AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Czerwińska
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I współprowadzonych z logopedą

- n +

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I prowadzonych wspólnie z logopedą

Wprowadzenie


Jako nauczyciel nauczania zintegrowanego szczególną uwagę zwracam na współpracę z rodzicami. Realizują własny model współpracy przeprowadzam wiele zajęć otwartych dla rodziców. Są one doskonałym sposobem na zapoznanie rodziców ze sposobem funkcjonowania dziecka w klasie szkolnej podczas zajęć oraz na zapoznanie rodziców z metodami i formami pracy nauczyciela z ich dziećmi. W 2002 roku zorganizowałam zajęcia otwarte będące swego rodzaju eksperymentem dydaktycznym. Podczas zajęć było obecnych 15 rodziców. Zajęcia te poprowadziłam wspólnie ze szkolnym logopedą. Zostały przeprowadzone przy okazji wprowadzania głoski "sz". Głównym celem tych zajęć było zwrócenie uwagi rodziców na konieczność dbania o poprawną wymowę uczniów. Zajęcia te były obserwowane także przez wicedyrektora szkoły. Po raz pierwszy przeprowadzono w naszej szkole tego typu zajęcia.

Ich cel był wielokrotny:

 • podkreślenie znaczenia prawidłowego wypowiadania się uczniów;
 • zapoznanie rodziców ze sposobami kształtowania u dzieci nawyku dbania o prawidłową wymowę;
 • ukazanie rodzicom potrzeby współpracy między nauczycielem, rodzicami i specjalistami danej dziedziny;
 • współpraca nauczyciela prowadzącego z nauczycielem stażystą.

  Od strony logopedycznej główny cel tych zajęć to:

 • usprawnianie narządów mowy;
 • prawidłowe ułożenie narządów mowy przy realizacji głosek szumiących;
 • utrwalenie prawidłowej wymowy głosek szumiących w wyrazach. Końcowym etapem zajęć była ich ewaluacja. Wśród rodziców przeprowadzono ankietę mającą na celu poznanie ich opinii nt. zajęć.

  Przekładowe wypowiedzi obecnych na zajęciach rodziców:

  "Prowadzona lekcja była urozmaicona. Dzieci brały aktywny udział w lekcji, były skupione, zaangażowane."

  "Zajęcia lekcyjne, w których brałam udział były bardzo interesujące. Były okazją do obserwacji dzieci podczas wykonywanych zajęć i ich zachowań."

  "Zajęcia prowadzone w sposób umiejętny, ciekawy. Dzieci wykazują dużą chęć do odpowiadania, są zainteresowane poleceniami ze strony pedagoga. Podobała mi się forma pracy z dziećmi."

  "Jestem zadowolona z udziału w zajęciach. Lekcja była poprowadzona bardzo dobrze. Ogólnie bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że w przyszłości znów będą prowadzone lekcje pokazowe."

  "Zajęcia przeprowadzone były bardzo ciekawie, uczniowie nie mieli czasu się nudzić, mogli się pouczyć i poruszać. Polecenia były tłumaczone jasno i wyraźnie. Każdy wiedział, co ma robić. Na lekcji panowała bardzo przyjemna atmosfera."

  „Scenariusz zajęć”

  KLASA: I B
  CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 4 godziny.
  PROWADZĄCY: mgr Katarzyna Czerwińska
  LOGOPEDA: mgr Karol Pawlas
  OŚRODEK TEMATYCZNY: Późną jesienią.
  TEMAT DNIA: Dobra rozgrzewka każdemu się przyda.

