Katalog

Wioletta Spytkowska
Różne, Konspekty

Poznajemy problemy ludzi niepełnosprawnych. Rok 2003 - rokiem niepełnosprawnych. Konspekt zajęć

- n +

POZNAJEMY PROBLEMY LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy w gimnazjum specjalnym dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Realizacja tematu możliwa także w nauczaniu dzieci upośledzonych w stopniu lekkim oraz w nauczaniu zintegrowanym.
Podany temat można realizować w trakcie jednego ośrodka pracy, bądź też rozbić tematykę na kilka ośrodków pracy i szczegółowo opracowywać każdy z nich, np. odrębnie realizować tematykę osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, niesłyszących i itp.

ROK 2003 - ROKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

CELE ZAJĘĆ:
Dydaktyczne:
- wyjaśnienie pojęcia "niepełnosprawny",
- zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
- grupowanie słownictwa wokół tematu niepełnosprawności: kalectwo, inwalida, niewido-
my, niedowidzący, niesłyszący (głuchy), niedosłyszący, pismo Braila, język migowy,
- określenie form pomocy jaką uczniowie mogą nieść osobom niepełnosprawnym,
- przybliżenie uczniom problematyki osób niepełnosprawnych: bariery i ograniczenia jakie
napotykają niepełnosprawni,
- utrwalenie znajomości kierunków: w prawo, w lewo, prosto.

Wychowawcze:
- kształtowanie postawy wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- wdrażanie do niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym,
- wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zachowanie w trakcie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną,
- kształcenie postawy tolerancji wobec odmienności w wyglądzie, zachowaniu się innych osób.

Cele rewalidacyjne:
- ćwiczenia w mówieniu, właściwe formowanie odpowiedzi na pytania,
- ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,
- ćwiczenia spostrzegawczości, orientacji w kierunkach (prosto, prawo, lewo).

FORMY PRACY:
Zespołowa, praca w grupach dwuosobowych, indywidualna praca, wykonywanie
ćwiczeń samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela.

METODY PRACY:
- słowne (pogadanka, rozmowa kierowana, formułowanie odpowiedzi na pytania),
- poglądowe (pokaz, instruktaż słowny na bazie demonstrowanych ilustracji),
- ćwiczenia praktyczne: wcielamy się w rolę osób niepełnosprawnych, sprawujemy nad nimi opiekę - drama,
- ćwiczenia ruchowe z zakresu kinezjologii edukacyjnej.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- pomoce do zajęć wstępnych,
- podręcznik,
- ilustracje przedstawiające osoby niepełnosprawne w różnych sytuacjach,
- opaski na oczy,
- kartka z pismem Braila,
- stopery (zatyczki do uszu),
- ilustracje przedstawiające fonogesty dla niesłyszących,
- nagrania melodii do ćwiczeń ruchowych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.ZAJĘCIA WSTĘPNE:
- przywitanie z dziećmi,
- określenie daty dnia i stanu pogody, omówienie charakterystycznych zjawisk atmosferycznych, wymiana spostrzeżeń między dziećmi, zapis daty dnia i stanu pogody na tablicy, przepisanie tekstu przez uczniów do zeszytów,
- proste obliczenia matematyczne, ile dni w tym tygodniu się uczymy, ile dni pozostało do ferii, jak długo będą trwały ferie - uczniowie podchodzą do dużego kalendarza ściennego i zaznaczają na nim dni wolne od nauki przypadające na okres ferii,
- podanie tematu i celu zajęć, omówienie treści zaplanowanych na dany dzień zajęć,
- podanie zasad oceniania na zajęciach i omówienie organizacji pracy na lekcji - praca w grupach dwuosobowych" zaproszenie na lekcję autystycznego kolegi, omówienie zasad zachowania się przy gościu.

2.PRACA POZNAWCZA - OBSERWACJA I KOJARZENIE:
Rozmowa kierowana z uczniami na temat: kogo uważamy za osobę niepełnosprawną. Określanie różnych rodzajów niepełnosprawności: kalectwo ruchowe, ślepota, głuchota, obniżenie sprawności intelektualnej.
Na podstawie obserwacji (w szkole uczą się dzieci kalekie), wypowiedzi uczniów: jak zachowują się osoby niepełnosprawne. Jak radzą sobie w szkole?
Czy są samodzielni?
Czy (i dlaczego) należy im pomagać?
Czy ktoś z uczniów ma kolegę, przyjaciela, który jest osobą niepełnosprawną?
Czy osoba niepełnosprawna może być przyjacielem?
Czy uczniowie czują się osobami niepełnosprawnymi?
- dlaczego tak,
- dlaczego nie.
Uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym są w społeczeństwie zaliczani do grona niepełnosprawnych. Sami uczniowie nie zaliczają się do kręgu osób niepełnosprawnych mimo iż niektórzy z nich uczestniczą w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w którym działają ich rodzice.Kto zdaniem uczniów jest w takim razie osobą niepełnosprawną? Dzieci jednoznacznie wymieniają osobę na wózku inwalidzkim i niewidomą. Nauczamy się rozpoznawać bariery jakie napotykają osoby niepełnosprawne - oglądanie ilustracji osób niepełnosprawnych w różnych sytuacjach życiowych np. osoba na wózku inwalidzkim przed wjazdem na krawężnik, schody, osoba niewidoma, która chce przekroczyć ruchliwą ulicę.

