Katalog

Iwona Klepczarek
Różne, Prezentacje

Projekt jako metoda nauczania - forma integracji międzyprzedmiotowej

- n +

Projekt jako metoda nauczania - forma integracji międzyprzedmiotowej.

Pojęcie "projektu" przyjęło określenie metody nauczania, której istota polega na realizacji przez uczniów konkretnych "dużych" przedsięwzięć (znacznie większych niż tradycyjny temat lekcji lub zadanie domowe).

Przedsięwzięcie charakteryzuje się tym, że:
- ma określone cele i metody pracy
- ma wyznaczony termin realizacji
- znane są osoby odpowiedzialne za jego realizację
- kryteria oceny pracy i aktywności uczniów są znane przez nich przed przystąpieniem do pracy
- uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w grupach
- rezultaty pracy prezentowane są publicznie
- podstawowe zadania dla uczniów przygotowane są przez nauczycieli w postaci tzw. Instrukcji.

Istnieją dwa rodzaje projektów edukacyjnych:
1. projekt badawczy - zebranie i usystematyzowanie informacji o wyznaczonych zagadnieniach
2. projekt działania lokalnego - podjęcie jakiejś akcji w środowisku lokalnym

Podstawową zasadą projektu jest samodzielna praca uczniów, w trakcie której mają oni możliwość ćwiczenia wielu umiejętności. Tak więc celem zastosowania metody projektu jest rozwijanie następujących umiejętności:
- podejmowania decyzji grupowych
- rozwiązywania konfliktów
- wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych
- poszukiwania kompromisu
- dyskutowania
- współpracy w grupie
- dzielenia się rolami i zadaniami
- dokonywania oceny pracy w grupie
- planowania
- poszukiwania źródeł informacji
- zjednywania sojuszników
- przewidywania trudności i radzenia sobie z nimi

Planując projekt należy ustalić tematy zainteresowań uczniów, możliwość dostępu do źródeł informacji oraz możliwości samodzielnego opracowania danego tematu.

Temat projektu może określać w sposób ogólny zagadnienia tworzące ramy projektu lub cel przedsięwzięcia. Zależnie od wcześniej ustalonych form realizacji projektu, temat opracowywany jest przez wszystkie grupy uczniów, bądź formułowany jest przez każdą grupę odmiennie.

Istotnym elementem realizacji projektu jest przygotowanie dokładnej instrukcji dla uczniów. Może być ona zapisana w różnych formach ale powinna ona zawierać wszystkie informacje ważne dla treści i formy realizowanego projektu. Ważne jest aby na jej podstawie uczniowie wiedzieli, co mają zrobić, aby stworzyć produkt najwyższej jakości.

Nie istnieją żadne żelazne reguły podziału i składu zespołów w przypadku grupowej pracy nad projektem. Problemy te rozstrzygamy częściowo sami, częściowo po konsultacji z uczniami. Wskazane jest aby skład grupy zawierał uczniów o zróżnicowanym wskaźniku osiągnięć szkolnych i nie przekraczał ilości 7 uczniów.

Ostatnim etapem realizacji projektu jest prezentacja. Decyzja dotycząca formy prezentacji powinna zostać podjęta przez uczniów, możemy jednak zachować prawo do pewnych sugestii, zwłaszcza jeśli uczniowie nie mają doświadczenia w pracy nad projektami.

Przykładowe formy prezentacji:
- wystawa prac wykonanych przez uczniów (albumy, plakaty, rysunki, schematy) z ich komentarzem
- inscenizacja
- wykład
- odczytanie pracy pisemnej
- pokaz filmu video

Odbiorcami prezentacji są głównie pozostali uczniowie danej klasy, ale warto poszerzyć audytorium o innych uczniów, rodziców, przedstawicieli samorządu lokalnego lub mediów.

Opracowanie: mgr Iwona Klepczarek

Wyświetleń: 1444


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.