Katalog

Piotr Grala
Wychowanie fizyczne, Sprawdziany i testy

Sprawność fizyczna chłopców i dziewcząt w wieku 10-15 lat. Zbiór testów, mierników i prób do oceny sprawności fizycznej w Polsce i na świecie.

- n +

SPRAWNOŚC FIZYCZNA I JEJ OCENA W PROCESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Na podstawie zbioru testów, mierników i prób do oceny sprawności fizycznej zamieszczonych w "Sprawność fizyczna chłopców i dziewcząt w wieku 10 - 15 lat" Jerzego Barankiewicza, opracował Piotr Grala - nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum fizycznego gminie Stawiszyn.

Ocena szkolna z wychowania fizycznego jest bardzo ważnym środkiem motywującym i regulującym stosunek ucznia do przedmiotu nauczania. Spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawcza i społeczną.

Do podstawowych kryteriów oceny należy poziom sprawności fizycznej ucznia, jego umiejętności ruchowe związane z realizacją materiału programowego z wychowania fizycznego oraz dodatkowe kryteria - stosunek do przedmiotu, aktywność sportowa, szkolna i pozaszkolna itp.

Znaczący udział w ocenie posiadają wyniki uzyskane przez ucznia w próbach Oceniających poszczególne cechy motoryczne. Uczniowie za konkretne wyniki otrzymują stopnie szkolne, począwszy od celującego do niedostatecznego. Stopnie te wystawiane są często na podstawie porównania danego wyniku z ogólnopolskimi normami i skalami punktowymi. O ocenie decyduje zatem poziom klasy do której uczęszcza dany uczeń lub jego wiek oraz miejsce jego wyniku na tle normy przewidzianej do osiągnięcia na danym poziomie kształcenia.

Wielu nauczycieli zapomina o zjawisku mocno zróżnicowanego tempa rozwoju biologicznego uczniów, które ujawnia się szczególną mocą i wyrazistością w okresie dojrzewania, czyli w wieku 10 - 15 lat. Zróżnicowanie to sprawia, że w tej samej klasie szkolnej i w tym samym roczniku znajdują się uczniowie o różnym stopniu kalendarzowym, a zwłaszcza w wieku rozwojowym. Zjawisko to potęgują jeszcze różne uwarunkowania genetyczne w tym pochodzenie społeczne ucznia, stopień wykształcenia jego rodziców, a także inne środowiskowe typu: stopień urbanizacji miejsca zamieszkania, pozycja zawodowa rodziców, dzietność rodziny, stopień zamożności. Dla wielu właściwości motorycznych udział czynników genetycznych w sprawności fizycznej jest tak ogromny, że wskaźnik tzw. Odziedziczalności waha się od 0,5 do 0,9

Znaczny wpływ mają także poszczególne elementy trybu życia dziecka (odżywianie, sen, własna aktywność fizyczna) czy wreszcie stan zdrowia ucznia lub rodzaj szkoły do której uczęszcza dany uczeń.

Wg teoretyków wychowania fizycznego, sprawność fizyczna uczniów odzwierciedla głównie ich styl życia w całości, nie zaś udział 2-3 razy w tygodniu w zajęciach wychowania fizycznego.

Podane wyżej uwarunkowania wykluczają zatem potrzebę przywiązania nadmiernego znaczenia do wyników uzyskanych w testach sprawności fizycznej, przy ustalaniu bieżącej jak i okresowej oceny (cząstkowej) z wychowania fizycznego.

