Katalog

Jolanta Pniewska
Różne, Scenariusze

"Europejska pisanka" - scenariusz projektu

- n +

Europejska pisanka

SCENARIUSZ PROJEKTU

I. Cele edukacyjne:

1. Cele ogólne:

* zrozumienie wspólnej tożsamości europejskiej,
* dostrzeganie związków polskiego dziedzictwa kultury z dziedzictwem Europy,
* rozwijanie postaw otwartych na inne społeczności i kultury,
* odkrywanie zjawiska przenikania się wartości kulturowych,
* wprowadzenie ucznia w świat wartości uniwersalnych,
* rozwijanie wiedzy o o kulturze własnego regionu (Pomorza) i jej związkach z kulturą narodową i europejską,
* kształtowanie poczucia troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego,2. Cele operacyjne:

* wymienić i krótko opisać najważniejsze obrzędy, zwyczaje i tradycje związane ze świętem wielkanocnym w wybranych przez siebie krajach europejskich,
* rozpoznawać i wyjaśnić symbole świąt, np. jajka wielkanocnego, zająca, baranka,
* szukać, gromadzić i interpretować wiadomości,
* posługiwać się różnorodnymi materiałami źródłowymi,
* selekcjonować je,
* komunikować się, współpracować w grupie i dzielić się zakresem obowiązków,
* poczuwać się do współodpowiedzialności za pracę w grupie,
* formułować wnioski,
* dokonywać prezentacji,
* rozwiązywać problemy w sposób twórczy,
* korzystać z nowoczesnych technik komunikacji,


II. Postawy:

* kształtowanie szacunku dla wartości uniwersalnych,
* dowartościowanie kultury własnego regionu,
* świadome uczestnictwo w pracach grupy i odpowiedzialność za działania jednostkowe,
* kształtowanie tolerancji wobec odmienności kulturowej,
* wzmocnienie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych,
* lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka.

III. Metody i formy:

metoda: projekt
rodzaj: grupowy
typ: badawczy
rezultat: materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów
formy prezentacji: werbalne, demonstracyjne, degustacja


IV. Etapy realizacji projektu:

1. "burza mózgów",
2. temat projektu i jego cele,
3. zadania do wykonania,
4. źródła poszukiwania informacji,
5. osoby odpowiedzialne i liderzy grup,
6. cele i metody pracy,
7. terminy konsultacji,
8. możliwe sposoby prezentacji,
9. termin prezentacji,
10. prezentacja,

Formy:
* praca w grupach zadaniowych

Metody:
* portfolio (teczka z dokumentami),
* praca z tekstem,
* elementy dramy - odtwarzanie ról,
* techniki manualno - plastyczne,


Środki:
* zebrane materiały informacyjne:
- fragmenty Pisma Świętego mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa,
- opisy obrzędów,
- przepisy kulinarne,
- wróżby wielkanocne,
* materiały plastyczne:
- wzory kartek świątecznych,
- palmy,
- pisanki,
* rekwizyty i symbole charakterystyczne dla danego kraju.
* produkty do sporządzania potraw.
* stoły, obrusy, zastawy.

V. Organizacja grup i opis zadania:

* liczba grup zadaniowych (tyle ile jest krajów wybranych do prezentacji)
* dobrowolna przynależność do grup,
* wyznaczenie lidera i podział pracy wewnątrz grupy zależy od jej członków,
* sporządzenie harmonogramu zadań,
* realizacja zadań zgodnie z harmonogramem
* wszystkie grupy mają do wykonania ten sam zakres zadań, a podstawowym jest zdobycie informacji dotyczących następujących treści:
1. Etymologia
2. Okres przedświąteczny.
3. Przygotowanie do świąt:
- wystrój mieszkania,
- znaki i symbole,
4. Charakter świąt.
5. Obrzędy, zwyczaje, wróżby.
6. Charakterystyczne potrawy (przepisy).
7. Kartki i życzenia.
8. Pieśni wielkanocne.
9. Prezenty:
A/ kto je przynosi?
B/ kiedy?
C/ gdzie je szukać?

VI. Realizacja:

1. Nauczyciel wskazuje uczniom żródła i możliwości pozyskiwania informacji.
2. Ustala terminy konsultacji według przyjętego harmonogramu i dokonuje oceny stanu przygotowań.
3. Selekcja zebranego materiału.
4. Określenie zadań techniczno - organizacyjnych.
5. Ustalenie terminu i sposobów prezentacji.

VII. Prezentacja.

Finalny rezultat pracy uczniów polega na prezentacji i podlega ocenie jury. W trakcie prezentacji wychowankowie powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami zapisanymi w celach projektu.
Sposoby prezentacji zostały zapisane w punkcie "Metoda i formy".

VIII. Ocena dokonana przez jury:

Kryteria:
* zakres i jakość zebranego materiału,
* sposób prezentacji i jej walory estetyczne,
* zaangażowanie poszczególnych członków grupy.

IX. Samoocena.

Opracowanie: Jolanta Pniewska

Wyświetleń: 1787


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.