Katalog

Iwona Dembczyńska, J. Prokop
Różne, Konspekty

Konspekt lekcji otwartej w ramach integracji międzyprzedmiotowej (język polski - edukacja czytelnicza, kl. 3 LO "Wywiad prasowy z noblistą W. Reymontem"

- n +

Konspekt lekcji otwartej w ramach integracji międzyprzedmiotowej języka polskiego i edukacji czytelniczej w klasie trzeciej liceum ogólnokształcącego

Temat: Wywiad prasowy z noblistą Władysławem Reymontem.


Cele ogólne:
-  Zapoznanie się z wiadomościami o Władysławie Stanisławie Reymoncie - pisarzu epoki Młodej Polski
-  Zapoznanie się z różnorodnością źródeł informacji o pisarzu
-  Zapoznanie się ze sposobem tworzenia zestawienia bibliograficznego na temat: "Władysław St. Reymont - życie i twórczość"

Cele operacyjne:
uczeń potrafi:
-  Wymienić najważniejsze wiadomości dotyczące życia i twórczości Władysława St. Reymonta
-  Scharakteryzować główne założenia Młodej Polski
-  Prawidłowo korzystać z warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej
-  Poprawnie formułować wypowiedzi
-  Umiejętnie sporządzać opis bibliograficzny różnych źródeł informacji

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
Uczeń będzie umiał samodzielnie wyszukać informacje na potrzebny mu temat i sporządzić zestawienie bibliograficzne do tematu.
Uczeń sporządzi krótką notatkę dotyczącą wywiadu z Władysławem St. Reymontem w formie informacji prasowej.

Metody realizacji zadań:
-  Drama, praca indywidualna, metoda poglądowa

Miejsce realizacji:
Lekcja odbywa się w sali języka polskiego lub czytelni.

Czas trwania zajęć:
-  90 minut (2 godziny lekcyjne).

Środki dydaktyczne:
- w klasie: wystawka pt. "Władysław St. Reymont - jeden z najwybitniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej".
-  Kartki z wzorami opisów bibliograficznych
-  Szufladki z katalogu alfabetycznego z literą "R' oraz katalogu rzeczowego "821.162.1 - Literatura Polska" i "82(091) A/Z - Historia Literatury"
-  Kartoteka zagadnieniowa

Ewaluacja:
Ankieta ewaluacyjna

Przebieg lekcji

1. Lekcję rozpoczyna nauczyciel polonista od powitania i przedstawienia tematu, celów lekcji i form pracy.
2. Uczniowie zaznajamiają się z wystawką, przeglądają zgromadzoną literaturę dotyczącą Władysława St. Reymonta.
3. Nauczyciel bibliotekarz zaznajamia uczniów ze sposobami wyszukiwania potrzebnych materiałów z katalogu alfabetycznego, rzeczowego oraz kartoteki zagadnieniowej, jak również z wybranych pozycji księgozbioru podręcznego.
4. Wywiad z Władysławem St. Reymontem - drama.
Uczeń ucharakteryzowany na podobieństwo pisarza udziela wywiadu dwom redaktorkom piszącym do lokalnej prasy. Uczennice również ubrane są zgodnie z wymogami ówczesnej mody. Niewielka scenografia to stolik nakryty długim suknem, a na nim lampa, książki i akcesoria pisarskie.
Jedna z dziewczyn pyta "pisarza" o jego życie, druga o twórczość
5. Po zakończonym wywiadzie nauczyciel polonista prosi uczniów o sporządzenie krótkiej notatki dotyczącej wywiadu z Władysławem St. Reymontem w formie informacji prasowej.
6. Nauczyciel bibliotekarz podaje uczniom definicję opisu bibliograficznego, określa jego elementy i uświadamia im konieczność umieszczenia bibliografii załącznikowej w pracach pisemnych.
7. Uczniowie otrzymują od nauczyciela bibliotekarza kartki z wzorami opisów bibliograficznych.
Każdy z uczniów ma za zadanie zrobić jeden opis wybranej pozycji wykorzystanej do wystawki.
8. Nauczyciel bibliotekarz wykorzystując sporządzone przez uczniów opisy bibliograficzne, prezentuje w jaki sposób tworzy się zestawienie bibliograficzne (porządkuje kartki w układzie alfabetycznym).
9. Uczniowie otrzymują wydrukowane zestawienie bibliograficzne do wklejenia do zeszytu oraz ankietę ewaluacyjną, którą wypełniają i oddają nauczycielom prowadzącym lekcję.
10. Lekcję kończy nauczyciel polonista dziękując za wspólną pracę.

Ankieta Ewaluacyjna
1. Czego się nauczyłeś na lekcji?

