Katalog

Krzysztof Didyk
Wychowanie fizyczne, Sprawdziany i testy

Test z obrony cywilnej

- n +

Test wewnętrzny dla uczniów klas trzecich Gimnazjum Publicznego w Rzepinie, z zakresu Obrony Cywilnej.

Szanowni nauczyciele

Reforma oświaty niesie ze sobą nowe zadania dla nauczycieli wychowania fizycznego, gdyż przedmiot ten stanowi płaszczyznę integrowania działań wielu dziedzin edukacyjnych. Nowym zjawiskiem, począwszy od drugiego etapu edukacyjnego, są ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym.

Jedną ze ścieżek edukacyjnych jest OBRONA CYWILNA, której realizację w Gimnazjum Publicznym w Rzepinie powierzono nauczycielom wychowania fizycznego.

W toku 3-letniej edukacji zadaniem naszym jest:
1. Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
2. Przekazywanie uczniom wiedzy o zasadach zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
3. Uświadomienie uczniom znaczenia obrony cywilnej (ludzi, środowiska i dóbr materialnych) i wykształcenia właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń.

Realizacja tych zadań, ma na celu zdobycie przez uczniów następujących osiągnięć:
1. Ocenianie wydarzeń zagrażających życiu i ujmowanie ich w związki przyczynowo-skutkowe.
2. Opisywanie i ocenianie sytuacji wymagających od ludzi wspólnego działania oraz podporządkowania się pewnym rygorom (zarządzeniom).
3. Przyjmowanie odpowiedzialności za zdrowie (życie) własne i innych.
4. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.

W związku z tym, że każda szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia sprawdzianów kompetencyjnych na zakończenie III etapu kształcenia tj. GIMNAZJUM, przygotowałem propozycję sprawdzenia stopnia przyswojenia niezbędnej wiedzy oraz umiejętności działania w ważnych sytuacjach społecznych. Zastosowałem w tym celu metodę testu, którą młodzież najbardziej akceptuje.


Rzepin - 2002 r.

Celem tego testu jest sprawdzenie przygotowania uczniów do prawidłowego współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia zbiorowego. Zadaniem ucznia jest zaznaczenie właściwej odpowiedzi spośród trzech możliwych.

Życzę powodzenia

1. Toksyczne środki przemysłowe (TSP) mogą być transportowane:
a) wyłącznie w specjalnych pojemnikach, odpowiednio oznakowanych
b) wyłącznie w pojemnikach metalowych, pod eskortą policji
c) wyłącznie drogą powietrzną lub morską

2. W przypadku udzielania pierwszej pomocy na terenie skażonym toksycznymi środkami przemysłowymi należy:
a) poprosić przygodnych świadków o pomoc
b) niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej
c) upewnić się, że ratujący nie naraża się na kontakt z niebezpieczną substancją

3. Ludzie pracujący przy środkach toksycznych powinni:
a) współdziałać w dwójkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa
b) pracować do momentu pierwszych objawów zmęczenia
c) być zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony i neutralizacji ich działania

4. Ludność rejonu zagrożonego skażeniem powinna:
a) zachowywać wszelkie środki ostrożności opuszczając teren skażony
b) szybko zebrać płody rolne i zapasy wody
c) upewnić się osobiście, czy teren został skażony

5. Do broni masowego rażenia zaliczamy:
a) broń palną (broń strzelecka, artyleryjska, granaty ręczne, miny, bomby lotnicze)
b) broń atomową, biologiczną, chemiczną
c) broń wiązkową (laserowa, mikrofalowa, plazmowa)

6. W rejonie porażenia bronią biologiczną nie wolno:
a) jeść, pić i palić papierosów
b) zabezpieczać przed drobnoustrojami rany i zadrapania
c) zamykać szczelnie okna i drzwi, gdyż spowoduje to, niebezpieczeństwo uduszenia się

7. W toku akcji ratunkowej formacje biorące w niej udział w pierwszej kolejności:
a) wykonują niezbędne prace zabezpieczające, wyburzeniowe i rozbiórkowe
b) gaszą pożary, odgruzowują drogi dojść i dojazdów
c) ratują życie i zdrowie poszkodowanej ludności z rejonu porażenia

8. Ewakuacja ludności z terenów zagrożonych ma na celu:
a) polepszenie sytuacji mieszkaniowej ludności
b) przemieszczenie ludności w okolice obiektów wojskowych, dla większego bezpieczeństwa
c) minimalizowanie strat spowodowanych zagrożeniami występującymi w okresie pokoju
i w czasie wojny

9. Pomoc ludności, która nie została ewakuowana z rejonów uznanych za szczególnie
niebezpieczne polega na:
a) zabezpieczeniu finansowym ludności
b) przystosowaniu własnych domów i zabudowań gospodarczych do ochrony przed
istniejącymi zagrożeniami oraz zaopatrzeniu w sprzęt i środki ochrony indywidualnej
c) pomocy psychologów i socjologów, w celu zmniejszenia obaw o następstwa
wynikające z zagrożeń


