Katalog

Donata Konieczna
Różne, Sprawdziany i testy

Testy: Rzeczpospolita XVI w, II wojna światowa, Konstytucja III RP - z wiedzy o społeczeństwie

- n +

Testy: Rzeczpospolita XVI w, II wojna światowa, Konstytucja III RP - z wiedzy o społeczeństwie

grupa A

I. Podaj właściwą odpowiedź (-i) :

1. Bitwa o Narwik była pierwszym większym starciem aliantów z Niemcami. To norweskie miasto miało duże znaczenie strategiczne. Dlaczego?
a. znajdowały się tu wielkie huty stali
b. w pobliżu znajdowały się angielskie bazy morskie
c. był to ważny port, przez który transportowano strategiczne surowce

2. Plan agresji na Polskę nosił nazwę :
a. Fall Barbarossa
b. Fall Weiss
c. Overlord

3. Rząd polski opuścił kraj w czasie kampanii wrześniowej i udał się do:
a. Rumunii
b. Francji
c. na Węgry

4. Miasto Lwów poddało się w okresie kampanii wrześniowej :
a. Niemcom
b. Rosjanom
c. aliantom

5. Układ Ribbentrop - Mołotow ustalał granicę wpływów niemiecko - radzieckich w Polsce na linii rzek :
a. Narew - Bug - San
b. Narew - Wisła - Bug
c. Narew - Wisła - San

6. W kolejności chronologicznej ułóż kolejność bitew Września 1939r.
a. Mława - bitwa nad Bzurą - Mokra- Kock - Westerplatte - Wizna
b. Mokra - Wizna - nad Bzurą- Mława - Westerplatte - Kock
c. Mokra- Westerplatte- Mława- Wizna - nad Bzurą - Kock

7. Przebieg granicy wschodniej Polski ustalono :
a. na konferencji w Jałcie na linii Curzona
b. w Poczdamie na linii Odry i Nysy Łużyckiej
c. w Jałcie na linii z 1 września 1939r.

8. Jedną z przyczyn uderzenia Niemiec na Danię i Norwegię była :
a. chęć opanowania cieśnin czarnomorskich przez II Rzeszę
b. potrzeba uchwycenia kontroli nad Kanałem La Manche
c. chęć zdobycia baz wypadowych na Wielką Brytanię

9. Które z wymienionych państw zajął ZSRR w latach 1939 - 1940:
a. wschodnia Polska, Besarabia, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Szwecja, Litwa
b. wschodnia Polska, Estonia, część Finlandii, Łotwa, Litwa, Besarabia
c. część Finlandii, część Polski, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia

10. Które państwo bałkańskie nie zgodziło się na podpisanie układów sojuszniczych z Niemcami?
a. Rumunia
b. Grecja
c. Rumunia

11. Miastem walczącym aż 900 dni z Niemcami był :
a. Stalingrad
b. Tobruk
c. Leningrad

12. Pas potężnych umocnień niemieckich w centralnej części Włoch (nieopodal Rzymu) nosił nazwę :
a. Linia Zygfryda
b. Linia Gustawa
c. Linia Gotów

13. W dniu 1 stycznia 1942 r. podpisano w Waszyngtonie dokument, będący podstawą
stworzenia wielkiej koalicji antyfaszystowskiej. Nosił on nazwę:
a. Deklaracja Praw Człowieka
b. Deklaracja Narodów Zjednoczonych
c. Karta Atlantycka

II. Wyjaśnij szczegółowo pojęcia, podając miejsca, daty, osoby z nimi związane :
a. Dekartelizacja.............
b. Wielka Trójka...............
c. II front.....................

III. Uzupełnij zdania wpisując na kartę odpowiedzi brakujące słowa:

1. Wojna na Dalekim Wschodzie rozpoczęła się atakiem na (1).............................., miało to miejsce w (2)podaj pełną datę ..........................Atak ten spowodował bezpośrednio przyłączenie się do II wojny światowej (3)......................... Japonia do połowy (4) ...........roku odnosiła sukcesy, dopiero zatopienie 4 lotniskowców koło wyspy (5).................... spowodowało, że inicjatywę na tym froncie przejęli Amerykanie. Do walki z Japonia użyto nowej broni(6)................, którą zrzucono w Hiroszimie i (7). ................... W połowie sierpnia 1945 r. cesarz Japonii (8). .......................powiadomił naród o decyzji kapitulacji. Została ona podpisana przez Japonię w dniu (9) pełna data.......................na ręce gen. (10)...................
2. Polską jednostką walczącą pod Narwikiem była (1).................., jednostką dowodził gen. (2).............................., odbywało się to w (3).......................roku.
3. W Holandii Polacy stoczyli swój pamiętny bój pod(1)........................, gdzie nie udało im się odnieść sukcesu w (2) podaj miesiąc i rok.............................jednostką tam walczącą była (3)..............................., dowodził nią gen. (4)...................

