Katalog

Maria Grabkowska
Zawodowe, Konspekty

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego

- n +

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego

PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 01 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU Nr113, poz.988)
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 04 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnicze (DzU Nr 171, poz.1329)
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 03 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU Nr 49, poz.411)
4. Wewnątrzszkolny system oceniania WSO na podstawie - Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. (DzU Nr 29, poz.323 i Nr 128, poz.1419 oraz Nr 46, poz.433 z 2002 r.)


§ 1.
Egzamin z nauki zawodu i przygotowania zawodowego jest formą komisyjnej oceny poziomu opanowania umiejętności zawodowych w zakresie określonym podstawą programową kształcenia w danym zawodzie lub programem nauczania dla danego zawodu i jest przeprowadzany dla absolwentów dotychczasowych szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych.

§ 2.
1. Egzamin z nauki zawodu przeprowadza się dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach na poziomie kwalifikacji robotnika lub równorzędnych.
2. Egzamin z przygotowania zawodowego przeprowadza się dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach na poziomie kwalifikacji technika lub równorzędnych.

§ 3.
1. Egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza komisja egzaminacyjna, powołana w danej szkole. Komisja egzaminacyjna może być również powołana przy organie prowadzącym szkołę. W przypadku zawodów rzemieślniczych egzamin z nauki zawodu przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Cech Rzemiosł Różnych i Izbę Rzemieślniczą. W tym przypadku absolwent po uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu z nauki zawodu otrzymuje dyplom zawodowy - czeladniczy wydany przez Cech Rzemiosł Różnych i Izbę Rzemieślniczą.
2. Organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
3. Organ prowadzący szkołę może upoważnić dyrektora szkoły do powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.
5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej może powołać zastępcę.
6. W pracach komisji egzaminacyjnej może brać udział, w charakterze obserwatora, wychowawca lub opiekun klasy (semestru) oraz przedstawiciel cechu rzemieślniczego.

§ 4.
1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:
a) zatwierdza zadania egzaminacyjne,
b) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
c) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w trakcie egzaminu,
d) ogłasza wyniki egzaminu.
2. Egzaminatorzy:
a) przygotowują zadania egzaminacyjne,
b) zapoznają się z opinią nauczyciela, pod którego kierunkiem wykonane zostało zadanie egzaminacyjne w formie pracy dyplomowej,
c) oceniają wykonanie zadań egzaminacyjnych oraz wiadomości i umiejętności zdającego.

§ 5.
Egzamin organizuje się w szkole lub u pracodawców, u których odbywały się zajęcia praktycznej nauki zawodu, w terminach ustalonych przez kuratora oświaty.

§ 6.
1. Absolwenci (uczniowie) mogą przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną w danej szkole lub przed komisją egzaminacyjną powołaną przy organie prowadzącym szkołę, jeżeli taka komisja została powołana. Wolę zdawania egzaminu przed wybraną komisją egzaminacyjną absolwenci (uczniowie) potwierdzają nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.
2. W przypadku zadawania egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przy organie prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły przekazuje przewodniczącemu tej komisji protokoły egzaminu z nauki zawodu lub protokoły egzaminu z przygotowania zawodowego - w terminie ustalonym przez organ prowadzący szkołę.
3. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej, o którym mowa
w ust. 2, przekazuje dyrektorowi danej szkoły wypełnione protokoły, o których mowa w ust. 2, oraz imienny skład komisji egzaminacyjnej, która przeprowadziła egzamin.

§ 7.

Egzamin polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sformułowanego w sposób wymagający od absolwenta (ucznia) praktycznego rozwiązania i zastosowania umiejętności zawodowych oraz uzasadnieniu przyjętego rozwiązania.

§ 8.
1. Egzamin składa się z:
a) części praktycznej - przeprowadzonej indywidualnie lub w grupie,
b) części teoretycznej - przeprowadzonej w formie ustnej lub pisemnej.
2. Części egzaminu, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane razem lub oddzielnie, jeśli wymaga tego specyfika danego zawodu.
3. Czas trwania egzaminu ustala komisja egzaminacyjna.