W świetle obiektywnej rzeczywistości rola testów, norm i ocen sprawności fizycznej ucznia, nawet przy zastosowaniu interpretacji norm regionalnych czy cech rozwoju biologicznego (wiek kalendarzowy i rozwojowy) powinna sprowadzić się do następujących celów:
- postawienia diagnozy o prawidłowości przebiegu podstawowych funkcji życiowych badanych organizmów i o stopniu przygotowania ustroju do podejmowania ważnych działań,
- wystawienia oceny cząstkowej z wychowania fizycznego przy zdecydowanym uwzględnianiu postępu ucznia w nabywaniu sprawności fizycznej, a nie oceniania aktualnego jej poziomu,
- rozpoznania poziomu sprawności fizycznej poszczególnych uczniów, grup ćwiczących całej klasy, w celu odpowiedniego programowania zajęć i ukierunkowania pracy na zaniedbane cechy motoryczne,
- propagowania w ramach szkolnego wychowania fizycznego metod samokontroli i samooceny rozwoju cech motorycznych przez poszczególnych uczniów,
- przekazywania uczniom "wiadomości" jak w czasie wolnym kształtować swoje ciało, pomnażać zdrowie, jak żyć w kulturze fizycznej, wykorzystywania w procesie lekcyjnym otrzymanych wyników badań do dokonywania podziału uczniów na odpowiednie zespoły o zbliżonym poziomie motorycznym, prowadzenia wstępnej selekcji sportowej, czy udziału uczniów w zajęciach gimnastyki kompensacyjnej
- przeprowadzenia ocen efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej samego nauczyciela wychowania fizycznego w układzie semestralnym lub rocznym

TESTY I MIERNIKI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJNA ŚWIECIE
Polskie testy i mierniki sprawności fizycznej

Miernik sprawności fizycznej T. Mydlarskiego
1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego.
2. Skok wzwyż z rozbiegu na wprost.
3. Rzut piłeczką palantową (80 g) lewą i prawą ręką.

Miernik sprawności fizycznej R. Trześniowskiego.
1. Bieg na dystansie 60m ze startu niskiego.
2. Skok wzwyż z rozbiegu o dowolnej technice.
3. Skok w dal z rozbiegu.
4. Rzut piłeczką palantową (80 g), rzut granatem (500 g) dla uczniów powyżej 14,5 lat

Test sprawności motorycznej L. Denisiuka
1. Bieg na dystansie 40 m dla uczniów klasy IV-V, bieg na dystansie 60 m dla uczniów klasy VI wzwyż ze startu wysokiego.
2. Bieg z przewrotem na materacu.
3. Rzut piłką lekarską znad głowy.
4. Wyskok dosiężny luba skok w dal z miejsca.
5. Przysiady z wyrzutem nóg do tyłu lub bieg na 300 m dla dziewcząt i chłopców od klasy VIII

Test sprawności fizycznej Z. Chromińskiego
1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego.
2. Rzut piłką lekarską 3 kg oburącz z tyłu nad głową
3. Bieg na dystansie 2000 m w dowolnym tempie na zaliczenie, bez pomiaru czasu.

Test sprawności fizycznej K. Zuchory
1. Bieg sprinterski w miejscu.
2. Skok w dal z miejsca.
3. Skłon tułowia w przód
4. Bieg wytrzymałościowy w miejscu luba na odległość.
5. Wykonywanie nogami poprzecznych "nożyc" w leżeniu tyłem na plecach.

Test sprawności fizycznej na brązową odznakę sportową
1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego lub 30 m ze startu lotnego.
2. Rzut piłką lekarską 2 lub 3 kg w tył ponad głową.
3. Bieg na dystansie 2000 m luba dla chłopców na 1000 m, dla dziewczyn na 600 m.
4. Rzut piłeczką palantową (do 150 g) lub skok w dal ze strefy 1 m.

Test sprawności fizycznej stosowany w Anglii
1. Bieg na dystansie 50 m.
2. Bieg na dystansie 600 m.
3. Bieg 12-minutowy
4. Podciąganie na drążku dla chłopców, zwis na ramionach ugiętych dla dziewcząt.
5. Uginanie ramion w podporze leżąc przodem.
6. Próba Burpee'go - przysiady z wyrzutem nóg do tyłu, w ciągu 1 minuty
7. Siady z leżenia tyłem.
8. Skłon w przód w siadzie.
9. Skok w dal z miejsca.
10. Bieg wahadłowy 4x30 stóp (stopa = 30,48)

Test sprawności fizycznej stosowany w Czechach
1. Bieg na dystansie 50 m
2. Rzut piłką 2 kg w przód znad głowy.
3. Bieg wahadłowy 4x10 m
4. Skok w dal z miejsca.
5. Skłon tułowia w przód.
6. Bieg 12-minutowy.

Test sprawności fizycznej stosowany w Holandii
1. Zwis na ugiętych ramionach.
2. Bieg wahadłowy 10x5 m
3. Unoszenie nóg w leżeniu tyłem.
4. Stukanie w krążki.
5. Skłon tułowia w przód w siadzie prostym.
6. Rozciąganie dynamometru,
7. Wyskok w górę.
8. Bieg 12-minutowy.

