Katalog

Halina Makowska
Biologia, Program nauczania

Program autorski klasy matematyczno - przyrodniczej rozszerzający wiadomości i umiejętności z biologii

- n +

Program autorski klasy matematyczno - przyrodniczej rozszerzający wiadomości i umiejętności z biologii

Celem utworzenia klasy o takim profilu jest rozwijanie zainteresowań matematyką i biologią, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkonych oraz dalszego kształcenia w liceach profilowanych.

Sposoby realizacji profilu biologicznego

Rozszerzenie programu o wymienione niżej zagadnienia realizowane w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum.

1. Wykorzystanie komputera do nauki biologii.

Cel:
- Rozbudzenie zainteresowania biologią i ekologią
- Zdobycie umiejętności obsługi komputera i wykorzystanie go do tworzenia multimedialnych pomocy naukowych
- Wykorzystanie komputera do nauki przedmiotu

Zaproponowane zagadnienie realizowane będzie głównie z myślą o młodzieży, która godzinami wykorzystuje komputer tylko jako narzędzie do gier multimedialnych i przez to nie ma już czasu ani chęci do sięgania po podręcznik. Moim zamierzeniem jest stworzyć bardzo proste opracowanie każdego działu w postaci pokazu w programie POWERPOINT i nagranie na CD ROM, które z łatwością można będzie otworzyć w każdym komputerze i przygotować się do zajęć. W tym celu zamierzam prowadzić z młodzieżą klasy IC (klasa matematyczno-przyrodnicza) dodatkowe zajęcia w pracowni informatycznej przez trzy lata. W każdym roku tworzyć będziemy programy multimedialne z biologii do planu wynikowego poszczególnych roczników.

Dodatkowym atutem takich opracowań będzie też możliwość nanoszenia swoich własnych przemyśleń i rozszerzania informacji w nich zawartych np. w przypadku uczniów przygotowujących się do konkursów biologicznych, po przegraniu zawartości CD do swego komputera.

Uważam, że przygotowanie materiału, opracowanie go i stworzenie pokazu przez uczniów pozwoli na wyuczenie się, utrwalenie i zrozumienie zawartych w pokazie treści, a to zaowocuje w postaci wysokich wyników w nauce. Będzie też dużą satysfakcją dla nich, że przychodzący do szkoły uczniowie kolejnych roczników będą korzystać z opracowanych przez nich programów zgromadzonych w bibliotece i pracowniach internetowych naszej szkoły.

2. Spotkania z przyrodą.

Cel:
- pogłębianie zainteresowań biologią, ekologią i ochroną środowiska
- dostrzeganie piękna przyrody i wzbudzanie szacunku do niej
- praktyczne poznanie bioróżnorodności
- poznanie na czym polega i jak w praktyce realizowana jest ochrona środowiska i przyrody

Zajęcia zorganizowane przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Muzeum Przyrody w Drozdowie. Lekcje odbywały się będą w siedzibie parku i muzeum, bądź w szkole.

Tematyka zajęć w kolejnych latach nauki uzgadniana będzie z pracownikami parku i muzeum i dostosowana do programu na dany rok szkolny, a także wykraczająca poza program w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.

3. Udział w imprezach i akcjach proekologicznych.

Cel:
- kształtowanie postaw proekologicznych i prośrodowiskowych
- zdobycie umiejętności organizatorskich
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za sukcesy i porażki grupy
- reprezentowanie klasy na forum szkoły i w środowisku

Klasa brała będzie czynny udział w organizacji imprez i uroczystości o tematyce proekologicznej i prośrodowiskowej. Będą to apele, konkursy, akcje i gazetki tematyczne. Zajmie się przygotowaniem i propagowaniem konkursów organizowanych przez naszą szkołę oraz inne szkoły i instytucje, które zaproszą nas do udziału.

4. "Szkoły letnie".

Cel:
- integracja zespołu klasowego
- umiejętność współdziałania w zespole
- odpowiedzialność za pracę i postawę wszystkich członków grupy
- pogłębianie zdobytych wiadomości o umiejętności praktyczne
- wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktyce

"Szkoły letnie" organizowane będą w porozumieniu z dyrekcją szkoły i rodzicami. Będą to wyjazdy dwu- lub trzydniowe do miejsc, gdzie możliwe będzie zrealizowanie zaplanowanych zadań.