§ 9.
1. Absolwenci szkół prowadzących kształcenie w zawodach, o których mowa w & 2 ust. 1, są obowiązani rozwiązać zadanie egzaminacyjne w trakcie egzaminu.
2. Absolwenci (uczniowie) szkół prowadzących kształcenie w zawodach, o których mowa w & 2 ust. 2, są obowiązani:

a) rozwiązać zadanie egzaminacyjne w trakcie egzaminu lub
b) przedstawić zadanie egzaminacyjne w formie pracy dyplomowej, której wykonanie wymaga od 40 do 60 godzin samodzielnej pracy przed przystąpieniem do egzaminu.
3. Zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 i ust.2 pkt a, zdający losuje w trakcie egzaminu.
4. Zadania egzaminacyjne w formie pracy dyplomowej absolwenci (uczniowie) mogą otrzymać w klasie programowo przedostatniej (semestrze programowo przedostatnim) lub nie później niż w szóstym tygodniu nauki w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym).
5. Zadania egzaminacyjne w formie pracy dyplomowej zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, pod kierunkiem którego będzie wykonywana praca dyplomowa, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu przedmiotowego.

§ 10.
1. Pracę dyplomowa wykonuje jeden uczeń. Dopuszcza się możliwość wykonania wspólnej pracy dyplomowej przez dwóch lub trzech uczniów.
2. Praca dyplomowa powinna być samodzielnym wykonaniem opracowania konstrukcyjnego, opracowaniem procesu technologicznego, użytkowego programu komputerowego, modelu urządzenia, przyrządu, aparatu, pomocy naukowej lub opracowaniem praktycznych rozwiązań organizacyjnych i gospodarczych.
3. Pracę dyplomową należy złożyć nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu z przygotowana zawodowego.
4. Uzasadnienie przyjętego w pracy rozwiązania powinno być przedstawione w formie ustnej w trakcie egzaminu.
5. Komisja egzaminacyjna może sprawdzić umiejętność praktycznego wykonania fragmentu pracy dyplomowej.
6. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 3, absolwent (uczeń) rozwiązuje zadanie egzaminacyjne, o którym mowa w & 9 ust. 2 pkt a.


§ 11.
Jeżeli w wyniku wykonania zadania egzaminacyjnego powstanie przedmiot, który na wniosek absolwenta ma stanowić jego własność, materiały do jego wykonania zapewnia absolwent.

§ 12.
1. Egzamin ocenia się w stopniach według skali ocen (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny).
2. Absolwent (uczeń) zdał egzamin, jeżeli uzyskał ocenę co najmniej dopuszczającą.
3. Absolwent, który zdał egzamin, otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego w danym zawodzie.
4. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego i dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej wydaje szkoła. Wynik egzaminu wpisuje się na dyplomie na podstawie protokołów, o których mowa w & 6 ust. 2.

§ 13.
1. Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych są zwolnieni z egzaminów z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego na podstawie pisemnego zaświadczenia organizatorów.
2. Zwolnienie, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu oceny celującej.

§ 14.
Absolwent, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły albo przerwał egzamin, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, ustalonym przez kuratora oświaty, nie później jednaj niż do końca danego roku szkolnego.

§ 15.
Absolwent (uczeń), który nie zdał egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie dodatkowym, ustalonym przez kuratora oświaty, nie później jednaj niż do końca danego roku szkolnego.

§ 16.
Absolwent (uczeń), który nie przystąpił do egzaminu, przerwał egzamin albo nie zdał egzaminu poprawkowego, może przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, przed komisją egzaminacyjną powołaną w tej samej szkole lub komisją egzaminacyjną powołaną przy organie prowadzącym szkołę.

§ 17.
Do egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego mogą również przystąpić osoby, które ukończyły szkołę zasadniczą lub szkołę średnią zawodową w trybie egzaminu eksternistycznego.

§ 18.
Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, przeprowadzany na podstawie odrębnych przepisów, jest egzaminem z nauki zawodu, o którym mowa w & 1 i & 3 ust. 1.

§ 19.
Zadania egzaminacyjne są przygotowane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 20.
Dokumentację egzaminu przechowuje szkoła, według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 21.
Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminu nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między absolwentem (uczniem) a komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, rozstrzyga kurator oświaty.

Opracowanie: mgr Maria Grabkowska

Wyświetleń: 3302


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.