Katalog

Anna Jabłońska
Chemia, Artykuły

Gimnazjum klasa pierwsza wymagania z chemii

- n +

GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA WYMAGANIA Z CHEMII

l. Substancje chemiczne i ich przemiany

DOPUSZCZAJĄCY
- zna cechy substancji: {barwa, temperatura wrzenia, gęstość, zapach, przewodnictwo elektryczne, ciągliwość, oddziaływanie z magnesem, rozpuszczalność w wodzie}
- zna cechy ciała; { objętość, temperatura, kształt, prędkość, masa, rozmiary}
- zna właściwości gazów {tlen, wodór, dwutlenek węgla, }
- zna właściwości metali i niemetali {żelazo, miedź, siarka)
- potrafi na podstawie napisanego równania reakcji chemicznej{ słowami} określić typ reakcji chemicznej {synteza, analiza, wymiana}
- potrafi w równaniu reakcji chemicznej wskazać produkty i substraty
- rozpoznawać i nazywać sprzęt i szkło w pracowni chemicznej

DOSTATECZNY
- zna zawartość procentową gazów w powietrzu
- potrafi wymienić zanieczyszczenia powietrza
- wie, jak zidentyfikować tlen w powietrzu
- wie, jak można usunąć tlen z powietrza
- umie znaleźć w swoim otoczeniu substancje proste i złożone oraz określić ich właściwości fizyczne

DOBRY
- potrafi rozróżnić przemianę chemiczną od zjawiska fizycznego i poprzeć to przykładami
- umie rozdzielić różne rodzaje mieszanin, zidentyfikować tlen, wodór i dwutlenek węgla
- wie, co to są tlenki

BARDZO DOBRY
- potrafi zapisać schematy następujących przemian: syntezy, analiza, wymiany
- umie zaproponować wykonanie reakcji chemicznych, w wyniku których powstają tlenki
- potrafi obliczać skład procentowy mieszanin
- wie, co to jest gęstość substancji, zna wzór d = "ft-, potrafi obliczyć gęstość, masę, objętość
- wie, co to jest efekt cieplarniany i dziura ozonowa

CELUJĄCY
- potrafi podać schemat reakcji wymiany, które potwierdzi, że badana substancja jest tlenkiem magnezu, tlenkiem wapnia, tlenkiem miedzi...
- zaproponuje eksperyment potwierdzający wniosek np. "żelazo reaguje z parą wodną" - podaje przewidywane objawy reakcji napisze schemat reakcji wymiany
- zaproponuje dwie reakcje wymiany spełniające zadane warunki np. w pierwszej reakcji woda jest produktem, w drugiej reakcji woda jest substratem
- wykonuje dodatkowe zadania domowe

2.Atomy i cząsteczki

DOPUSZCZAJĄCY
- zna symbole pierwiastków chemicznych (H, O, N, C, Cl, S, AL, Hg, Mg, Cu, Fe, K, Na, Ca, Zn, Br, I, P, Au, Ag, Po, Ra)
- wie, jak jest zbudowana cząsteczka wody
- wie, gdzie i w jakiej postaci występuje woda w przyrodzie
- wie, jakie ilości substancji oznaczają zapisy symboliczne np. 3 Al., 2 COr 5 C^hp.
- potrafi nazwać substancje zapisane wzorem
- wie, co to jest atom, oraz potrafi określić ile atomów pierwiastka znajduje się w danej ilości związku np. 5 Fe S - ile atomów siarki? odp: 15 atomów siarki
- potrafi zapisać wzór chemiczny sumaryczny gdy podana jest wartościowość pierwiastka
- zna wartościowość tlenu i wodoru

DOSTATECZNY
- potrafi obliczać masy substancji chemicznych
- wie, co to jest współczynnik stechiometryczny i indeks stechiometryczny
- potrafi odszukać pierwiastek chemiczny w układzie okresowym pierwiastków i określić grupę i okres, w której pierwiastek się znajduje, odczytać masę atomową, określić jego wartościowość
- wie, co to jest wiązanie chemiczne, masa atomowa, masa cząsteczkowa

DOBRY
- zna właściwości amoniaku, siarkowodoru, chlorowodoru, metanu
- potrafi przedstawić wzór sumaryczny, strukturalny, modelowy poznanych związków chemicznych (tlenki, siarczki, amoniaku, metanu, bromowodoru, chlorowodoru)
- wie, co to jest układ okresowy pierwiastków i kto go zbudował
- zna regułę krzyżową

BARDZO DOBRY
- potrafi pisać równania reakcji syntezy, analizy i wymiany
- potrafi odczytywać równania reakcji chemicznych
- wie, co to jest elektroliza wody
- wie kto to był Jędrzej Śniadecki
- potrafi określić wartościowość pierwiastka w związku chemicznym na podstawie wzoru

