będzie konkurs na klasę - najlepszego zbieracza puszek aluminiowych?
Klasy konkurować będą między sobą na ilość zebranych puszek. Puszki zbierane przez klasę będą komisyjnie zdawane Samorządowi Szkolnemu. Ten tymczasowo przechowywać będzie puszki w pomieszczeniu udostępnionym przez szkołę, w workach. Liczba puszek zdawanych przez poszczególne klasy będzie zapisywana. W ramach klasy zapisywana będzie również ilość puszek przynoszonych przez poszczególne osoby. Najlepsze klasy oraz najlepsi zbieracze indywidualni w trakcie uroczystego podsumowania "programu puszkowego" zostaną nagrodzeni.

Jakie inne pomysły i działania wzbogaca "program puszkowy"?
Aby program był ciekawszy należy:
-przeprowadzić konkursy: plastyczny, na najciekawszy slogan, opowiadanie, dowcip i wiersz o puszce i inne,
-zachęcić uczniów do wykonywania gazetek, plakatów, ulotek i ogłoszeń, wieszanych potem w sposób zorganizowany w szkole i poza nią,
-przygotować spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z recyklingiem odpadów,
-zorganizować wycieczki związane z recyklingiem,
-współpracować z mediami: wywiad w radiu, reportaż, artykuły prasowe, zaproszenie dziennikarzy,
-wydawać cykliczną gazetkę, w której klasy i szkoły znajdą bieżące informacje na temat rezultatów i przebiegu " programu puszkowego"
-wzbogacać tematy lekcyjne o elementy uwzględniające tematykę opakowań aluminiowych.

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
l. Prace konkursowe muszą być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora lub autorów przy pracach zespołowych z dokładnym adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica) z podaniem klasy i wieku autora; numerem telefonu, faxu szkoły.
2. Do uznania autora pozostawia się: technikę wykonywania prac i format.
3. Prace konkursowe powinny być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać jego warunki.

Zasady, style i terminy przeprowadzania konkursu
1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów następuje w terminie do 31 października b.r.
2. Jury powołane przez organizatorów konkursu dokona oceny nadesłanych prac i wyboru najlepszych w następujących kategoriach:
-szkoła najbardziej zaangażowana w akcję "Puszka"
-klasa najbardziej wszechstronna w akcji "Puszka"
-najlepszy indywidualnie zbieracz puszek
-prace indywidualne na najciekawszy plakat, opowiadanie, slogan, wiersz i dowcip o puszce.
3. Jury konkursu dokonując oceny prac w poszczególnych kategoriach wyłania laureatów.
4. Laureatom konkursu przyznane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe.
5.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15 kwietnia b.r. przez pisemne powiadomienie laureatów i dyrekcji szkół biorących udział w akcji.
6. Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów i nagród nastąpi 22 kwietnia b.r. - w Dniu Ziemi.

ZAPRASZAMY I PAŃSTWA SZKOŁĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE "PUSZKA"

Sprawozdanie z akcji "Puszka"
Akcja "Puszka " została przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Organizacją imprezy zajęły się trzy uczennice klasy II Technikum Rolniczego pod opieką nauczycielki Urszuli Mazurkiewicz. Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 szkół z terenu miasta i gminy Rawa Mazowiecka, w tym 8 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Puszki aluminiowe zbierane w szkołach były przechowywane w specjalnych workach i pojemnikach otrzymanych nieodpłatnie od Fundacji na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z siedzibą w Warszawie. Odbiorem zebranych puszek z poszczególnych szkół zajmowała się Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Św. Brata Alberta w Rawie Mazowieckiej.

Akcja "PUSZKA" cieszyła się ogromnym zainteresowaniem na terenie miasta i gminy Rawa Mazowiecka. Dowodem tego jest liczba 982 uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. W ciągu 5 miesięcy trwania akcji zebrano blisko 119000 puszek. Wszystkie one zostały przewiezione do zakładu zajmującego się przetwarzaniem opakowań aluminiowych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek w kwocie blisko 5000 złotych zostały przekazane Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Św. Brata Alberta na zorganizowanie letniego wypoczynku dla podopiecznych fundacji.

Równocześnie pomoc rzeczowa i finansowa ze strony licznych sponsorów konkursu sprawiła, że laureaci otrzymali cenne nagrody i upominki.

Opracowanie: mgr Urszula Mazurkiewicz
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł Reymonta
w Rawie Mazowieckiej

Wyświetleń: 2317


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.