Katalog

Maria Elżbieta Mańska
Chemia, Scenariusze

Energetyka jądrowa - wróg czy przyjaciel? Scenariusz lekcji chemii.

- n +

Energetyka jądrowa - wróg czy przyjaciel?

Scenariusz lekcji chemii
Liceum Ogólnokształcące - klasa I o profilu biologiczno-chemicznym
Jednostka dwugodzinna

Cele lekcji:
Uczeń powinien:

- umieć wyjaśnić zasadę działania elektrowni jądrowej oraz konwencjonalnej,
- znać ryzyko związane z pracą elektrowni jądrowej oraz elektrowni węglowej,
- umieć wymienić rodzaje odpadów promieniotwórczych oraz zasady ich składowania,
- znać metody zabezpieczania elektrowni jądrowych,
- znać pochodzenie promieniowania na Ziemi,
- umieć posługiwać się różnymi źródłami informacji oraz krytycznie je selekcjonować,
- posiadać umiejętność analizowania otaczających go zjawisk,
- wykazać się umiejętnością pracy w grupie,
- wykazać się umiejętnością aktywnego udziału w dyskusji.

Metody nauczania:
Lekcja jest jednostką metodyczną dwugodzinną, przeprowadzoną metodami aktywizującymi z wykorzystaniem:
- metody poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
- pracy w grupach,
- dyskusji.

Środki dydaktyczne:
- literatura, materiały zgromadzone przez uczniów i nauczyciela,
- arkusze papieru,
- flamastry,
- taśma samoprzylepna, magnesy.

Przebieg lekcji:
1. Część nawiązująca:
Nauczyciel dzieli klasę na sześć zespołów, każdemu zespołowi przydziela temat (tematy do opracowania należy podać wcześniej, tak, aby uczniowie mieli czas zgromadzić odpowiednie materiały).
I zespół - opracowuje zasadę działania elektrowni jądrowej,
II zespół - zasadę działania elektrowni konwencjonalnej,
III zespół - zajmuje się rodzajami odpadów promieniotwórczych powstających w czasie pracy elektrowni jądrowej oraz metodami ich składowania,
IV zespół - zbiera wiadomości na temat zagrożeń związanych z pracą elektrowni jądrowej oraz elektrowni węglowej,
V zespół - opracowuje metody zabezpieczania elektrowni jądrowych,
VI zespół - opracowuje zagadnienia dotyczące rodzajów i dawek promieniowania, jakie otrzymują mieszkańcy różnych rejonów Ziemi.
2. Część postępująca:
Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady pracy; omawia każdy krok oddzielnie, wyznaczając czas na jego wykonanie. Gdy wszystkie zespoły wykonają zadanie, omawia kolejny krok. Gdy któraś grupa ma kłopoty z jego wykonaniem należy ukierunkować ich wysiłki podsuwając odpowiedni materiał, pytanie czy wyjaśnienie.
1 krok: Uczniowie wykonują następujące zadania:
- zbierają wszystkie informacje, dane, poglądy na zadany temat,
- zestawiają zebrane materiały, porównują je, wyodrębniają ewentualne różnice,
- porządkują zebrany materiał.
2 krok: Dyskusja.
Tematem dyskusji są zebrane i uporządkowane informacje. Uczniowie wymieniają swoje poglądy, wyjaśniają niezrozumiałe kwestie, krytycznie selekcjonują informacje.
3 krok: Refleksja.
Uczniowie zastanawiają się czy dane zagadnienie jest dostatecznie przez nich opracowane i zrozumiałe.
4 krok: Wykonanie plakatu i przygotowanie jego prezentacji.
Kolejny etap to przedstawienie przez zespoły efektów swojej pracy.
3. Rekapitulacja:
Nauczyciel prosi, aby każdy uczeń zastanowił się i spróbował odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie lekcji. W tym czasie wiesza na tablicy arkusz z wypisanym pytaniem:

ENERGETYKA JĄDROWA
WRÓG?       PRZYJACIEL?


oraz rozdaje karteczki samoprzylepne "cenówki" po jednej dla każdego ucznia.
Uczniowie po chwili zastanowienia przyklejają swój głos w odpowiednim miejscu.
Dyżurny liczy punkty.
4. Zadanie domowe:
Wykorzystując wiadomości uzyskane w czasie lekcji wymień argumenty "za"i "przeciw" budowie elektrowni jądrowych.

Opracowanie: Maria Mańska

Wyświetleń: 2746


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.