10. Likwidacja skażeń i zakażeń obejmuje:
a) pozbycie się wszystkiego, co było skażone, poprzez spalenie, zakopanie lub zalanie wodą
b) odizolowanie ludzi z rejonu skażonego i podawanie leków wzmacniających odporność,
likwidowanie zwierząt, które tam przebywały
c) prowadzenie wśród ludności zabiegów sanitarnych, odkażanie odzieży, żywności, środków transportu, różnych urządzeń i materiałów oraz obiektów i terenu

11. Przy skażeniach substancjami promieniotwórczymi poszkodowanego należy poddać:
a) dezynsekcji
b) dezaktywacji
c) deratyzacji

12. Alarm powietrzny przy pomocy syreny to:
a) dźwięk ciągły trwający 3 minuty
b) dźwięk modulowany trwający 3 minuty
c) dźwięk trwający 10 sekund, z przerwami 15-25 sekund, powtarzany przez 3 minuty

13. Udając się do pomieszczeń ochronnych, należy zabrać ze sobą:
a) wartościowe przedmioty oraz pamiątki osobiste i rodzinne
b) odbiornik radiowy, w celu odbierania komunikatów, o zmianie sytuacji
c) materac i pościel oraz bieliznę na zmianę

14. Dezynfekcja, jest to, usuwanie, bądź neutralizacja:
a) środków chemicznych
b) drobnoustrojów chorobotwórczych
c) pyłu promieniotwórczego

15. Udział ludności w akcji ratunkowej musi być:
a) spontaniczny i wypływać ze szczerych chęci niesienia pomocy poszkodowanym
b) zaplanowany i zorganizowany
c) zakazany, by nie zwiększać ryzyka strat

16. Akcja ratunkowa w czasie powodzi jest prowadzona:
a) w każdych warunkach, niezależnie od pory roku i doby
b) w ciągu dnia, od świtu do zmierzchu
c) wszędzie tam, gdzie możliwy jest dojazd

17. Wodą można gasić:
a) pożary cieczy palnych (benzyna, nafta, lakiery)
b) pożary gazów (metan, propan, acetylen)
c) pożary ciał stałych (drewno, papier, węgiel)

18. Pożary występujące w zasięgu urządzeń elektrycznych, nie należy gasić gaśnicą:
a) śniegową
b) proszkową
c) pianową

19. Palącego się człowieka należy:
a) skierować do najbliższego zbiornika wodnego
b) ugasić używając tłumicy
c) niezwłocznie przewrócić na ziemię i spowodować odcięcie dopływu powietrza

20. Pierwszą czynnością ratownika przy porażeniu prądem elektrycznym jest:
a) przeniesienie poszkodowanego w bezpieczne miejsce
b) odłączenie źródła prądu
c) sprawdzenie czynności życiowych poszkodowanego

21. Podczas udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach należy:
a) nałożyć opatrunek jałowy
b) smarować maściami
c) zastosować spirytus i przekłuć pęcherze

22. Poszkodowanego podczas wypadku, można przemieszczać:
a) gdy przybędzie lekarz i wyrazi zgodę na transport
b) tylko na noszach
c) gdy jest to absolutnie konieczne

23. Po stwierdzeniu, że poszkodowany żyje, należy przeprowadzić rozpoznanie:
a) od kończyn górnych i dolnych, następnie głowy i klatki piersiowej
b) organów wewnętrznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu
c) od głowy w kierunku stóp poszkodowanego

24. Tętno u osoby poszkodowanej, nieprzytomnej, bada się na tętnicy:
a) szyjnej
b) udowej
c) promieniowej

25. Po stwierdzeniu, że poszkodowany żyje lecz jest nieprzytomny, należy:
a) ułożyć poszkodowanego na płaskim podłożu
b) ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej
c) podnieść poszkodowanego i starać się ocucić go zimną wodą

26. Sztuczne oddychanie wykonujemy z częstotliwością:
a) około 12 wdmuchnięć w ciągu minuty
b) około 30 wdmuchnięć w ciągu minuty
c) około 60 wdmuchnięć w ciągu wykonywania całej akcji

27. Resuscytacja wykonywana przez dwie osoby prowadzona jest według zasady:
a) 3 uciśnięcia - 5 oddechów
b) 5 uciśnięć - 1 oddech
c) 12 uciśnięć - 5 oddechów

28. Podczas opatrywania ran należy:
a) usunąć ciała obce, tkwiące w ranie, przemyć wodą i zabandażować
b) położyć watę lub ligninę bezpośrednio na ranę i zabandażować
c) przykryć ranę czystym opatrunkiem i zabandażować

29. W przypadku złamania kości, trzeba unieruchomić:
a) złamaną kość i najbliższy staw
b) sąsiadujące ze sobą kości
c) złamaną kość i dwa sąsiadujące z nią stawy

30. Celem obrony cywilnej jest:
a) ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny i pokoju
b) skuteczne działanie adwokatów dla obrony osób cywilnych w postępowaniach sądowych
c) nauka samoobrony z zastosowaniem wschodnich sztuk walki oraz technik obezwładniających

Ocenianie:
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.
28 - 30 pkt. - celujący
24 - 27 pkt. - bardzo dobry
20 - 23 pkt. - dobry
15 - 19 pkt. - dostateczny
10 - 14 pkt. - dopuszczający

Opracowanie: mgr Krzysztof Didyk
nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie

Wyświetleń: 8760


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.