Podczas realizacji zaplanowanych zadań oczekuję pomocy od:

- dyrekcji szkoły i Rady Rodziców
- rodziców uczniów
- informatyków (udostępnienie pracowni i pomoc w obróbce i przegraniu pokazów na CD)
- higienistki szkolnej i PCK
- dyrekcji Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
- dyrekcji Muzeum Przyrody w Drozdowie

Spodziewane efekty:


1. Zdobycie umiejętności:
- obsługi komputera
- korzystania z różnych źródeł wiedzy
- segregowania i logicznego przedstawiania treści biologicznych
- łatwego operowania pojęciami z zakresu biologii, genetyki, ekologii i ochrony środowiska
- wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
- korzystania ze środowiska nie niszcząc go
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Uzyskiwanie sukcesów w konkursach biologicznych i ekologicznych.
3. Lepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w liceach profilowanych o kierunku biologicznym i ekologicznym.

Aspekt wychowawczy:

1. Integracja zespołu klasowego oparta na wzajemnej współpracy i szacunku.
2. Kształtowanie odpowiedzialności za sukcesy i porażki grupy.
3. Rozwijanie wrażliwości moralnej i otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.
4. Dostrzeganie zagrożeń i potrzeby ochrony środowiska.

Klasa I rok szkolny 2002/2003

Wykorzystanie komputera do nauki biologii

1. Poznanie elementów zestawu komputerowego.
2. Poznanie środowiska Windows.
3. Poznanie edytora tekstu WordPad i Mikrosoft Word.
4. Poznanie narzędzi do tworzenia prezentacji w PowerPoint.
5. Tworzenie własnych prezentacji w PowerPoint.
6. Wykorzystanie programów multimedialnych do nauki biologii (Encyklopedie np.: przyrody, ptaków, kotów, człowieka, eduROM i inne).

Spotkania z przyrodą

Tematy realizowane w siedzibie ŁPKDN i Muzeum Przyrody:

1. Poznanie walorów przyrodniczych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
2. Wpływ gospodarki rolnej i hodowli na stan środowiska.
3. Na czym polega rolnictwo ekologiczne?
4. Konsekwencje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
5. Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa.

Udział w imprezach i akcjach proekologicznych

1. Udział w akcji "Sprzątanie Świata" i dokarmiania ptaków.
2. Organizacja i udział w konkursie szkolnym na najlepszego biologa klas pierwszych.
3. Udział w konkursach pozaszkolnych np. "Animals 2003".
4. Przygotowanie apelu z okazji "Dnia Ziemi"

"Zielona szkoła"

Wyjazd dwudniowy do Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Tematy:

1. "Zapoznanie z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi ŁPKDN".
/zwiedzanie terenu parku na rowerach/
2. "Dlaczego zanika bioróżnorodność i formy jej ochrony."
/zajęcia teoretyczne w siedzibie parku i praktyczne w Rezerwacie "Kalinowo" - poznanie bioróżnorodności/
Klasa II rok szkolny 2003/2004

Wykorzystanie komputera do nauki biologii

1. Tworzymy własne prezentacje w PowerPoint.
2. Wykorzystanie programów multimedialnych do nauki biologii -
Encyklopedia człowieka.

Spotkania z przyrodą

1. Tematyka uzgodniona z ŁPKDN i Muzeum Przyrody dostosowana do
zakresu materiału realizowanego w klasie drugiej.

Udział w imprezach i akcjach proekologicznych

1. Udział w akcji "Sprzątanie Świata" i dokarmiania ptaków.
2. Organizacja i udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: konkurs o AIDS i biologiczny.
3. Udział w zaproponowanych przez inne szkoły i instytucje konkursach pozaszkolnych.
4. Organizacja i czynny udział w obchodach "Dnia Ziemi".

"Zielona Szkoła"

1. Wyjazd do Nowego Młyna na biwak harcerski. Temat: "Zdobywamy umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej".

Klasa III rok szkolny 2004/2005

Wykorzystanie komputera do nauki biologii

1. Tworzymy własne prezentacje w PowerPoint.
2. Wykorzystanie programów multimedialnych do nauki biologii - Encyklopedia przyrody i inne.

Spotkania z przyrodą

1. Tematyka uzgodniona z ŁPKDN i Muzeum Przyrody dostosowana do
zakresu materiału realizowanego w klasie trzeciej.

Udział w imprezach i akcjach proekologicznych

1. Udział w akcji "Sprzątanie Świata" i dokarmiania ptaków.
2. Udział w konkursie biologicznym.
3. Udział w zaproponowanych przez inne szkoły i instytucje konkursach pozaszkolnych.
4. Przygotowanie apelu z okazji "Dnia Ziemi".

"Zielona szkoła"

Wyjazd dwudniowy do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Tematy:
1. "Odkrywamy tajemnice Bagien Biebrzańskich"
2. Odwiedzamy gospodarstwa prowadzone metodami ekologicznymi.

Opracowanie: mgr inż. Halina Makowska

Wyświetleń: 4387


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.