Katalog

Katarzyna Czerwińska
Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela nauczania zintegrowanego ubiegajacego się o stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
mgr Katarzyny Czerwińskiej
nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Adama Mickiewicza w Marklowicach
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Poniższy plan skupia się wokół wymagań egzaminacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przedstawia w sposób szczegółowy podstawowe zadania, które zamierzam zrealizować w ramach wymagań egzaminacyjnych oraz formy, terminy i dowody ich realizacji.

& 4 ustęp 2 pkt. 1


Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.


I. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego na przełomie sierpnia i września 2000 roku poprzez analizę przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela: Ustawa o Systemie Oświaty po zmianach z 21 stycznia i 18 lutego 2000 roku, Karty Nauczyciela po zmianach z 18 lutego 2000 roku, Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, dodatkowych informacji z Internetu, np. awans zawodowy nauczyciela przygotowany przez CODN w Warszawie.

Dowodem realizacji będą w/w akty prawne, wniosek o rozpoczęcie stażu, plan Rozwoju zawodowego.

Termin realizacji: VIII- IX 2000 r.

II. Wstępna ocena własnych umiejętności.

1. We wrześniu 2000 roku dokonam wstępnej oceny własnych umiejętności celem określenia rzeczywistej długości stażu, adekwatnej do moich potrzeb i możliwości.

Dowodem realizacji będzie wstępna pisemna ocena własnych możliwości.

Termin realizacji: wrzesień 2000 r.

III. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu we wrześniu 2000 r. Przeprowadzenie rozmowy mającej na celu zawarcie pisemnego kontraktu, określającego przejrzyste zasady współpracy w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego.


Dowodem realizacji będzie kontrakt przedstawiony w formie pisemnej.

Termin realizacji: IX 2000 r.

IV. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

1. W okresie odbywania stażu, w ramach zawartego kontraktu pomiędzy mną i opiekunem stażu, 2 razy w semestrze będę hospitowała zajęcie prowadzone przez opiekuna stażu, 1 raz w miesiącu będę prowadziła zajęcia w obecności opiekuna.

Dowodem realizacji tego zadania będą scenariusze zajęć, zdjęcia, wytwory dzieci.

Termin realizacji: zgodny z ustalonym z opiekunem stażu planem hospitacji na dany rok szkolny.

V. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

1. Poprzez aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu na bieżąco będę pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w pracach zespołu samokształceniowego, spotkaniach z metodykiem, różnych formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego i zewnętrznego, szkoleniach.

Dowodem realizacji tych zadań będą pisemne wnioski i uwagi dotyczące spotkań i szkoleń, zawarte w kronice działalności nauczyciela, zaświadczenia, dokumentacja szkolna.

Termin realizacji: na bieżąco.

VI. Promowanie swojej wiedzy i doświadczenia.

1. W okresie stażu zamierzam na bieżąco promować swoją wiedzę i umiejętności poprzez prowadzenie zajęć pokazowych dla zespołu samokształceniowego, zajęć otwartych dla rodziców, zajęć pokazowych dla nauczycieli innych szkół naszej gminy. Kolejną formą realizacji w/w zadania będzie zorganizowanie konkursu języka angielskiego dla uczniów klas I- III gminy Marklowice pod hasłem "Z angielskim od dziecka", zorganizowanie konkursu dla uczniów klas najmłodszych naszej gminy na temat twórczości J. Tuwima (treść konkursu oparta będzie na najbardziej znanych utworach tego poety), zajęcia pokazowe dla przedszkolaków.

Dowodem realizacji w/w zadań będą scenariusze zajęć, wytwory dzieci, zdjęcia, nagrania, dziennik lekcyjny, sprawozdania z konkursów.

Termin realizacji: zajęcia dla zespołu samokształceniowego- rok szkolny 2000/2001, zajęcia otwarte dla rodziców - co dwa miesiące, zajęcia pokazowe dla nauczycieli gminy- rok szkolny 2001/2002, konkurs języka angielskiego- rok szkolny 2000/2001, konkurs twórczości J. Tuwima, zajęcia dla przedszkolaków- rok szkolny 2001/2002.

VII. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

1. Zamierzam również na bieżąco doskonalić swój warsztat i metody pracy pedagogicznej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
Poprowadzę lekcje twórczości w nauczaniu początkowym dotyczące radości tworzenia, podczas których będę stosowała techniki rozwijania twórczego myślenia (burza mózgów, burza pytań, granie roli, improwizacje, drama, projekty, techniki swobodnych tekstów), metody stymulacji rozwoju twórczego (stymulujące, aktywizujące, wyzwalające, kształtujące).

