Katalog

Beata Czubacka
Różne, Konspekty

Przedmiotowy system oceniania - podstawy przedsiębiorczości

- n +

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum/ i ZARYS WIEDZY O GOSPODARCE / liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum/

1. Przedmiotowy system oceniania został opracowany po przeprowadzeniu analizy podstawy programowej, programu nauczania (" Przedsiębiorczość bez tajemnic"- DKOS-4015-26/02) oraz standardów wymagań i jest on zgodny z WSO.

2. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest:
- informowanie ucznia o poziomie osiągnięć i postępach edukacyjnych,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom/ i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy.

3. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:
- odpowiedź ustna,
- dyskusja,
- zadanie domowe,
- sprawdzian obejmujący niewielką partię materiału / 15 minut/,
- sprawdzian obejmujący moduł programowy,
- test,
- referat,
- pokaz- prezentacja,
- praca w grupach,
- praca samodzielna,
- prace projektowe,
- aktywność na zajęciach,
- praca pozalekcyjna / konkursy, olimpiady/.

4. Kryteria oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia:
- oceny ustalane są w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6, zgodnie z opisem wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,
- prace pisemne oceniane są w systemie punktowym przeliczonym na oceny:
do 30% ocena niedostateczna (1)
31 - 50% ocena dopuszczająca (2)
51 - 75% ocena dostateczna (3)
76 - 90% ocena dobra (4)
powyżej 90% ocena bardzo dobra (5)
odpowiedź na pytanie dodatkowe wykraczające poza program ocena celująca (6)

5. Zasady sprawdzania osiągnięć i oceniania uczniów:
- systematycznie na lekcjach ocenianie wiadomości i umiejętności z bieżącego materiału,
- każdy moduł kończy się zapowiedzianym powtórzeniem a następnie pracą pisemną w terminie ustalonym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
- sprawdzian z bieżącego materiału trwa15 minut i nie musi być zapowiadany,
- prace pisemne są oddawane w ciągu dwóch tygodni,
- uczeń może raz w semestrze zgłosić swoje nie przygotowanie do lekcji bez podania przyczyny, przed rozpoczęciem zajęć, co zostanie odnotowane w dzienniku,
- prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu,
- podstawą wystawienia oceny semestralnej i końcoworocznej są stopnie szkolne otrzymane przez ucznia w ciągu semestru- 3 (w tym minimum jedna praca pisemna) przy jednej godzinie tygodniowo, 4 (w tym minimum dwie prace pisemne) przy większej liczbie godzin,
- oceny bieżące mogą być wspomagane znakiem +, -,
- uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, a ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny pierwotnej,
- ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów ),
- nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole, oraz ucznia w trudnej sytuacji życiowej.

6. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:
- osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym (oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne),
- dowody osiągnięć uczniów (prace pisemne), gromadzone są przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

7. Formy przekazywania informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów):
- przedstawienie wymagań edukacyjnych uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego,
- bezpośredni kontakt z uczniem na lekcji, a w razie potrzeby rozmowa indywidualna,
- przekazywanie informacji wychowawcy klasy w celu przekazania rodzicom,
- bezpośredni kontakt z rodzicami,
- na 4 tygodnie przed klasyfikacją semestralną i końcowaroczną uczniowie i rodzice są informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

8. Formy ewaluacji PSO:
Pod koniec roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja w oparciu o:
- zapisywane w ciągu roku uwagi i spostrzeżenia,
- ankiety kierowane do uczniów,
- wyniki mierzenia poziomu osiągnięć.

Opracowanie: Beata Czubacka

Wyświetleń: 3195


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.