  CELE DYDAKTYCZNE
  kształcenie polonistyczne:
  - poznanie głoski "sz" w mowie i w piśmie;
  - poznanie sposobu poprawnego wypowiadania głoski "sz" (właściwe ułożenie narządów mowy przy realizacji głoski szumiącej);
  - doskonalenie umiejętności czytania sylab i wyrazów z głoską "sz";
  - wdrażanie do poprawnego wypowiadania głoski "sz" w wyrazach;
  - doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat;
  - wzbogacanie słownictwa związanego z jesienną odzieżą;
  - doskonalenie umiejętności rozwiązywania krzyżówki;
  - doskonalenie umiejętności układania wyrazów z rozsypanek sylabowych;

  kształcenie matematyczne:
  - doskonalenie umiejętności liczenia do 10;
  - doskonalenie umiejętności układania działań;
  - doskonalenie umiejętności dopełniania do 10;

  kształcenie przyrodnicze:
  - zachęcanie do właściwego ubierania się jesienną i zimową porą.

  CELE WYCHOWAWCZE
  - wdrażanie do dyscypliny podczas zajęć;
  - angażowanie do pracy wszystkich bez wyjątku;
  - zachęcanie do aktywnego udziału podczas zajęć;
  - zachęcanie do dbania o własne zdrowie.

  ZAKŁADANE EFEKTY
  Uczeń zna:
  - głoskę "sz";
  - sposób poprawnego wymawiania głoski "sz" w wyrazach;

  Uczeń potrafi:
  - zapisać głoskę "sz" w trzylinii;
  - rozpoznać "sz" w tekście;
  - czytać poznane wyrazy z "sz";
  - układać wyrazy z sylab;
  - swobodnie wypowiadać się na podany temat;
  - rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło;
  - wykonywać obliczenia do 10;
  - dopełniać do 10;
  - układać i zapisywać działania w zakresie 10.

  Uczeń wie:
  - jak należy ubierać się jesienną i zimową porą;
  - jak dbać o własne zdrowie.

  METODY: pogadanka, pokaz, działania praktyczne, praca z tekstem, zabawy ruchowe, metoda twórcza - metaplan, słowna czynnościowa, demonstracja i naśladownictwo.
  FORMY: indywidualna, zbiorowa, grupowa.
  ŚRODKI: karta pracy 123, 124, plansza z ilustracjami, plansza z krzyżówką, karta pracy z zadaniami prowadzonymi przez logopedę, kartoniki z liczbami, szaliki, czapki, plansza z grzybami - metaplan, kartoniki z głoską "sz", lusterka, kółka z drutu, 2 pudełka.