IV. Przyporządkuj nazwiska do charakterystyki postaci :
1. gen. Władysław Anders  a. Prezydent USA
2. Benito Mussolini  b. Następca Hitlera
3. gen. Charles de Gaulle  c. Rząd w Vichy
4. Clement Attlee  d. Walki pod Falaise
5. Harry Truman  e. Premier Włoch
6. marszałek Petain  f. Komitet Wolnej Francji
7. marszałek Pietro Badoglio  g. II Korpus Polski
8. admirał Karl Donitz  h. premier Wielkiej Brytanii
9. gen. Stanisław Maczek  i. Republika Socjalna we Włoszech


1........2.......3.........4..........5.........6.........7.........8...........9.............

dziękuję! !!

grupa B

I. Podaj właściwą odpowiedź (-) :

1. Układ graniczny niemiecko - radziecki z 29 września 1939r. ustalił granice wpływów tych państw na ziemiach polskich na linii rzek :
a. Wisła - Bug - San
b. Narew- Wisła- Pilica - San
c. Narew - Bug - San

2. Ułóż w kolejności chronologicznie kapitulację punktów polskiego oporu we wrześniu 1939r.
a. Westerplatte - Warszawa - Brześć Litewski - Lwów- Modlin - Hel
b. Westerplatte - Lwów- Brześć Litewski - Warszawa - Modlin - Hel
c. Westerplatte - Brześć Litewski - Lwów- Warszawa- Modlin - Hel

3. Przebieg polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej ustalono :
a. w Jałcie
b. w Poczdamie
c. w Teheranie

4. W dniu 10 maja 1940 r. Niemcy pogwałciły neutralność trzech państw :
a. Danii, Norwegii i Szwecji
b. Belgii, Holandii i Luksemburga
c. Węgier, Rumunii i Jugosławii

5. Na mocy konferencji w Jałcie powołano Komisję Dobrych Usług, której celem było:
a. przeprowadzenie wyborów w Polsce
b. ustalenie granicy powojennej Polski
c. utworzenie rządu jedności narodowej

6. W początku 1943r. zakończyła się jedna z największych bitew na froncie wschodnim, gdzie w ręce radzieckie wpadło ok. 60 dywizji. Chodzi o bitwę pod:
a. na łuku kurskim
b. Stalingradem
c. Moskwą

7. Overlord był to kryptonim wielkiej operacji wojskowej, czyli :
a. lądowania aliantów w Normandii w czerwcu 1944r. w celu otwarcia drugiego frontu
b. lądowanie aliantów w lipcu 1943 r. na Sycylii, mającego otworzyć drogę do opanowania Włoch
c. desantu wojsk amerykańskich w okolicach pod Arnhem, aby uchwycić przeprawy na dolnym Renie

8. Określenie "dziwna wojna" stosuje się do:
a. najazdu Niemiec na ZSRR
b. zachodniego frontu w 1939 r.
c. wojny w Afryce

9. Pas umocnień niemieckich w północnych Włoszech nosił nazwę :
a. Linia Zygfryda
b. Linia Gustawa
c. Linia Gotów

10. Konferencja w Jałcie odbyła się :
a. na Krymie w dniach 4 - 11 lutego 1944r.
b. na terenie Iranu w dniach 28 listopada - 1 grudnia 1943r.
c. na terenie Krymu w dniach 4 - 11 lutego 1945r.

11. Największa bitwa powietrzna II wojny światowej rozegrała się :
a. o Anglię
b. o Singapur
c. w Normandii
d. pod Leyte

12. Które państwo przystąpiło do sojuszu z Niemcami :
a. Norwegia
b. Rumunia
c. Szwecja

13. Dnia 17 września 1939 r. miało miejsce:
a. wkroczenie wojsk radzieckich do Polski
b. wkroczenie II Korpusu Polskiego do Tobruku
c. początek bitwy nad Bzurą