2. Czy podobała ci się lekcja przeprowadzona w ten sposób?

3. Co dla ciebie było w tej lekcji ciekawe?

4. Czy zdobyta wiedza i umiejętności pomogą ci w innych sytuacjach związanych z własnym uczeniem się?
Bibliografia do lekcji:
" Wywiad prasowy z noblistą Władysławem St. Reymontem"

1. Koc B.: Reymont: opowieść biograficzna. Warszawa 2000
2. Kocówna B.: Władysław Reymont. Warszawa 1973
3. Lichański S.: Chłopi Władysława Stanisława Reymonta. Warszawa 1969
4. Reymont: z dziejów recepcji twórczości. wyb. Barbara Kocówna. Warszawa 1975
5. Reymont we Francji: listy do tłumacza "Chłopów" F. L. Schoella. Oprac. Bronisław Miazgowski. Warszawa 1967
6. Rurawski J.: Władysław Reymont. Warszawa 1977
7. Władysław St. Reymont. Listy do rodziny. oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki i Barbara Kocówna. Warszawa 1975
8. Literatura i nauka o języku. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1995 (Encyklopedia Szkolna)
9. Mały słownik pisarzy polskich. Red. M. Goszczyńska. Warszawa 1966
10. Encyklopedia Polski. Red. R. Marcinek. Kraków 1996
11. Popularna encyclopedia powszechna. T.15 - "r". Kraków 1996

Prezentacja wydawnictw dzieł Władysława St. Reymonta
(wystawa)

1. Reymont W.: Chłopi. T.1. Warszawa 1980
2. Reymont W.: Chłopi. T.2. Warszawa 1980
3. Reymont Wł. St.: Chłopi. T. I - II. Wyd. 6. Warszawa 1990 (Reprint wydania z 1948 roku)
4. Reymont Wł. St.: Chłopi. T. III - IV. Wyd. 6. Warszawa 1990 (Reprint wydania z 1948 roku)
5. Reymont Wł. St.: Chłopi. Jesień - Zima. Warszawa [1997]
6. Reymont Wł. St.: Chłopi. Wiosna - Lato. Warszawa [1997}
7. Reymont Wł. St.: Chłopi. Wrocław 1999
8. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.1. Chłopi. Jesień. Warszawa 2000
9. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.2. Chłopi. Zima. Warszawa 2000
10. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.3. Chłopi. Wiosna. Warszawa 2000
11. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.4. Chłopi. Lato. Warszawa 2000
12. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.5. Ziemia obiecana. Warszawa 2000
13. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.6. Marzyciel, Franek, Lili. Warszawa 2000
14. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.7. Dziwna opowieść i inne nowele. Warszawa 2000
15. Reymont Wł. St.: Komediantka: powieść. Warszawa 1968
16. Reymont Wł. St.: Ziemia obiecana. Warszawa 1970
17. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.1. Nowele. Cz.1. Kraków 1957
18. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.2. Nowele. Cz.2. Kraków 1957
19. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.3. Nowele. Cz.3. Kraków 1957
20. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.4. Komediantka. Kraków 1957
21. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.5. Fermenty. Kraków 1957
22. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.6. Ziemia obiecana. Cz.1. Kraków 1957
23. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.7. Ziemia obiecana. Cz.2. Kraków 1957
24. Reymont Wł. St.: Dziełą wybrane. T.8. Chłopi. Cz.1. Kraków 1957
25. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.9. Chłopi. Cz.2. Kraków 1957
26. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.10. Rok 1794. Cz.1. Ostatni sejm Rzeczypospolitej: powieść historyczna. Kraków 1957
27. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T.11. Rok 1794. Cz.2. Nil desperandum: powieść historyczna. Kraków 1957
28. Reymont Wł. St.: Dzieła wybrane. T12. Rok 1794. Cz.3. Insurekcja: powieść historyczna. Kraków 1957
29. Reymont Wł. St.: Nowele wybrane. Warszawa 1972
30. Reymont Wł. St.: Nowele wybrane. Warszawa 1967

Załącznik

Opis bibliograficzny to uporządkowany zespół danych o książce (artykule), służący do jej identyfikacji. Poprawnie sporządzony opis umożliwia powtórne odnalezienie książki.

Dane do opisu książki przejmujemy ze strony tytułowej, jeśli ich tam nie znajdziemy, to możemy ich szukać w całej książce.

Dane o artykule przejmujemy z czasopisma, w którym go znaleźliśmy.

PRZYKŁADY

NIEZBĘDNE ELEMENTY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO KSIĄŻKI

Pietrasiński Z.: Sztuka uczenia się. Wyd. 4. Warszawa 1964

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI

Pietrasiński Z.: Sztuka uczenia się. Wyd. 4. Warszawa 1964, s. 25-28

OPIS BIBLIOGTRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

Mars Piotr: Lekcja masy krytycznej. "Młody Technik" 1996 nr 8 s.39

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY Z PRACY ZBIOROWEJ

Helman Alicja: Problemy interpretacji dzieł filmowych. W: Interpretacje dzieła. Pod red. M. Czerwińskiego. Wrocław 1987, s. 155-165

Lista uczestników na lekcji otwartej w ramach integracji międzyprzedmiotowej języka polskiego i edukacji czytelniczej: "Wywiad prasowy z noblistą Władysławem Reymontem", przeprowadzonej przez mgr Jana Prokopa oraz mgr Iwonę Dembczyńską w dniu 09. IV. 2002 r. w klasie 3e.

1. mgr Izabela Bothur - dyrektor

2. mgr Renata Śmiłowicz - wicedyrektor

3. mgr Donata Konieczna

4. mgr Agata Krawczyk Paulus1................................................

2................................................

3................................................

4................................................

Opracowanie: mgr Iwona Dembczyńska
mgr Jan Prokop

Wyświetleń: 3522


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.