Test sprawności fizycznej stosowany w Niemczech (szkoły byłej NRD)
Próby ogólnorozwojowe
1. Podciąganie na drążku ze zwisu - chłopcy, podciągnie na drążku ze zwisu z oparciem nóg o podłoże - dziewczęta.
2. Uginanie rąk w podporze leżąc przodem na podłożu, uginanie ramion w podporze przodem z rękami na ławeczce - tylko dziewczęta z klasy IV.
3. Wznosy tułowia z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund.
4. Wyskok dosiężny.
5. Trójskok z miejsca.
6. Wspinanie po linie 3,5 m na czas.
7. Bieg slalomem pomiędzy 7 chorągiewkami.

Test Barrowa zmodyfikowany przez S. Pilicza.
1. Bieg "zygzakiem" wykonywamy trzykrotnie po tzw. kopercie.
2. Skok w dal z miejsca.
3. Rzut piłką lekarską oburącz w przód znad głowy - chłopcy 3 kg, dziewczęta - 2 kg.

Test Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej
1. Bieg na dystansie 60 m
2. Bieg "zygzakiem"
3. Wyskok dosiężny.
4. Bieg na dystansie 300 m.
5. Uginanie ramion na ławeczce szwedzkiej dla kobiet, podciąganie ramion na drążku oraz uginanie ramion na poręczach dla mężczyzn.

Test Naukowo - Badawczego problemu resortowego nr 101
1. Dynamometryczny pomiar siły mięśni dłoni.
2. Rzut piłką lekarską 2 kg z miejsca zza głowy
3. Bieg po "kopercie".
4. Skok w dal z miejsca.
5. Pokonywanie na czas zwinnościowego toru przeszkód.
6. Przejście drabinek w zwisie.
7. Bieg na dystansie 20 m ze startu lotnego.

Test sprawności fizycznej dla osób dorosłych.
1. Chwyt upadającej laski.
2. Z leżenia tyłem unoszenie nóg do pionu w czasie 20 sekund.
3. Skok w dal z miejsca.
4. Wyskok dosiężny.
5. Zmodyfikowana próba Burpee'go.
6. Skłon tułowia w przód.
7. Bieg w czasie 12 minut.

EUROPEJSIE TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Europejski test sprawności fizycznej "EUROFIT".
1. Postawa równoważna na lewej nodze.
2. Stukanie w krążki.
3. Skłon tułowia w przód.
4. Skok w dal z miejsca.
5. Ściskanie dynamometru.
6. Siady z leżenia tyłem.
7. Zwis na ramionach ugiętych.
8. Bieg wahadłowy 10x5 m

Próby lekkoatletyczne
1. Bieg na dystansie 60 m, dodatkowo bieg na dystansie 100 m - dla uczniów od klasy V
2. Bieg na dystansie 1000 m, dodatkowo bieg na dystansie 2000 m-dla uczniów od klasy V
3. Skok w dal z rozbiegu.
4. Skok wzwyż z rozbiegu.
5. rzut piłeczką palantową 150 g.
6. Rzut oszczepem 600 g.
7. Pchnięcie kulą 3 kg dziewczęta oraz chłopcy do klasy VI, dla chłopców starszych kula 4 kg.

Test sprawności fizycznej stosowany na Węgrzech.
1. Bieg na dystansie 60 m.
2. Skok z obrotami wokół osi ciała lub skok dosiężny.
3. Rzut piłką lekarską do tyłu - dziewczęta i chłopcy do lat 12 - piłka 2 kg, chłopcy od lat 13 - piłka 3 kg.
4. Bieg na dystansie 400 m dla uczniów 10-12 lat oraz 600 m dla dziewcząt i chłopców w wieku 13-15 lat.
5. Rzuty i chwyty piłką o ścianę w czasie 30 sekund.
6. Wyrzut nóg do tyłu na cztery tempa.
7. Uginanie i prostowanie ramion w podporze przodem.