II. Wyjaśnij szczegółowo pojęcia, podając miejsca, daty, osoby z nimi związane:

1. Denazyfikacja............
2. Karta Atlantycka..............
3. Pakt trzech

III. Uzupełnij zdania wpisując na kartę odpowiedzi brakujące słowa:

1. Niemcy zajęli Paryż w (1)roku..............Nowym premierem rządu francuskiego został wówczas(2). ............... Francja została podzielona na dwie strefy, z których część (określ czy część południowa czy północna) (3)..........................została pod kontrola Niemiec, a część (określ czy część południowa czy północna) (4). .................została w rękach rządu z siedzibą w (5).........................., na czele którego stanął (6)...................... Równocześnie w Anglii na czele walki Francuzów z Niemcami stanął (7)..................... W 1944 r. rozpoczęło się powstanie we Francji, które wraz z operacją aliantów przyniosło krajowi wolność. Francja za udział w rozgromieniu III Rzeszy brała udział w okupacji (8)państwa.................., mimo że nie zasiadała w konferencjach wielkiej Trójki.
2. Polską jednostka walczącą pod Tobrukiem była(1).................dowodził nią gen. (2).................Bitwa miała miejsce w (3).............roku. Jednostka ta była pierwotnie formowana na terenach Bliskiego Wschodu należących do Francji (4)..................
3. We Włoszech Polacy walczyli pod Monte Cassino. Wsławiła się tam jednostka(1).............., dowodzona przez gen. (2)........................ a bitwa została stoczona w miesiącu (3) Podaj miesiąc i rok................. W ten sposób otwarto drogę na (4).................. Jednostka ta wsławiła się jeszcze wielu bitwach na terenie Włoch, zwłaszcza w bitwie stoczonej w kwietniu 1945r. pod (5).....................

IV. Przyporządkuj nazwiska do charakterystyki postaci:
1. Josip Broz - Tito a. Cesarz Japonii
2. gen. Stanisław Maczek b. bitwa pod El Alamejn
3. Delano Roosevelt c. Naczelny wódz II RP
4. Clement Attlee d. I Dywizja Pancerna
5. Hirohito e. partyzantka w Jugosławii
6. Henryk Sucharski f. konferencja w Poczdamie
7. gen. Stanisław Sosabowski g. konferencja w Jałcie
8. gen, Erwin Rommel h. Obrona Westerplatte
9. marszałek Rydz- Smigły i. bitwa pod Arnhem

1.......2........3............4.............5........6.........7.......8.........9......

dziękuję! !!
Test - Rzeczpospolita XVI wieku

Grupa A

I. Omów jak wybierano króla w Polsce po śmierci ostatniego z Jagiellonów. 8 pkt.


II. Uzupełnij wolne miejsca wpisując brakujące słowa na swojej kartce :

1. Przywilej cerekwicko - nieszawski wydał w roku....... król. .........., przyczyną tego wydania było. ................................. Przywilej ograniczał króla, ponieważ ......................................................
2. Konstytucję Nihil novi wydał sejm radomski w roku. ..........., królem wtedy w Polsce był. .........................., Konstytucja wprowadzała ustrój zwany ..............................., i nie pozwalała królowi rządzić ........................................
3. Unia brzeska została zawarta w roku. ........ za króla ........................,
między kościołem. ................oraz kościołem...................... Powstała
nowa religia zwana. ....................... lub inaczej zwano ją. ..............
Tych, którzy nie przyjęli tej unii nazywano. ..................
4. Wojna o Inflanty trwała w latach. ............... za króla...............
Polska nigdy nie weszła w czasie tej wojny w sojusz z jednym państwem.- mianowicie z. .............
5. Folwark szlachecki obejmował około.............hektarów. Pracował na nim chłop odrabiając tzw. Pańszczyznę, jej wymiar określiła konstytucja w XVI wieku - dokładnie było to w roku...........i jej wymiar wynosił. ...........w tygodniu. Jeśli chłop przychodził ze swoimi narzędziami do pracy na ziemi folwarcznej nazywano to pańszczyzną. ........................
6. Za kościołem luterańskim w Polsce opowiedzieli się głównie .......................... z terenów. ......................Polski.
7. Konfederacja warszawska została zawiązana w roku. ......... i dotyczyła wprowadzenia w Polsce. .......................................
Dlatego dzięki niej Polskę nazywano ". ...................................."
w XVI wiecznej Europie.