CELUJĄCY
- rozwiązuje zadania typu: "Produktami utleniania siarczku ołowiu (U) są dwa tlenki. Napisz równanie tej reakcji przy założeniu, ze uczestniczy w niej 20 cząsteczek siarczku ołowiu (H) i oblicz, czy z ilości powstałego w niej tlenku ołowiu (TV) można w reakcji z wodorem wytworzyć 30 cząsteczek wody
- potrafi narysować wzory strukturalne związków chemicznych, w których atomy tego samego pierwiastka tworzą różne liczby wiązań chemicznych np. Fes 04,
- wykonuje dodatkowe zadania domowe


3. Roztwory wodne

DOPUSZCZAJĄCY
- zna pojęcia: rozpuszczanie, roztwór, rozpuszczalnik, destylacja, mieszanina niejednorodna, mieszanina jednorodna - roztwór właściwy, koloid, zawiesina, dekantacja, sedymentacja, rozpuszczalność, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, krystalizacja, stężenie procentowe, woda mineralna, woda pitna
- potrafi odczytać z wykresu rozpuszczalność substancji w danej temperaturze oraz określić temperaturę, w której rozpuści się dana ilość substancji
- wie, jak rozdzielić roztwór na składniki
- zna właściwości wody
- wie, gdzie i w jakiej postaci występuje woda w przyrodzie
- wie, w jaki sposób działalność człowieka powoduje zanieczyszczenie wody

DOSTATECZNY
- wie, jakie czynniki przyspieszają rozpuszczanie
- potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że rozpuszczalność wynosi x g w temperaturze y° C
- potrafi uszeregować substancje według rosnącej rozpuszczalności na podstawie wykresu rozpuszczalności w danej temperaturze
- wie, co dzieje się z kryształem podczas rozpuszczania
- wie, jak sporządzić roztwór
- wie, jak rozdzielać zawiesiny, roztwory
- wie, co to jest efekt Tyndalla
- potrafi podzielić mieszaniny ze względu na stopień rozdrobnienia

DOBRY
- potrafi obliczać stężenie procentowe roztworu, gdy podana jest m* i mtozp-
- obliczenia procentowe- gdy odparujemy rozpuszczalnik
- obliczać masę roztworu, rozpuszczalnika, substancji i przekształcać wzór Cp= — 100%
- wie, z czego składa się piana, emulsja, mgła, dym. Podaje przykłady
- obliczenia chemiczne- wyznaczanie rozpuszczalności

BARDZO DOBRY
- podaje cztery sposoby rozdziału mieszanin
- wie, w jaki sposób przekształcamy roztwór nasycony w nienacycony (przynajmniej dwa sposoby) i odwrotnie
- określa skład chemiczny wód podziemnych i wskazuje, co o nim decyduje
- obliczenia chemiczne- wydajność krystalizacji
- obliczenia chemiczne- obliczanie ilości składników roztworu nasyconego
- obliczenia chemiczne- zmiana stężenia
- wie, jak zmienia się objętość wody ze wzrostem temperatury

CELUJĄCY
- obliczenia chemiczne o podwyższonym stopniu trudności
- wykonuje dodatkowe zadania domowe
- wie, jakie rodzaje wód ziemskich występują na terenie gminy


4. Reakcje chemiczne

DOPUSZCZAJĄCY
- zna pojęcie roztworzenia, wie na czym ono polega i podaje przykłady
- wie, co to jest stosunek stechiometryczny reagentów
- potrafi zapisać równanie chemiczne reakcji Mg, Zn, AL, Ca, Na z kwasem solnym oraz podać opis makroskopowy i mikroskopowy
- zna właściwości kwasu solnego
- na podstawie wzoru sumarycznego związku chemicznego określa: masę cząsteczkową stosunek atomowy pierwiastków stosunek masy pierwiastków skład procentowy pierwiastków

DOSTATECZNY
- zna typy (syntezy, analizy, wymiany pojedynczą i podwójną) i grupy (utlenianie, spalanie, redukcja, elektroliza, roztwarzanie) reakcji
- zna prawo zachowania masy i potrafi je stosować w zadaniach
- właściwości fizyczne bromu
- zna prawo stałości składu

DOBRY
- potrafi zapisać równanie reakcji i spalania, redukcji, roztwarzania, elektrolizy, utleniania
- zna algorytm obliczeń do stechiometrii równań, potrafi go stosować w zadaniach typu: przewidywanie ilości produktu ustalanie ilości substratu obliczanie ilości reagentów w roztworze

BARDZO DOBRY
- rozwiązuje zadania typu: ustalanie produktu przy znanych ilościach dwóch substratów
- wie, od czego zależy szybkość reakcji
- wie, co to jest kataliza, katalizator, kontakt
- wie, jak działa katalizator
- wie, do czego służy katalizator w samochodzie
- wie, co to są reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne
- wie, jak się przewiduje efekt energetyczny rekcji

CELUJĄCY
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem praw stałości składu i zachowaniu masy o podwyższonym stopniu trudności
- wykonuje dodatkowe zadania domowe

Opracowanie: Anna Jabłońska
nauczyciel chemii
Gimnazjum nr 1 w Obrowie

Wyświetleń: 4491


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.