Katalog

Anna Jabłońska
Chemia, Rady

Przedmiotowy system oceniania - chemia

- n +

Przedmiotowy system oceniania - chemia

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz z wewnątrzszkolnym systemem oceniania Gimnazjum nr 1 w Obrowie.

I Kontrakt z uczniami:
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu
oceniania.
2. Każdy uczeń zna kryteria oceniania.
3. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów.
4. Każdej ocenie towarzyszy komentarz wskazujący mocne i słabe strony jego pracy.
5. Prace klasowe, dłuższe sprawdziany, testy są obowiązkowe.
6. Jeżeli uczeń opuścił pracę z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
7. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac
8. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie obowiązują te same kryteria, co w pierwszym terminie.
9. Krótkie sprawdziany, kartkówki mogą dotyczyć trzech ostatnich tematów (nie są zapowiadane)
10. Nie można poprawiać ocen tydzień przed klasyfikacją.
11. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie dotyczy ustalonych wcześniej sprawdzianów).
12. Realizacja każdego działu poprzedzona jest poinformowaniem uczniów w formie pisemnej o wymaganiach edukacyjnych ze szczegółowym uwzględnieniem poziomów wymagań (niezależnie od informacji przekazanych na początku każdego roku szkolnego).
13. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności.
Szczegółowe zestawienie poziomów wymagań w danym dziale otrzymuje uczeń przed jego realizacją (przykładowe rozkłady z uwzględnieniem poziomów wymagań przedstawiono jako załącznik).

II Obszary aktywności
Ocenie podlega:
1. Rozwiązywanie zadań chemicznych
2. Posługiwanie się językiem chemicznym.
3. Prowadzenie rozumowań, dobór optymalnych metod wykorzystywanych do rozwiązywania problemów.
4. Praca w grupach.
5. Wkład pracy ucznia.
6. Aktywność na lekcjach - głos w dyskusji, praca na lekcji.
Ocenie podlega również wykonywanie dodatkowych zadań domowych.Uczeń może raz w ciągu semestru zgłosić brak zadania domowego

III Kryteria oceny.
Ocena odpowiedzi ustnej.
1. Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, ewentualnie zagadnienia z nią związane.
2. Podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem językiem chemicznym oraz skutecznością komunikacji..
3. Odpowiedź nie jest przerywana dodatkowymi pytaniami.
4. Nauczyciel ustala ocenę, która nie może być wyższa niż ta, która została przyporządkowana wybranemu przez ucznia poziomowi wymagań i krótko ją uzasadnia.
Kryteria oceny ustnej:
- zawartość rzeczowa,
- posługiwanie się językiem chemicznym,
- sposób wyrażania sądów, uzasadnień, formułowanie spostrzeżeń,
- trafność doboru metod rozwiązywania danego zagadnienia.

Ocenianie innych form aktywności ucznia:

1. Praca na lekcji
Uczeń, który pierwszy prawidłowo rozwiąże dane zadanie (zanim zostanie ono rozwiązane na tablicy) w zależności od stopnia trudności może otrzymać jeden (w przypadku zadania z poziomu podstawowego) lub dwa plusy, gdy zadanie jest z poziomu wyższego. Uczeń, który uzyska pięć plusów uzyskuje ocenę bardzo dobrą, na prośbę ucznia cztery plusy mogą być zamienione na ocenę dobrą. Niewłaściwe rozwiązanie zadań nie jest karane, uczeń uzyskuje w formie pisemnej (zeszyt) informacje dotyczące popełnionych błędów. Oryginalne rozwiązania są premiowane oceną, co najmniej bardzo dobrą.

2. Praca w grupach
Uczniowie nawzajem oceniają wykonaną przez siebie pracę w grupach, uwzględniając:
- wkład pracy w planowaniu działań,
- poprawne wykonanie doświadczenia,
- umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym
- przestrzeganie przepisów bhp,
- sposób uzasadniania swojego stanowiska,
- współudział w podejmowaniu decyzji,
- przyjmowanie na siebie odpowiedzialnych ról (lider, sekretarz),
- sposób zaprezentowania rezultatów pracy grupy.

3. Aktywność chemiczna poza lekcjami
- osiągnięcie tytułu laureata - stopień celujący.

Ocena prac pisemnych
- Przed przystąpieniem do sprawdzianu nauczyciel zapoznaje uczniów z kluczem oceniania, który nie może ulec zmianie po sprawdzeniu pracy.
- Uciągu semestru przewidywane są całogodzinne sprawdziany pisemne po zakończeniu działu, które nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową.
- Planowane są krótkie sprawdziany pisemne obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji poprzedzających sprawdzian.
- Kartkówki z ostatniej lekcji nie są zapowiedziane przez nauczyciela i sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej. (Czas trwania 10 minut).
- Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela: maksymalnie 2 tygodnie.
- Uczeń ma prawo do wglądu do pracy sprawdzonej i zapoznania się z błędami, ewentualne ich przez nauczyciela.
- Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w czasie pozalekcyjnym w terminie 2 tygodni od zapoznania się z jego wynikami. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie zaliczają go na podobnych zasadach.
 
Rodzaj pracy pisemnej Kryteria Ocena
1) Zadania klasowe - 1 h
(średnio 2 prace klasowe w ciągu semestru)
Zadanie klasowe zawiera zadania z poziomu podstawowego oraz wyższego.
W zestawie pytań znajduje się jedno dodatkowe dające szansę uzyskania oceny celującej przy spełnionych wymaganiach na ocenę bardzo dobrą
75% z poziomu podstawowego to stopień dopuszczający.
90% z poziomu podstawowego to minimum stopnia dostatecznego.
Zaliczony poziom podstawowy i około 60% poziomu wyższego to minimum oceny dobrej.
Zaliczony poziom podstawowy i około 90% poziomu wyższego - bardzo dobry.
2) Krótkie
sprawdziany
(około 15 min)
Kartkówki są konstruowane i ocenianie według tych samych zasad, co dłuższe sprawdziany.
 
 
3) Zadania domowe (2 razy w ciągu semestru) Zadania dodatkowe i obowiązkowe są oceniane zgodnie z odpowiadającym im poziomem wymagań.  

Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej tydzień przed klasyfikacją uzasadniając ją. Uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria są najbliższe jego sprawdzonym osiągnięciom.

Opracowanie: Anna Jabłońska

Wyświetleń: 3443


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.