III. Zakreśl właściwa odpowiedź na swej kartce :

1. Znaczenie unii lubelskiej polegało na tym, że: (weź pod uwagę wszystkie możliwości)
a. przyłączono do Polski Podlasie, Wołyń i Ukrainę
b. Polska stała się krajem wielonarodowościowym
c. Przed magnatami polskimi otwarły się ogromne obszary wschodnie
d. Przyłączono do Polski Polesie, Wołyń i Ukrainę
e. Polska stała się krajem tylko dwóch narodów
f. Litwa uzyskała własny sejm
g. Litwa zachowała osobne wojsko i sejm
h. Litwa zachowała osobne wojsko i urzędy

2. Wojsko kwarciane było tworzone z pieniędzy pochodzących z :
a. dóbr królewskich
b. dóbr magnackich
c. dóbr kościelnych

3. Kanclerz i hetman koronny, jeden z przywódców obozu szlacheckiego w czasie I wolnej elekcji - to informacja z biografii :
a. Mikołaja Sienickiego
b. Hieronima Ossolińskiego
c. Jana Zamoyskiego
4. W programie egzekucyjnym szlachta polska domagała się unifikacji z Koroną:
a. Prus Książęcych
b. Kurlandii
c. Prus Królewskich
d. Wołynia
e. Mazowsza
f. Mazowsza

5. Attyka to :
a. dekoracyjne ścianki wieńczące budowle i przesłaniające dach
b. nagrobki magnaterii
c. poszczególne kondygnacje krużganka w stylu renesansowym

IV. Przyporządkuj nazwiskom informacje o działalności tych osób -
wpisz na swej kartce:
a.. A.F. Modrzewski 1. sekularyzacja Inflant
b. Bona Sforza  2. siostra Zygmunta Augusta
c. Maciej z Miechowa 3. hołd pruski
d. Albrecht Hohenzollern 4. ojciec polskiej myśli demokratycznej
e. Zygmunt August 5. matka Zygmunta Augusta
f. Anna Jagiellonka 6. opis geografii Europy Wschodnieja.. .........b.............c.............d..........e............f.............


Powodzenia! !!

GRUPA B

I. Omów genezę i funkcjonowanie folwarku pańszczyźnianego w Polsce.8 pkt.

II. Uzupełnij wolne miejsca wpisując na swej kartce brakujące słowa:

1. Przywilej jedlneńsko- krakowski wydał w roku. .... król ........................, przyczyną tego wydania było. ....................... Przywilej dawał szlachcie. ......................................
2. Prawa mieszczan i chłopów ograniczała konstytucja z roku. ......... wydana za króla. ..................
Podaj jeden przykład ograniczenia praw mieszczan .........................................
Podaj jeden przykład ograniczenia prawa chłopów ..........................................
3. W roku. ............ powołano pierwszy sejm w Polsce zwał się on sejmem .............
Składał się z izby. .............. oraz izby. ...................... Szlachta jadąc na sejm była wybierana na tzw.. ............................... Do izby wyższej weszli m.in. arcybiskupi, biskupi, wojewodowie i kasztelanowie oraz ministrowie w osobach: marszałka wielkiego i nadwornego, kanclerza oraz ................... oraz. ...................
4. Unia sandomierska została podpisana w roku. ....... przez luteran, kalwinów oraz. .................... i dotyczyła. ...............................
5. Król Zygmunt August zwykle ubierał się po włosku, ale raz przybył na sejm ubrany w stroju. ........................ Dotyczyło to pamiętnego sejmu zwanego .................od zaprezentowanego tam programu naprawy Rzeczypospolitej. Było to w roku. .......... Jeden z postulatów dotyczył przestrzegania przez króla raz wydanego prawa, nazywano to inaczej. ...........................
6. Za kościołem kalwińskim w Polsce opowiedziała się głównie ...................na terenach (podaj jeden obszar)............................
7. Z kościoła kalwińskiego wyodrębnił się kościół tzw.. .................. albo inaczej. ............................. swoją siedzibę mieli w. .................

III. Zakreśl właściwą odpowiedź na swej kartce :

1. W czasie pierwszej elekcji szlachta ustaliła artykuły henrykowskie.
Co na pewno znalazło się w nich :
a. król nie mógł używać tytułu władcy dziedzicznego
b. króla nie można było obalić mimo nie przestrzegania prawa
c. król nie mógł sam zbierać wojska
d. król musiał spłacić długi swego poprzednika
e. króla można było zdetronizować za nie przestrzeganie prawa
f. bez zgody sejmu król nie mógł decydować o sprawach państwa
g. król musiał zapłacić za naukę 100 szlachciców we Francji
h. król musiał ożenić się z Anną Jagiellonką

2. Wojsko kwarciane powołał król :
a. Zygmunt August w liczbie 3 tys.
b. Zygmunt Stary w liczbie 3 tys.
c. Zygmunt August w liczbie 10 tys.


