Katalog

Agnieszka Marek-Winiarska
Język polski, Różne

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie VI opracowane na podstawie programu "Słowa jak klucze II" Marii Nagajowej ? DKW ? 4014 - 34/99

- n +

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie VI opracowane na podstawie programu "Słowa jak klucze II" Marii Nagajowej - DKW - 4014- 34/99.

Ocena celująca.

- Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.
- Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy.
- Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia.
- Bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy.
- Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.
- Wykonuje prace i ćwiczenia nadobowiązkowe, dodatkowe.
- Bardzo aktywny.

Ocena bardzo dobra.

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy szóstej.

Kształcenie literackie i językowe.

- Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.
- Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie.
- Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią.
- Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy.
- Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci i autocharakterystyki ; określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie.
- Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki.
- Ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania.
- W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej.
- Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji.
- Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiana powieści, dramat).
- Dokonuje analizy i interpretacji wiersza, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego.
- Pisze prace bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
- Wyjątkowa staranność w wyeksponowaniu np. treści ważnych.
- Bardzo aktywny.

Fleksja i składnia.

- Potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczownika.
- Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych.
- Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.
- Rozpoznaje różne tryby liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika : odmienia trudniejsze liczebniki złożone.
- Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).
- Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę.
- Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia.
- Wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności, wskazuje zasady ich tworzenia.
- Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy.

Słowotwórstwo.

- Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym.
- Podaje przykłady wyrazów z obocznymi tematami słowotwórczymi.
- Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formatów.

Ocena dobra.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie szóstej.

Kształcenie literackie i językowe.

- Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.
- Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe.
- Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową : opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu, list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu.
- Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego.
- Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy.
- Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu.
- Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.
- Rozbudowane prace domowe.
- Wszystkie prace odrabiane.
- Dbałość o estetykę zeszytu.
- Raczej aktywny.

Fleksja i składnia.

- Wymienia rodzaje zaimków.
- Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia.
- Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie, czemu służy stopniowanie.
- Podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony.
- Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażania orzeczenia i podmiotu.
- Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je.
- Tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności.
- Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie.

Słowotwórstwo.

- Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy.
- Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.
- Tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika.
- Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.

Ocena dostateczna.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzą i umiejętności zawarte w podstawie programowej.

Kształcenie literackie i językowe.

- W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii.
- W miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem,streszczenie, opis,sprawozdanie, charakterystyka postaci, list zaproszenie, telegram.
- Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na rozumienie tekstu.
- Zna przewidziane programem gatunki literackie.
- Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego.
- Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.
- Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.
- Systematyczny w odrabianiu prac, prace krótkie.
- Staranny zeszyt.
- Sporadycznie zgłasza się na lekcji.

Fleksja i składnia.

- Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników.
- Określa funkcję czasowników w zdaniu.
- Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne, nazywa funkcje, rzeczowników w zdaniu.
- Rozpoznaje w zdaniu zaimki przysłówki, przymiotniki i liczebniki, potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym.
- Stopniuje przymiotniki.
- Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe.
- Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów.
- Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe.
- Nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach).
- Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.
- Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.

Ocena dopuszczająca.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonywanie zadań o niewielkim stopniu trudności.
- Jego technika czytania pozwala na rozumienie tekstu.
- Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.
- W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.
- Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.
- Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach).
- Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj.
- Łączy wyrazy w zespoły składniowe.
- Częsty brak zeszytu.
- Bierny na lekcjach.
- Liczne braki w pracach domowych.

Słowotwórstwo.

- Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.
- Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie - wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.
- Nazywa typy formantów.
- Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

Ocena niedostateczna.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- Nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową;
- Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym;
- Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem rzeczowym i językowym;
- Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać prostego zagadnienia;
- Ciągły brak zeszytu, pasywny na lekcjach, obojętny.

Opracowanie:
Agnieszka Marek-Winiarska

Wyświetleń: 2964


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.