Katalog

Beata Stasińska
Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Bezpieczeństwo na lekcji wychowania fizycznego - scenariusz zajęć warsztatowych

- n +

Bezpieczeństwo na lekcji wychowania fizycznego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS I - III GIMNAZJUM

Czas zajęć przewidziany na dwie jednostki lekcyjne

Zadania szczegółowe w zakresie:
1. wiadomości
- uczeń wie jak uchronić się od wypadku
- uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- uczeń zna podstawowe rodzaje urazów
2. umiejętności
- uczeń umie rozpoznać podstawowe urazy mogące wystąpić na lekcji
- uczeń potrafi zapobiegać wypadkom
- uczeń umie udzielić podstawowej pomocy po wypadku

Plan zajęć:

1. Wprowadzenie.
2. Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących.
3. Podsumowanie.

Przygotowanie sali do zajęć- siadamy w kręgu (wewnątrz materiały potrzebne do pracy) .

Wprowadzenie

1. Podanie tematu i celów zajęć

2. Poznajemy swoje zainteresowania, sesja integracyjna

Wizytówki- (2 min.)
Wywiad w parach, krótkie prezentacje partnerów na forum grupy (10 min.)

3. Ustalenie reguł pracy.

Nauczyciel przedstawia listę reguł (plakat) .
Uczniowie ustosunkowują się do listy akceptując ją w całości, lub
uzupełniając swoimi propozycjami (5 min.)

4. Oczekiwania.

Po krótkim zastanowieniu uczniowie wypisują na rozwieszonym wcześniej arkuszu papieru swoje oczekiwania. Nauczyciel próbuje wstępnie ustalić na które pytania uzyskają odpowiedź. (5 min.)

5. Przedstawienie problemu i metody pracy.

Ćwiczenie I - "Ruch to zdrowie"

Praca indywidualna - po rozdaniu karteczek uczniowie wpisują na nie z czym kojarzy się to hasło. (5 min.)

"Burza mózgów" - po krótkim wprowadzeniu słownym do tematu przez nauczyciela, uczniowie przedstawiają swoje wypowiedzi. (5 min.)

Nauczyciel wpisuje wspólnie ustaloną definicję hasła na plakat.

Ćwiczenie II - Co rozumiem pod pojęciem wypadku.

Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy (odliczamy do trzech).Każdy zespół próbuje określić definicję wypadku i wpisuje ją na wcześniej przygotowane kartki w kształcie wykrzykników.(5 min.) Lider z każdej grupy przedstawia ustaloną definicję. Nauczyciel po wysłuchaniu wszystkich definicji odnajduje wspólne cechy i przedstawia własne pojęcie wypadku, przechodząc następnie do konsekwencji, jakie niosą za sobą wypadki- urazów.

Ćwiczenie III - Jakie mogą wystąpić urazy w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Każda grupa otrzymuje sylwetkę człowieka naturalnych wymiarów dziecka wykonaną z papieru i próbuje rozmieścić na niej rodzaje urazów. Następnie uczniowie tną sylwetkę na puzzle tak, aby utrudniły rozpoznanie poszczególnych części ciała. Następuje wymiana puzzli w grupach, gdzie uczniowie próbują przy pomocy informacji znajdujących się na poszczególnych fragmentach układanki złożyć ją w całość. (5 min.) Po sprawdzeniu, czy ćwiczenie zostało dokładnie wykonane nauczyciel omawia najczęściej występujące urazy. (5 min.)

Ćwiczenie IV - Jakie mogą być przyczyny urazów.

Praca w tych samych grupach - technika plakat (napisz lub narysuj)
Omówienie (5 min.)

Nauczyciel krótko omawia czynności związane z zaistniałym wypadkiem i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Ćwiczenie V - W jaki sposób możemy zapobiec wypadkom

Praca indywidualna (5 min.)
Zapisujemy na karteczkach swoje spostrzeżenia.

Podział na 4 grupy według daty urodzenia. Każda grupa wykorzystując swoje notatki wypunktowuje sposoby zapobiegania urazom. (5 min.) Lider przedstawia pracę swojej grupy i wspólnie z prowadzącym układają bezpieczny sposób przebiegu lekcji WF. Nauczyciel zapisuje w punktach najważniejsze sposoby zapobiegania urazom. (5 min.)

Ewaluacja (15 min.)

Rundka - odpowiedzi uczniów na pytania zapisane na kartkach rozłożonych na podłodze:
- Czego dowiedziałem się z dzisiejszych zajęć?
- Jakie to ma dla mnie znaczenie?
- Co wiedziałem?
- Czy coś mi uświadomiły dzisiejsze zajęcia?

Pomoce:
- reguły pracy
- karteczki do pracy indywidualnej
- pisaki
- taśma klejąca
- arkusze papieru
- 3 sylwetki człowieka
- kartki w kształcie wykrzykników
- kartki z pytaniami do ewaluacji.

Opracowanie: mgr Beata Stasińska

Wyświetleń: 5092


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.