3. Mistrz krzyżacki, paktujący z Moskwą i Habsburgami przeciw Polsce to informacja z biografii :
a. Albrechta Hohenzollerna
b. Gotarda Kettlera
c. Albrechta Wallensteina

4. Wymień lenna polskie za czasów Zygmunta Augusta :
a. Mołdawia
b. Wołoszczyzna
c. Ruś Halicka
d. Prusy Książęce
e. Podole
f. Kurlandia

5. Dysydenci to :
a. Zwolennicy nowej religii unickiej
b. Przeciwnicy religii braci czeskich i braci polskich
c. Nazwa innowierców z konfederacji warszawskiej

IV. Przyporządkuj nazwiskom informacje o działalności tych osób - wpisz na swej kartce :
a. Aleksander Jagiellończyk 1. unia lubelska
b. Zygmunt August 2. unia brzeska
c. Marcin Kromer 3. przewodnik po Polsce
d. Bartłomiej Berecci 4. konstytucja Nihil novi
e. Stanisław Hozjusz 5. twórca Kaplicy Zygmuntowskiej
f. Zygmunt III Waza 6. sprowadził jezuitów do Polskia......... b........... c............... d........... e. ............ f ...............
Test - konstytucja III Rzeczypospolitej

grupa A

Wpisz na swoją kartkę prawidłową odpowiedź - uzupełniając wolne miejsca:

1. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza :.....................................................
2. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich. ...............................
3. Sejm składa się z. ...............posłów, wybieranych na ............................kadencję.
4. Na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów stoi ..........................................
5. Trybunał Konstytucyjny składa się. ..............sędziów wybieranych .............................. przez. .....................na okres...............lat.
6. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje poselskie w ciągu...............dni.
7. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie co najmniej ..................... obywateli.
8. Prezydent RP nie stosuje prawa łaski do osób skazanych przez..........................
9. Przedstawicielem Rady ministrów w województwie jest ...................................
10. Wybory do Sejmu RP są bezpośrednie,. ............................, .........................,. ................................. oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
11. Sejm i Senat obradują na. .................................
12. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą co najmniej ...........głosów ustawowej liczby posłów.
13. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy. ......lat.
14. Władza zwierzchnia w RP należy do. ................
15. Sejm uchwala ustawy. ...........................większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że konstytucja przewiduje inną większość. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje. .................................
16. O stanie wojny i pokoju decyduje. ...............................
17. Organem pomocniczym Prezydenta RP jest ......................................
18. Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują ......................................., sądy powszechne, ................................................... oraz sądy wojskowe.
19. Prezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego powołuje ........................................na ....................................kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
20. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez ....................................
za zgodą. ..................na. ............... lat i może być powołany ponownie tylko raz.
21. Wotum nieufności rządowi może zgłosić co najmniej .....................posłów.
22. Sejm rozpatruje projekt ustawy w. ...............czytaniach.
23. Prezydent RP może odmówić podpisania ustawy jeżeli ..................................... uznał
ją za. ....................................................................


POWODZENIA! !!!

grupa B

Wpisz na swoją kartkę prawidłową odpowiedź - uzupełniając wolne miejsca :

1. Na prezydenta RP może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy..............lat i korzysta z pełni .............................................
2. Senat składa się z. .................. senatorów.
3. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest. ....................
4. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem..................................................
5. Jeżeli Prezydent RP nie może wykonywać swych obowiązków, obowiązki te przejmuje. .......................................
6. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie obywateli, ale także ...........................,
.......................,. .........................., ....................................
7. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia. ...........................czytania projektu.
8. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy. ......... lat.
9. Skrócenie kadencji Sejmu RP może też zarządzić Prezydent RP, po zasięgnięciu opinii......................................... i ..................................................
10. Wotum nieufności ministrowi może zgłosić liczba co najmniej .................posłów większością ustawowej liczby posłów.
11. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są: ..............................,. ......................, ratyfikowane umowy międzynarodowe i. ..............................
12. Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu. ..................dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w ....................................................... Jeżeli Prezydent RP wnioskuje o jej ponowne rozpatrzenie to po jej uchwaleniu przez Sejm 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent ma. ........dni na podpisanie ustawy.
13. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić. ...........bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub .....................za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział. ..............................niż ..................uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
14. Ważność wyboru Prezydenta RP stwierdza ........................................
15. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed ..............................
16. Sędziowie są powoływani przez....................na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
17. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez..........za zgodą...........na. ......lat.
18. Na straży wolności słowa, prawa do informacji stoi................................
19. Konstytucja III RP została uchwalona. .....................(podaj pełną datę).
20. Sejm powołuje. ....................., w których pracują posłowie.
21. Obywatelstwo polskie nadaje. ......................................
22. Politykę wewnętrzną i zagraniczną RP prowadzi. .....................


POWODZENIA!!!

Opracowanie: mgr Donata Konieczna

Wyświetleń: 7830


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.