  PRZEBIEG ZAJĘĆ

  1. Powitanie uczniów i przybyłych rodziców. Sprawdzenie obecności. Czynności porządkowe - przygotowanie do zajęć.
  2. Wprowadzenie do tematu. Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują krzyżówkę. Zapisują hasła na swojej karcie pracy, zaś nauczyciel zapisuje hasła na tablicy. Odczytanie hasła. Wspólne ustalenie, o czym w związku z hasłem będziemy rozmawiać podczas zajęć.
  3. Wyszukiwanie w zapisanych w krzyżówce hasłach głoski "sz" i zaznaczanie jej.
  4. Ćwiczenia z logopedą usprawniające narządy mowy - Jak wyglądają usta wesołe, smutne i złe. Dzieci demonstrują różne miny. Zabawa "Jedziemy na wycieczkę". Każde z dzieci ma przed sobą lusterko. Logopeda opowiada historyjkę o Szymku pokazując ćwiczenia. Dzieci naśladują je. Zabawa ruchowa - ćwiczenie mięśni okrężnych warg. Dzieci ustawione w dwóch rzędach. Każdy ma kółko z druty, które ma przenieść na wargach robiąc tzw. "ryjek" i wrzucić do pudełka. Wygrywa rząd, który szybciej wykona zadanie.
  5. Ćwiczenia wprowadzające głoskę "sz". Odczytanie wyrazów ze 123 karty pracy. Podział wyrazów na głoski i sylaby. Układanie wyrazów z sylab - wycinanie kartoników i wklejanie w ramki. Zaznaczanie "sz". Ćwiczenia w kształtnym pisaniu "sz" po uprzednim wyjaśnieniu przez nauczyciela.
  6. Przerwa śródlekcyjna: Zabawa "Rysunek z głoski" - uczniowie otrzymują kartoniki z napisaną głoską "sz". Polecenie: wykonaj rysunek z głoski "sz".
  7. Ćwiczenie słuchowe z logopedą - na tablicy plansza z ilustracjami. Chętni uczniowie nazywają przedstawione przedmioty. Logopeda wskazuje, jak poprawnie wymawiać dane wyrazy. Następnie proponuje zabawę ruchową. Uczniowie dzielą wyrazy z ilustracji na głoski - przy głosce "sz" podskakują 1 raz.
  8. Nauczyciel proponuje zapisanie w zeszycie czterech wybranych przez uczniów nazw przedmiotów z przedstawionej planszy.
  9. Przerwa śródlekcyjna: Zabawa "Kojarzenie pojęć" - nauczyciel podaje wyraz i rzuca piłkę do chętnego ucznia, który stara się wyjaśnić, co to jest, podać definicję słowa.
  10. Ćwiczenie matematyczne na 123 karcie pracy - dopełnianie do 10. Uczniowie uzupełniają rysunki tak, by w każdym było 10 elementów. Wspólnie z nauczycielem układają działania i zapisują je na tablicy i w zeszycie.
  11. Ćwiczenie artykulacyjne z logopedą - karta pracy, ćw. 2. Uczniowie uzupełniają wyrazy brakującą sylabą. Chętni uczniowie odczytują utworzone wyrazy na głos. Logopeda kontroluje poprawną wymowę.
  12. 123 karta pracy - Głośne czytanie przez nauczyciela i chętne dzieci tekstu. Rozmowa nt. Jak należy ubierać się o tej porze roku? Szukanie głosek "sz" i "cz". Zaznaczanie dwoma dowolnymi kolorami.
  13. Ćwiczenie matematyczne - odejmowanie od 10. Na środek klasy wychodzi 10 uczniów z czapkami na głowie. Nauczyciel prosi, by dana liczba uczniów ściągnęła czapki. Uczniowie odpowiadają na pytania: ile było czapek, ile schowano, ile zostało, układają działania matematyczne i zapisują na tablicy. Głośne odczytanie zapisanych działań.
  14. Ćwiczenie artykulacyjne z logopedą - karta pracy, ćw. 3. Uczniowie samodzielnie próbują odczytać przedstawione rebusy, następnie kolorują ilustracje. Po wykonaniu rebusów logopeda uczy dzieci wiersza pt. "Kalosze". Zwracanie uwagi na poprawność artykulacyjną głoski "sz".
  15. 124 karta pracy - uczniowie uzupełniają wyrazy odpowiednio dobraną głoską "sz" lub "cz". Następnie chętne dzieci odczytują uzupełnione wyrazy. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
  16. Ćwiczenie matematyczne w układaniu działań. Na tablicy znajdują się kartoniki z liczbami. Wybrani uczniowie podchodzą do tablicy i układają działania, których wynik wynosi 10.
  17. Ćwiczenie z logopedą - ćw. 4 na karcie pracy. Uczniowie uzupełniają wyrazy wskazaną sylabą. Następnie głośno odczytują ułożone wyrazy. Zwracanie uwagi na poprawne wymawianie wyrazów.
  18. Metaplan - Na tablicy plansza. Uczniowie podają propozycje, które są odpowiedzią na pytanie: Jak dbać o zdrowie?". Plansza pod tytułem: Pomysły na to, by nie chorować. Nauczyciel zapisuje propozycje uczniów na metaplanie.
  19. Ewaluacja zajęć. Uczniowie otrzymują karteczki, na których mają wyrazić swoje zdanie nt. zajęć, w których uczestniczyli. Zrobią to za pomocą 3 minek. Karteczki smarują klejem i przyklejają na planszy na tablicy. Rozmowa nt. wyników ewaluacji.
  20. Rozdaniem rodzicom ankiet i poproszenie o krótkie opinie nt. przeprowadzonych zajęć.
  21. Pożegnanie z uczniami i zaproszonymi rodzicami.

  Opracowanie:
  mgr Katarzyna Czerwińska
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Marklowice

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4446


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.