AMERYKAŃSKIE TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Test minimalnej sprawności fizycznej Krausa Webera.
1. Z leżenia tyłem z rękami na karku i nogami przytrzymywanymi przez współćwiczącego przejście do siadu prostego.
2. Z leżenia tyłem z rękami na karku, stopy oparte o podłoże samodzielne przejście do siadu prostego.
3. Z leżenia tyłem z rękami na karku unoszenie nóg wyprostowanych w stawach kolanowych na wysokość 25 cm i utrzymanie tej pozycji przez 10 sek.
4. W leżeniu przodem z rękami splecionymi na karku podnoszenie głowy i tułowia i wytrzymanie tej pozycji 10 sek.
5. W leżeniu przodem na poduszce wznoszenie nóg prostych w stawach kolanowych i wytrzymanie tej pozycji 10 sek.
6. Z postawy zasadniczej skłon tułowia w przód (bez zamachu), próba dotknięcia podłoża wyprostowanymi palcami rąk - wytrzymanie w tej pozycji 3 sek.

Za osobnika sprawnego fizycznie uznawany jest ten, kto w spasób poprawny wykona wszystkie 6 prób.

Młodzieżowy test sprawności fizycznej Amerykańskiego Sojuszu dla Zdrowia
Wychowania Fizycznego, Rekreacji i Tańca.

Test nr 1
1. Podciąganie na drążku dla chłopców, zwis na ugiętych ramionach dla dziewcząt.
2. Skok w dal z miejsca.
3. Bieg na dystansie 600 y (ok. 548 m)
4. Siady z leżenia w ciągu 1 minuty.
5. Bieg wahadłowy 4x9,14 m.

Test nr 2
1. Skłon tułowia w przód w siadzie.
2. Siady z leżenia tyłem w ciągu 1 minuty.
-. Bieg na dystansie 1 mili(1,609 km) lub bieg 9 minutowy

AZJATYCKIE TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
1. Bieg na dystansie 60 lub 100 m.
2. Bieg na dystansie 400m - dla uczniów 10-12 lat, lub bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan, w czasie 90 sek., lub bieg na dystansie 80 m - dla uczniów 13-15 lat.
3. Skok wzwyż lub w dal z rozbiegu.
4. Rzut piłką baseballową lub rzut granatem 300 g lub wspinanie po linie lub podciąganie na drążku.

Test sprawności fizycznej stosowany w Japonii.
1. Kombinacja kroków skrzyżnych.
2. Wyskok dosiężny.
3. Rozciąganie dynamometru grzbietowego.
4. Skłon tułowia w tył z leżenia przodem
5. Ściskanie dynamometru ręcznego
6. Skłon tułowia w przód w staniu.
7. Step-test - wejście na stopień 40 cm 2 ciągu 3 min.

Test sprawności fizycznej stosowany w Singapurze.
1. Siady z leżenia na plecach w ciągu 1 minuty.
2. Skok w dal z miejsca.
3. Skłon tułowia w przód w siadzie prostym.
4. Podciąganie w zwisie na ramionach w ciągu 30 sek. - chłopcy zwis, na ramionach ugiętych - dziewczęta.
5. Bieg wahadłowy 4x10 m.
6. Bieg wytrzymałościowy na dystansie 2,4 km.

MIEDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
1. Bieg na dystansie 50 m ze startu wysokiego.
2. Skok w dal z miejsca.
3. Bieg na 600 m - dziewczeta i chłopcy w wieku 11 lat, bieg na dystansie 800 m - dziewczęta w wieku 12 i więcej lat, bieg na dystansie 1000 m - chłopcy w wieku 12 i więcej lat.
4. Ściskanie dynamometru.
5. Wytrzymanie w zwisie na ugiętych ramionach - dziewczęta oraz chłopcy do 11 lat, podciąganie w zwisie na ramionach- chłopcy w wieku 12 lat i więcej.
6. Bieg wahadłowy 4 x10 m
7. Siady z leżenia tyłem w czasie 30 sek.
8. Skłon tułowia w przód.

Zaproponowane tutaj testy i mierniki sprawności fizycznej w Polsce i na świecie nie zostały przypisane do poszczególnych poziomów kształcenia w szkole lecz do kategorii wieku 10-15 lat.

Na podstawie - Jerzego Barankiewicza - "Sprawność fizyczna chłopców
i dziewcząt w wieku 10 - 15 lat."

Opracowanie: Piotr Grala - nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w gminie Stawiszyn.

Wyświetleń: 18795


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.