Katalog

Renata Czachoń
Ekologia, Scenariusze

1. Scenariusze lekcji ekologicznych w terenie: a. ?Podjuchy ? dzielnica lasów i łąk? b. ?Szukamy dzikich wysypisk śmieci?

- n +

Scenariusze lekcji ekologicznych w terenie

I

1.Temat: Zajęcia na trasie turystycznej według przewodnika i mapy "Podjuchy _ dzielnica lasów i łąk"

Promocja zdrowego stylu życia. Rekreacja i wypoczynek. Wypoczynek czynny w harmonii ze środowiskiem naturalnym-aktywność na świeżym powietrzu warunkiem dobrej kondycji i zdrowia. Tereny rekreacyjne w dzielnicy i możliwość ich wykorzystania.

2. Przewidywane osiągnięcia ucznia:

Uczeń pozna osobliwości przyrody Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, omówi formy ukształtowania powierzchni najbliższej okolicy, objaśni czym różni się rezerwat przyrody od parku krajobrazowego, wskaże pozytywne przykłady działań np. parki, rezerwaty, wskaże niekorzystne zmiany np. wycinanie drzew, wyrzucanie śmieci, wskaże miejsca w dzielnicy, które można wykorzystać do wypoczynku i rekreacji, z własnej inicjatywy podejmie się zadania wyszukania pięknych, starych drzew i widoków lasu, zaplanuje czynny wypoczynek sobotnio-niedzielny

3. Formy realizacji: grupowa, zespołowa, indywidualna

4.Procedura osiągnięć celów: zajęcia terenowe, obserwacja, ćwiczenia z mapą, dyskusja

5. Czas trwania: 3,4 godz.

6. Przebieg zajęć: uczniowie otrzymują mapę, arkusz obserwacyjny i wędrując po wyznaczonej trasie wypełniają arkusz obserwacyjny

Arkusz obserwacyjny

Hasło: "LAS SŁUŻY WSZYSTKIM" zobowiązuje do właściwego zachowania się w nim.
Człowiek dbający o przyrodę, przestrzega zakazów wjazdu do lasu, chodzi po wyznaczonych ścieżkach, nie hałasuje, uważa by nie podeptać młodych drzewek i roślin, nie uszkodzić żadnego drzewa, zachowuje czystość w miejscu wypoczynku i nie niszczy grzybów. Uważa by nie dopuścić do pożaru w lesie oraz chroni rośliny i zwierzęta leśne


1. Zwróć uwagę na treść napisów na tabliczkach ustawionych na łące i w lesie-napisz, jaka jest ich treść.
....................................... .................................................................................... ........................................
2. Czy zauważyłeś młode drzewka zasadzone przez człowieka?
tak
nie
3. Czy w lesie znajdują
4. się drzewka-samosiewki?
tak
nie

5. Czy na swojej trasie znalazłeś uschnięte drzewa?
tak
nie

6. Dlaczego w niektórych częściach lasu leży dużo drzew chorych i spróchniałych?
..................................................................................................................................................................
7. Czy prowadzony jest wyrąb lasu?
tak
nie

8. Gospodarka leśna ma za zadanie kontrolować stan lasu i zmiany w nim zachodzące oraz podejmować odpowiednie działania zmierzające do utrzymania i pielęgnacji lasu.
Czy według ciebie gospodarka leśna w Puszczy Bukowej prowadzona jest prawidłowo?
tak
nie

9. Czy ukształtowanie terenu sprzyja uprawianiu turystyki
pieszej? tak
nie
rowerowej? tak
nie

10. Co zakłóca wrażenia estetyczne na trasie twojej wędrówki?
.................................................................. ..................................................................

Polecenia na ocenę celującą

1. Zaplanuj czynny wypoczynek sobotnio-niedzielny dla twojej rodziny
2. Narysuj, namaluj lub sfotografuj piękne stare drzewa i widoki lasu

Temat kolejnej lekcji: Możliwość wykorzystania walorów turystycznych dzielnicy PODJUCHY

Przewidywane osiągnięcia ucznia: zaproponuje różne możliwości wykorzystania walorów turystycznych dzielnicy, hierarchizuje propozycję działań, podejmuje decyzję o wyborze priorytetu

Wspólne napisanie sprawozdania i przedstawienie propozycji (co zrobić, aby atrakcyjność naszej dzielnicy wzrosła) władzom miasta.

II

1. Temat: Szukamy dzikich wysypisk śmieci
2. Cele lekcji:
- dostrzeże negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne,
- podejmie działania związane z ochroną środowiska lokalnego,
- rozpozna zagrożenia dzikich wysypisk śmieci i określi sposoby przeciwdziałania im,
- przejawi troskę o stan środowiska lokalnego
- dostrzeże jak ważna jest segregacja śmieci i recykling
3.Czas trwania: 3 godz.
4.Formy realizacji: grupowa
5.Procedura osiągnięć celów: zajęcia terenowe, praca z mapą, obserwacja, analiza
5.Planowany przebieg zajęć: każda grupa otrzymuje mapę z zaznaczonym terenem poszukiwań, wykonuje zdjęcia dzikich wysypisk śmieci i wypełnia arkusz obserwacji

Arkusz obserwacyjny

Szukamy dzikich wysypisk śmieci
Imię i nazwisko:
Klasa:

Środowisko przyrodnicze, a szczególnie wejście do lasów, okolice autostrad są traktowane przez ludzi
jako miejsca składowania śmieci.


1. Gdzie znajduje się dzikie wysypisko śmieci?
.................................... .......................................... .......................................... .................................................
2. Co znajduje się na wysypisku śmieci?
....................................... .......................................... .................................................................................... .............................................
3. Jakie składniki śmieci dałoby się ponownie spożytkować?
....................................... ............................................. .................................................................................... .............................................
4. Dlaczego dzikie wysypiska są poważnym niebezpieczeństwem dla zdrowia człowieka i środowiska?(Podkreśl, które zjawiska dotyczą danego wysypiska)
a. Powstają gazy, które mogą się palić, tlić i zanieczyszczają powietrze.
b. Powodują samoistne powstanie ognia i mogą spowodować pożar.
c. Deszcze mogą wypłukać szkodliwe, trujące substancje, które zanieczyszczają ziemię i wodę.
d. Szczury, komary i muchy, które znajdują na śmietnisku warunki życiowe, są roznosicielami chorób i przez to zagrażają człowiekowi.
e. Wysypisko jest uciążliwe ze względu na pył, odór i dym.
f. Odłamki szkła i blaszane puszki mogą być przyczyną skaleczeń.
g. Worki plastikowe z resztkami jedzenia mogą być niebezpieczne dla zwierząt.
h. Wyrzucone butelki mogą spowodować pożar
i. Są nieestetyczne, zakłócają krajobraz i estetykę okolicy.
j. Inne:.............................. ....................................  ........................................................................... ........................................................................... ...................................................
5. Co należy zrobić, aby pozbyć się dzikich wysypisk śmieci?
.......................................... .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. ................................................
Dziękuje

Twoja praca zostanie wykorzystania do napisania raportu o stanie środowiska dzielnicy i wręczona władzom miasta.

Opracowanie: Renata Czachoń

Wyświetleń: 2410


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.