Dowodem realizacji będą zaświadczenia, dokumentacja szkolna, scenariusze zajęć.

Termin realizacji: szkolenia- na bieżąco, lekcje twórczości- rok szkolny 2001/2002.

VIII. Projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Analiza mocnych i słabych stron.

1. W końcowym okresie stażu przygotuję projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, który będzie zawierał uwagi dotyczące tego okresu, analizę mocnych i słabych stron oraz wnioski na przyszłość.

Dowodem realizacji będzie pisemne sprawozdanie z realizacji planu.

Termin realizacji: końcowy okres stażu.

IX. Określenie dalszej drogi rozwoju.

1. W końcowym okresie stażu zamierzam określić dalszą drogę swojego rozwoju.

Dowodem realizacji będzie próba sformułowania pisemnych wniosków do dalszej pracy zawodowej.

Termin realizacji: końcowy okres stażu.

& 4 ustęp 2 pkt. 2


Umiejętność uwzględniania w swej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


I. Współpraca ze strukturami samorządowymi.

1. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi realizowana będzie poprzez współudział w organizowaniu imprez środowiskowych ("Dzień Górnika", "Dzień Babci i Dziadka", "Dzień Matki"), udział w przeglądzie dziecięcej twórczości artystycznej nt. Marklowic.

Dowodem realizacji będą dziennik lekcyjny, dokumentacja szkoły, zdjęcia, scenariusze przygotowanych przeze mnie imprez.

Termin realizacji: zgodny z kalendarzowymi terminami uroczystości.

II. Uwzględnianie problematyki społecznej i cywilizacyjnej.

1. Realizacja tego zadania odbędzie się poprzez prowadzenie pogadanek dotyczących tej właśnie problematyki. Ponadto wezmę wraz z dziećmi udział w akcji "Sprzątanie świata", imprezie dotyczącej Unii Europejskiej.

Dowodem realizacji tego zadania będzie dokumentacja szkolna, sprawozdania z wycieczek, imprez.

Termin realizacji: ustalony na bieżąco, zgodny z harmonogramem imprez szkolnych.

& 4 ustęp 2 pkt. 3


Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczo- opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły.


ZADANIA OGÓLNOSZKOLNE


I. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły we wrześniu 2000 r. poprzez analizę dokumentacji szkolnej. Udział w tworzeniu i realizacja statutu szkoły, szkolnego programu wychowawczego, programu rozwoju szkoły, szkolnego zestawu programów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Analiza systemu doskonalenia zawodowego, regulaminów, planu pracy biblioteki, świetlicy, planu dyżurów, planu zajęć profilaktycznych pedagoga szkolnego. Opracowanie arkusza informacyjnego uczniów klas I- III (nauczanie zintegrowane, język angielski), ustalenie form oceny opisowej w klasach I- III (ocena bieżąca, semestralna, roczna).

Dowodem realizacji tego zadania będą: dokumentacja szkolna, arkusz informacyjny ucznia.

Termin realizacji: IX- X 2000 r.

II. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły poprzez wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; uczestniczenie w realizacji programu rozwoju szkoły, planu wychowawczego szkoły; współpracę z rodzicami realizowaną podczas spotkań indywidualnych, imprez środowiskowych, spotkań mających na celu pedagogizację rodziców. Zorganizowanie spotkania, którego celem będzie omówienie podstawowych zagadnień związanych z nauczaniem zintegrowanym (X 2000 r.). Podstawą spotkania będzie broszura wydana przez Pracownię Pedagogiczną i Wydawniczą "Z rodzicami w szkole- wiedzieć, zrozumieć, współpracować".

Dowodem realizacji tego zadania będzie dokumentacja szkolna, dziennik lekcyjny, dziennik zajęć wychowawczych, protokoły ze spotkań, oceny opisowe (bieżące, semestralne, roczne).

Termin realizacji: na bieżąco.

III. Organizacja spotkań z rodzicami.

1. W celu prowadzenia zorganizowanej współpracy z rodzicami sporządzony zostanie program spotkań z rodzicami, który będzie obejmował terminy spotkań przewidzianych w danym roku szkolnym. Poprowadzę zajęcie "Wigilijka klasowa z rodzicami" (grudzień 2001 r.), zajęcia otwarte dla rodziców (dwa razy w semestrze). Dowodem realizacji będzie plan spotkań z rodzicami, scenariusze zajęć, protokoły ze spotkań, dziennik lekcyjny.

