Katalog

Elżbieta Centkowska
Sztuka, Scenariusze

Dekoracyjny motyw ludowy - interpretacja tematu inspirowana sztuką polską XX wieku.

- n +

KONSPEKT LEKCJI

Zagadnienia programowe
Historia sztuk plastycznych i muzyki XX wieku.
Sztuka nowoczesna w Polsce do II wojny światowej.

Temat
Dekoracyjny motyw ludowy - interpretacja tematu inspirowana sztuką polską XX wieku.

Cele lekcji
Uczeń potrafi:

- omówić podstawowe cechy sztuki ludowej,
- dostrzec wpływ folkloru na twórczość Władysława Skoczylasa
- wskazać cechy charakterystyczne poznanych dzieł graficznych
- zinterpretować utwór muzyczny Karola Szymanowskiego: Harnasie
- rozpoznać związki dzieła plastycznego z muzyką
- współpracować w grupie

Metody nauczania
- rozmowa nauczająca
- opis, pokaz
- praca pod kierunkiem
- praca w grupach

Forma pracy
- zespołowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne
- przeźrocza \ reprodukcje dzieł graficznych Władysława Skoczylasa:
Pieta; Pochód zbójników; Taniec zbójników; Stary gazda,
- nagranie muzyczne: Karol Szymanowski- Harnasie
- podręcznik wiedzy o kulturze; Krzysztof Moraczewski Od wieży Babel do drapaczy chmur, eMPi2 Poznań 2002, s. 288- 290
- słownik szkolny MALARZE RZEŹBIARZE ARCHITEKCI. Praca zbiorowa: Waldemar Baraniewski i in. Warszawa 1993 s. 166
- kartony

Materiały ucznia
Markery, szklana szyba(format ok. A4-A5), dowolne przykłady dzieł sztuki ludowej(zdjęcia strojów ludowych, wycinanki, hafty regionalne itp.)

Technika
Malarstwo na szkle

Jednostka lekcyjna
2 x 45 minut

SCENARIUSZ LEKCJI

Czynności organizacyjno - porządkowe

Wprowadzenie
Rozmowa nauczająca wstępna: w Polsce istnieje szereg ośrodków sztuki ludowej, najaktywniejsze z nich- to Podhale, Łowickie, Śląsk, Kurpie. Dziedziny, w których objawia się ludowa sztuka plastyczna, to drobna rzeźba drewniana, ceramika, tkactwo, a przede wszystkim zdobnictwo sprzętów, strojów, ścian itp.

Na podstawie przyniesionych z domu przedmiotów lub zdjęć będących przykładem sztuki ludowej, uczniowie podejmują próbę zdefiniowania pojęć;- sztuka ludowa (artystyczna wytwórczość wsi, uwarunkowana rodzimą tradycją kulturową); - motyw (to dający się wyróżnić, powtarzający się człon kompozycji, np. w ornamencie).

Podanie i zapisanie tematu.

I Rozwinięcie

W sztuce polskiej I p. XX wieku torowały sobie drogę nowoczesne kierunki, związane
z ekspresjonizmem, kubizmem i futuryzmem. Kierunkom awangardowym hołdowały grupy, których głównym celem było propagowanie nowych kierunków w sztuce.

Inny charakter przedstawiało ugrupowanie Rytm, który opierał się na tradycji sztuki ludowej. Za jednego z najbardziej typowych twórców ruchu uważa się Władysława Skoczylasa.

Omówienie problemu.
I Polecenie
Nauczyciel następnie przedstawia uczniom w.w. prace W. Skoczylasa oraz polecenia, które mają zrealizować w 5 grupach (drogą losowania).
Polecenia dla grup: omów
Grupa I - kompozycję przedstawionego dzieła.
Grypa II - linię
Grupa III - plamę
Grupa IV - formę
Grupa V - światłocień
Po krótkiej naradzie w grupach, uczniowie referują wykonane zadania, posługując się informacjami zapisanymi na kartonach.

Podsumowanie I polecenia
Nauczyciel podsumowując te informacje stwierdza, że cechą charakterystyczną prac W. Skoczylasa są: - geometryczne uproszczenia bryły
- podkreślanie ostrych krawędzi
- stylizacja bryły
- podstawą układów kompozycyjnych jest rytm
- mocne kontrasty bieli i czerni
- stonowana plama
- wyrazista czarna linii
- (zapisanie na tablicy punktów podsumowujących)

II Polecenie
W dalszej części lekcji,

nauczyciel przedstawia następne polecenie w którym, uczniowie wykonują plastyczną interpretację motywu dekoracyjnego - inspirowanego utworem muzycznym
Karola Szymanowskiego pt. Harnasie.

Prace plastyczne uczniów wykonywane są indywidualnie. Każdy uczeń rysuje kolorowymi markerami na szkle, tworząc własną kompozycję motywu dekoracyjnego.

Po zakończeniu zadania, prace są eksponowane i omawiane - uczniowie sami wybierają najciekawsze prace. Wybór prac jest motywowany przez ucznia.

Podsumowanie
przez uczniów wiadomości i zapisanie w zeszytach.
(- Polska sztuka dwudziestolecia międzywojennego nie miała jednolitego oblicza. Twórczość artystów, którzy opierali się na tradycji sztuki ludowej,
- miała charakter dekoratywny.
- Folkloryzm znalazł swoje odbicie zarówno w twórczości artystów jak i kompozytorów).

Opracowanie: mgr Elżbieta Centkowska

Wyświetleń: 2784


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.