Katalog

Małgorzata Kościaniuk
Informatyka, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z edytora Word

- n +

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z edytora tekstu WORD

Instrukcja wykonania testu.
Test składa się z dwóch części: I teoretyczna i II praktyczna.
Na rozwiązanie I części masz 20 min. W zadaniu 1 dopisz poprawną odpowiedź, a w pozostałych zakreśl prawidłową odpowiedź. Po rozwiązaniu tej części kartkę z odpowiedziami przekaż nauczycielowi.
Część II składa się z sześciu zadań, na rozwiązanie których masz 60 min. Jeżeli nie potrafisz wykonać któregoś z zadań to przejdź do następnego. Po skończonej pracy dyskietkę przekaż nauczycielowi.

Punktacja:

Część I:
Zad. 1 - 5 pkt
Zad. 2 - 1 pkt
Zad. 3 - 1 pkt
Zad. 4 - 1 pkt
Zad. 5 - 1 pkt
Zad. 6 - 1 pkt

Część II:
Zad. 1 - 4 pkt
Zad. 2 - 3 pkt
Zad. 3 - 4 pkt
Zad. 4 - 6 pkt
Zad. 5 - 2 pkt
Zad 6 - 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu częściach wynosi 30 pkt.

Oceny:
29 - 30 pkt - bardzo dobry
24 - 28 pkt - dobry
16 - 23 pkt - dostateczny
11 - 15 pkt - dopuszczający
0 - 10 pkt - niedostateczny


Imię i nazwisko. .................................................... Klasa .................
Część I
Zadanie 1.
Określ co oznaczają następujące przyciski (zapisz obok):

1.

2.

3.

4.

5.

Zadanie 2
Edytor tekstu to program służący do:
a) redagowania pism, ulotek, gazetek
b) tworzenia grafiki komputerowej
c) tworzenia rysunków technicznych i pisma technicznego
d) przechowywania danych o klientach, np. adresy klientów.

Zadanie 3
Co to jest akapit?
a) Odstęp pomiędzy lewym marginesem a tekstem w dowolnym wierszu
b) Odstęp pomiędzy lewym marginesem a tekstem w pierwszym wierszu
c) Fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza ENTER zawierający jeden lub więcej wierszy
d) Odstęp między wierszami.

Zadanie 4
Justowaniem tekstu nazywamy:
a) Wyrównywanie dwustronne tekstu
b) Ustawienie tekstu na środku
c) Wyrównywanie tekstu do lewej
d) Wyrównywanie tekstu do prawej.

Zadanie 5
Masz napisać wzór chemiczny H2O. Jakiego kroju użyjesz do napisania 2:
a) Indeksu górnego
b) Kursywy
c) Normalnego
d) Indeksu dolnego.

Zadanie 6
Chcesz skopiować fragment tekstu. Od jakiej czynności musisz zacząć?
a) Zaznaczyć jako blok - fragment, który chcesz skopiować.
b) Ustawić kursor w miejscu, gdzie chcesz kopiować.
c) Z menu EDYCJA wybrać opcję KOPIUJ.
d) Zapisać dokument, w którym pracujesz na dysku.
Część II

Zadanie 1
Wprowadź poniższy tekst (rozmiar 14, czcionka Times New Roman):

Wyraz "komputer" na przykład początkowo nie oznaczał wcale maszyny, ale człowieka zatrudnionego do liczenia. W tym znaczeniu użył go Jonathan Swift w roku 1704. W roku 1897 komputerem nazywano kołowy suwak logarytmiczny, a w 1941 - urządzenie do nastawiania teleskopu. Dopiero w 1944 roku użyto słowa "komputer" w jego współczesnym brzmieniu.

Zadanie 2
Narysuj tabelę:
         
         
         
         
         
         

Ustaw szerokość pierwszej i piątej kolumny - 3,2 cm
drugiej i czwartej - 2,6 cm
trzeciej - 2,1 cm

Zadanie 3
Napisz równanie:


Zadanie 4
Skopiuj pierwsze i drugie zdanie na koniec dokumentu i zmień ich krój na gruby i podkreślony, rozmiar 18. Skopiowany tekst wyjustuj i podziel na dwie kolumny. Ustaw odstępy między wierszami na 1,55 pkt i rozstrzel skopiowany tekst na 2 pkt.

Zadanie 5
Ustaw marginesy górny i dolny po 1,45 cm, a lewy i prawy po 1,43 cm. Wstaw numery stron takie j.w.

Zadanie 6
Dokument podpisz swoim imieniem i nazwiskiem i zapisz na dyskietce pod nazwą ZESTAW-1.

Opracowanie: Małgorzata Kościaniuk

Wyświetleń: 36028


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.