IV. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

1. Na bieżąco będę poznawała sytuację rodzinną wychowanków poprzez rozmowy z rodzicami podczas spotkań indywidualnych i zbiorowych, konsultacji z higienistką szkolną i pedagogiem szkolnym.

Dowodem realizacji będą scenariusze spotkań z rodzicami, informacje o rozmowach indywidualnych (podpisy rodziców).

Termin realizacji: na bieżąco.

ZADANIA EDUKACYJNE


I. Obserwacja i analiza możliwości ucznia.

1. Na bieżąco będę obserwowała i analizowała możliwości uczniów, z którymi pracuję. Przygotuję zajęcia w ramach hospitacji diagnozującej poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Ponadto będę gromadziła informacje według przygotowanych wcześniej narzędzi.

Dowodem realizacji tego zadania będą: dokumentacja szkolna, plan hospitacji diagnozującej na dany rok szkolny, scenariusze zajęć, arkusze informacyjne uczniów, dziennik wychowawcy klasy, oceny opisowe, karty zadań kontrolnych.

Termin realizacji: na bieżąco.

ZADANIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE


I. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela- wychowawcy.

1. Realizację zadań tej sfery rozpocznę od udziału w tworzeniu szkolnego programu wychowawczego i jego realizacji w codziennej pracy zawodowej. Następnie 0określę zadania nauczyciela- wychowawcy. Efektem tego będzie plan działań wychowawczych nauczyciela skorelowany z programem nauczania ABC dla klas I- III J. Korzańskiej oraz z planem pracy wychowawczej szkoły, uwzględniający problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

Dowodem realizacji będzie dokumentacja szkolna, dziennik zajęć wychowawczych, plan działań wychowawczych nauczyciela.

Termin realizacji: początek roku szkolnego 2000/2001 i 2001/2002.

II. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.


1. Wszystkie zadania wychowawcze i opiekuńcze będę realizować w formie zajęć pozalekcyjnych, kontaktów z pedagogiem szkolnym, imprez środowiskowych, wycieczek tematycznych, np. do kina, teatru, Urzędu Gminy, po najbliższym środowisku; spotkań z ciekawymi ludźmi; pogadanek, prelekcji, zajęć wyrównawczych.

Dowodem realizacji w/w zadań będą dziennik lekcyjny, dziennik wychowawcy, protokoły, plan pracy wychowawczej nauczyciela.

& 4 ustęp 2 pkt. 4


Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.


1. Podczas zajęć pokazowych, zajęć bieżących, codziennego przygotowywania się do pracy z dziećmi, gromadzenia informacji na temat oświaty, przygotowywania pomocy dydaktycznych, ocen opisowych na bieżąco będę wykorzystywała technikę komputerową i informacyjną (Internet, programy multimedialne, komputer, video, biblioteka).

Dowodem realizacji w/w zadań będzie dziennik lekcyjny, scenariusze zajęć, informacje z Internetu, bibliografia wykorzystanych materiałów i inne dowody wykorzystywania przeze mnie techniki komputerowej.

Termin realizacji: na bieżąco.

& 4 ustęp 2 pkt. 5


Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz wybranych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.


I. Studiowanie literatury pedagogicznej.

1. Ponadto będę na bieżąco studiowała literaturę pedagogiczną i czasopisma dotyczące pracy z dzieckiem, funkcjonowania oświaty, a wszelkie wnioski i uwagi będą zawarte w kronice działalności nauczyciela w formie fiszek zawierających podstawowe informacje i wnioski na temat przeczytanej lektury.

Dowodem realizacji tego zadania będą fiszki.

Termin realizacji: na bieżąco.

& 4 ustęp 2 pkt. 6


Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w które nauczyciel odbywa staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

1. Realizację tego zadania rozpocznę od zapoznania się z Ustawą o Systemie Oświaty po zmianach z 21 stycznia i 18 lutego 2000 r. Ponadto przedstawię opis problemu, w którym wykorzystam prawo oświatowe. Dotyczy to między innymi organizacji wycieczek jednodniowych oraz wyjazdu dwutygodniowego ("Zielona szkoła").

Dowodem realizacji będzie dokumentacja dotycząca wycieczek oraz opis sposoby wykorzystania przepisów oświatowych.

Termin realizacji: zgodny z terminem organizowanych wycieczek.

Opracowanie:
mgr Katarzyna Czerwińska
Szkoła Podstawowa nr 1
Marklowice

Wyświetleń: 14795


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.