Czytanie opowiadania o życiu dzieci w szkole z internatem dla osób niewidomych. Omawianie na podstawie czytanki ich codziennych zajęć. Wyszukiwanie różnic i podobieństw w codziennym rozkładzie dnia dzieci niewidomych i widzących.

Poznawanie różnych kształtów za pomocą dotyku. Zwrócenie uwagi dzieci na to jakimi zmysłami niewidomy poznaje świat: słuch, dotyk, węch, a jakiego zmysłu nie używa - wzrok.

Poznanie sposobów porozumiewania się ludzi niesłyszących. Jakiego zmysłu osoba niesłysząca nie używa: słuch, czego nie słyszy: dźwięków mowy, muzyki, odgłosów dnia codziennego. Poznanie kilku gestów języka migowego, demonstrowanie plansz z fonogestami. Mimika i gest jako sposób porozumiewania się.

Określenie zasad postępowania w stosunku do osób głuchych:
- nie podchodź do osoby głuchej od tyłu, nie zaskakuj jej gwałtownymi ruchami,
pamiętaj, że ona nie słyszy twoich kroków,
- staraj się przekazać informację gestem, mimiką.

Zasady postępowania z osobami niewidomymi:
- nie mów przesadnie głośno,
- informuj osobę niewidomą gdzie jesteś i co robisz,
- nie dotykaj jej znienacka,
- zaoferuj jej pomoc w przemieszczaniu się. Jasno i precyzyjnie wydawaj
komendy: w prawo, w lewo, prosto.

Zapraszamy na lekcję Krzysia - naszego niepełnosprawnego kolegę, który często nas odwiedza. Wspólnie zastanówmy się co będziemy robić jak przyjdzie Krzysiu. Jakie zajęcia lubi Krzysiu najbardziej?Jak uczniowie powinni zachowywać się wobec Krzysia? Uczniowie wspólnie bawią się z Krzysiem wymyślając dla niego różnorodne zabawy. Krzysiu jest dzieckiem autystycznym; nie mówi, jest upośledzony znacznie, godzinami bezustannie rozpaczliwie płacze. Bardzo szybko nuży się wykonywaną czynnością, wymaga nieustannej opieki i uwagi, ciągłego urozmaicania zadań, na których się bardzo krótko koncentruje. Uczniowie są wobec niego niesłychanie życzliwi, opiekuńczy. Jego płacz tłumaczą, że on się skarży, bo widocznie jest mu źle.W trakcie zajęć z dziećmi chłopiec jest bardzo spokojny i wyciszony. Często po wizycie w naszej klasie nie ma ochoty wracać na swoje zajęcia.

W trakcie zajęć wprowadzanie ćwiczeń ruchowych z zakresu kinezjologii edukacyjnej, ćwiczenia uaktywniające, odprężające, uczące koordynacji.

3.EKSPRESJA

Wcielamy się w rolę osób niepełnosprawnych, aby lepiej zrozumieć ich problemy. Jak to jest, gdy się nie widzi! Uczniowie dobierają się parami. Jedna osoba zakłada na oczy ciemną przepaskę i usiłuje wykonać w klasie codzienne czynności: podejść do tablicy, podlać kwiatki i wyrzucić śmieci do kosza - w trakcie wykonywania czynności uczniowie głośno wyrażają swoje odczucia (lęk, niepewność, obawa upadku, bezradność i potrzeba
pomocy ze strony drugiej osoby, mała precyzja ruchów).

Szkoła jakiej nie znamy!
Uczeń z przepaską na oczach udaje się wraz ze swym partnerem na spacer po szkole. (Zwrócenie uwagi na odpowiedzialną postawę i zachowanie partnera). Później zmiana ról. Ekspresja werbalna uczniów: dzielenie się wrażeniami, wymiana spostrzeżeń po wcieleniu się uczniów w rolę osoby niewidzącej. Jak porozumiewają się ludzie niesłyszący? Dzieci zakładają stopery do uszu i usiłują przekazać koledze z ławki określoną informację. Dla uczniów ta część ćwiczenia niesie ładunek humorystyczny wynikający z nieudolnego posługiwania się mimiką
i gestem. Uczniowie głuchotę odbierają jako znacznie lżejsze kalectwo niż ślepotę.

4.ZAJĘCIA KOŃCOWE
- podsumowanie dnia,
- ocena pracy uczniów i ich zaangażowania w wypełnianiu powierzonych zadań.

Opracowanie: Wioletta Spytkowska

Wyświetleń: 2538


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.