Katalog

Diana Kapałka
Matematyka, Scenariusze

"Podsumowanie własności czworokątów" - scenariusz lekcji diagnozującej.

- n +

Scenariusz lekcji diagnozującej

Przedmiot : matematyka.

Temat : Podsumowanie własności czworokątów.

Klasa : Druga

Przewidywany czas lekcji : 45 - 60 minut.

Metoda : burza mózgów, pokaz, drama.

Środki dydaktyczne: figury rozdane uczniom przez nauczyciela, plansze sporządzone przez dzieci, sprawdziany.

Kompetencje kluczowe :
Organizowanie pracy własnej i innych - praca w grupie.
Prezentacja własnego punktu widzenia, argumentacja i obrona własnego zdania.
Gotowość wysłuchania i brania pod uwagę krytyki innych.

Cele :
Główny : uczeń potrafi podać własności określonego czworokąta
Szczegółowy : uczeń potrafi zaprezentować własności danego czworokąta.


Przewidywany przebieg zajęć :

1. Część wstępna :
Powitanie, wprowadzenie do tematu, przedstawienie celów lekcji.
Przypomnienie zasad pracy grupowej.
2. Część podstawowa
Nauczyciel rozdaje uczniom siedzącym w ławkach wcześniej przygotowane przez siebie czworokąty (trapezy, równoległoboki, romby, prostokąty i kwadraty).
Uczniowie dzielą się na grupy poprzez podnoszenie do góry wywoływanych czworokątów. (po 4 -5 osób w grupie)
3. Nauczyciel przedstawia grupie zadanie.
Grupy poszczególnych czworokątów maja za zadanie w jak najciekawszy sposób przedstawić własności swojego czworokąta, jego zalety i wykorzystanie w życiu codziennym.
Podczas prezentacji danej grupy pozostałe grupy śledzą jej prezentację i zadają pytania o cechy danego czworokąta, których dana grupa nie przedstawiła w swojej prezentacji. Zaproszeni goście mogą również zadawać pytania dotyczące czworokątów.
4. Prezentacje cech poszczególnych czworokątów (prezentacje grup).
5. Krótki sprawdzian (oceniany przez kolegę).

KONTRAKT GRUPY

-  STARAMY SIĘ BYĆ OTWARCI WOBEC SIEBIE I INNYCH

-  NIE OCENIAMY WYPOWIEDZI INNYCH, KAŻDY MA PRAWO DO WŁASNYCH POGLĄDÓW

-  MÓWIMY WE WŁASNYM IMIENIU

-  PRZESTRZEGAMY USTALONEGO CZASU WYPOWIEDZI; MÓWIMY NA TEMAT

-  JESTEŚMY WOBEC SIEBIE ŻYCZLIWI

-  DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI, JESTEŚMY MĄDRZY WSÓLNĄ MĄDROŚCIĄ

-  MAMY PRAWO DO ODMOWY WYPOWIEDZI

-  ILE DASZ Z SIEBIE - TYLE SKORZYSTASZ

SPRAWDZIAN
GRUPA I


Przy każdym z poniższych zdań postaw literkę F - jeśli uważasz, że zdanie to nie jest prawdziwe, a literkę P jeśli uważasz, że zdanie jest prawdziwe.

1. Przekątne kwadratu są równej długości, prostopadłe i dzielą się na połowę.

2. Prostokąt to taki czworokąt, który ma dwie pary boków równej długości.

3. Suma miar kątów leżących przy każdym z boków równoległoboku jest równa 180.

4. Przekątne trapezu są równej długości.

5. Romb jest równoległobokiem i trapezem.

6. Każdy równoległobok jest rombem.

GRUPA II

Przy każdym z poniższych zdań postaw literkę F - jeśli uważasz, że zdanie to nie jest prawdziwe, a literkę P - jeśli uważasz, że zdanie jest prawdziwe.

1. Kwadrat jest to czworokąt, w którym przekątne są dwa razy dłuższe od boków.

2. Prostokąt jest to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste.

3. W równoległoboku kąty przeciwległe mają jednakowe miary.

4. Romb jest to równoległobok, w którym przekątne są prostopadłe.

5. Każdy prostokąt jest równoległobokiem i trapezem.

6. Przekątne trapezu są równej długości.

ARKUSZ OBSERWACJI UCZNIA
ZAGADNIENIA HOSPITACYJNE OCZEKIWANIA /UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW WSZYSCY WIĘKSZOŚĆ MNIEJSZOŚC
Umiejętność prezentowania własności czworokątów i cech które je wyróżniają 1.uczeń rozpoznaje wszystkie czworokąty
. ......................
2.prezentuje własności czworokątów
. ......................
3.Podaje cech czworokąta, które wyróżniają spośród innych czworokątów
. ......................
4.współpracuje w grupie i umie ocenić kolegę i pracę innej grupy.
     

Opracowanie: Diana Kapałka

Wyświetleń: 5825


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.