Katalog

Lucyna Strojek
Chemia, Program nauczania

Program koła chemicznego

- n +

PROGRAM KOŁA CHEMICZNEGO

Adresat programu

Treści programowe przeznaczone są dla uczniów w wieku gimnazjalnym mających uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze i mają służyć rozbudzaniu zainteresowań przedmiotem, rozwijać i pogłębiać ich wiadomości i umiejętności.

Charakterystyka programu

Program ten powstał z myślą o uczniu zdolnym, interesującym się naukami matematyczno-przyrodniczymi, chcącym wziąć udział w konkursie chemicznym. .Treści programu wykraczają poza treści podstawy programowej z chemii w gimnazjum i dostosowane są do tematyki Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów. Program ten zakłada spójność celów nauczania chemii z realizacją ogólnych zadań wychowawczych szkoły a w szczególności;
- rozwijanie umiejętności obserwacji,
- umiejętność planowania doświadczeń, wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i opisywania ich,
- kształtowanie naukowego sposobu myślenia, koniecznego dla prawidłowego wnioskowania,
- przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji,
- zrozumienie, że mieszkamy na jednej planecie, za którą powinniśmy być odpowiedzialni,

Ogólne cele edukacyjne

Do najważniejszych celów edukacyjnych należy;
- zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu,
- dostrzeganie zagrożeń skażenia środowiska naturalnego,
- umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym,
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (literatura popularnonaukowa, Internet).


Szczegółowe cele koła chemicznego

Do najważniejszych celów szczegółowych należy;
- zapisywanie równań reakcji,
- wykonywanie obliczeń chemicznych,
- planowanie i wykonywanie doświadczeń,
- wyciąganie wniosków oraz dokonywanie ich opisu,
- rozwijanie zdolności poznawczych,
- kształcenie i wyrabianie w sobie systematyczności, cierpliwości i dokładności,
- kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji zachodzących zjawisk,
- uczenie wytrwałości i dociekliwości do zrealizowania określonego celu,
- umiejętność pracy w zespole.


TREŚCI PROGRAMOWE I PLAN GODZIN
Lp. Hasło programowe Treść zajęć Liczba godzin
1 Chemia wokół nas. 1.Substancje chemiczne w życiu codziennym.
2.Tworzywa sztuczne.
3.Negatywny wpływ niektórych substancji na środowisko naturalne (zanieczyszczenia atmosfery, gleby wody).
3
2 Podstawy chemii. 1.Reakcje chemiczne a zjawisko fizyczne.
2.Podstawoe prawa rządzące reakcjami chemicznymi.
3.Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
5
3 Obliczenia chemiczne. 1.Pojęcie mola.
2.Molowa interpretacja równań chemicznych.
3.Obliczenia stechiometryczne.
4.Prawo Avogadra i Gay-Lussaca.
5.Rozpuszczalność - obliczenia chemiczne.
6.Stężenie procentowe roztworu.
7.Stężenie molowe roztworu.
10
4 Reakcje w roztworach wodnych. 1.Klasyfikacja związków nieorganicznych.
2.Związki amfoteryczne.
3.Dysocjacja elektrolityczna.
4.Odczyn roztworu i skala pH.
5.Hydroliza soli.
6.Reakcje strąceniowe.
6
5 Chemia organiczna. 1.Węglowodory.
2.Pochodne węglowodorów.
3
6 Zadania z konkursów i olimpiad chemicznych. 1.Zadania na przeliczanie stężeń.
2.Zadania problemowe - opis, analiza, wnioski.
10
7 Sławni chemicy. Demokryt, Boyle, Lavoisier, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro, faraday, Arrhenius, Mendelejew, Bohr, Planck, Skłodowska-Curie 2
Proponowane doświadczenia:

- badanie właściwości fizycznych różnych tworzyw sztucznych,
- badanie zanieczyszczeń wód lokalnych,
- doświadczalne porównywanie gęstości różnych gazów,
- badanie rozpuszczalności różnych substancji w zależności od temperatury,
- badanie przepływu prądu przez wodne roztwory wybranych substancji,
- elektroliza wybranych substancji,
- otrzymywanie wskaźnika z czerwonej kapusty i obserwacja zmian jego zabarwienia w zależności od odczynu roztworu,
- różne reakcje strąceniowe pozwalające na otrzymywanie nierozpuszczalnych soli.


Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczeń:
- dostrzega, opisuje i klasyfikuje substancje chemiczne w otaczającym go środowisku,
- zdaje sobie sprawę, że rozwój przemysłu chemicznego oprócz dobrodziejstw niesie ze sobą także poważne zagrożenia,
- opisuje słownie i za pomocą równań chemicznych zachodzące reakcje chemiczne,
- zna i stosuje w obliczeniach podstawowe prawa chemiczne,
- interpretuje w konwencji molowej równania reakcji chemicznych,
- rozwiązuje zadania rachunkowe związane z pojęciem mola i objętości molowej gazów,
- interpretuje krzywe rozpuszczalności,
- rozwiązuje zadania związane ze stężeniem molowym i procentowym - umie je przeliczać,
- charakteryzuje pod względem budowy podstawowe grupy związków nieorganicznych,
- zapisuje i interpretuje słownie reakcje dysocjacji i hydrolizy,
- zapisuje cząsteczkowo i jonowo reakcje strąceniowe,
- proponuje, wykonuje, analizuje i wyciąga wnioski z przeprowadzonego eksperymentu,
- wprowadza zebrane wyniki doświadczeń do komputera i opracowuje je,
- wykorzystuje komputer do graficznego przedstawianie danych w postaci różnych wykresów.

Procedury:
- preferowanie metod aktywizujących uczniów
- kształcenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem
- kształcenie umiejętności interpretacji informacji zawartych w wykresach, tabelach, itp.
- posługiwanie się komputerem do graficznego opracowywania danych liczbowych
- kształcenie umiejętności prawidłowego wnioskowania
- przeprowadzanie wszechstronnych operacji umysłowych: obserwacje, opisywanie, porządkowanie, porównywanie, dowodzenie, sprawdzanie, tłumaczenie, podsumowywanie,

Opracowanie: mgr Lucyna Strojek

Wyświetleń: 4230


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.