AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bogna Roszyk
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Węgiel - czarne bogactwo. Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego dla klasy drugiej

- n +

Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego dla klasy drugiej

TEMAT BLOKU: Wkrótce zima.
TEMAT DNIA: Węgiel - czarne bogactwo.
ZAPIS W DZIENNIKU: Znaczenie węgla i jego pochodzenie. Czytanie tekstu utworu pt: "O czym szeptały iskierki" z podziałem na role. Pisownia wyrazów z "ó" wymiennym i niewymiennym. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100. Rysowanie drzew węglem rysunkowym.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 4h

Cele lekcji:
Uczeń
- Wie do czego wykorzystywany jest węgiel.
- Zna jego pochodzenie.
- Słucha z zainteresowaniem tekstu czytanego przez nauczyciela.
- Potrafi ustalić kolejność wydarzeń.
- Chętnie bierze udział w czytaniu z podziałem na role.
- Stosuje w zdaniach wyrazy z "ó".
- Rozróżnia liczby parzyste i nieparzyste.
- Umie dodawać i odejmować liczby jednocyfrowe od liczb dwucyfrowych w zakresie 100.
- Posługuje się linią i plamą w wypowiedziach plastycznych.

Formy pracy:
 • indywidualna jednolita
 • zbiorowa jednolita
 • grupowa zróżnicowana
  Metody:
 • słowna - pogadanka
 • oglądowa - pokaz
 • czynna - wykonywanie zadań

  Środki dydaktyczne:
  Karty pracy, podręcznik, ilustracje przedstawiające historię powstania węgla, rozsypanka wyrazowa, strój górniczy ( roboczy i odświętny), przedmioty, rzeczy występujące w wierszu węglowa rodzinka, wyrazy do przywieszenia na tablicy wykorzystane w zadaniu dotyczącym grupowania wyrazów wokół tematu "węgiel", mapa Polski - duża, kontury Polski dla każdego dziecka, węgiel rysunkowy, kartka z bloku gruboziarnistego, tekst z lukami do uzupełniania dla każdego dziecka.

  PRZEBIEG ZAJĘĆ

  1. Powitanie.
  2. Odczytanie przez Nauczyciela wiersza Jana Babicza pt: "To Oni".
  To Oni
  W głębi ziemi
  Czarne zwalają bryły,
  Żeby we wszystkich oknach
  Jasne się światła paliły.

  To Oni
  W ciemnych chodnikach,
  W kurzu węglowych ścian,
  Trudem codziennej pracy
  Dają Ojczyźnie blask.

  To Oni
  Z czeluści kopalń,
  Filarów, szybów i sztolni,
  W swych uznojonych dłoniach
  Niosą górnicze plony.

  3. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza

  N Jaki zawód przedstawiony jest w tym wierszu?
  U W wierszu przedstawiony jest zawód górnika.
  N Czym zajmują się górnicy?
  U Górnicy wydobywają spod ziemi węgiel.
  N Jaka jest praca górnika?
  U Praca górnika jest bardzo trudna i niebezpieczna.

  Nauczyciel przywiesza na tablicy rozsypankę wyrazową. Wybrany uczeń przychodzi do tablicy i układa we właściwej kolejności wyrazy, które tworzą przysłowie.

  "Barbara święta o górnikach pamięta".

  N Kto z was wytłumaczy znaczenia tego przysłowia?
  U Przysłowie mówi o tym, że święta Barbara jest patronką górników i dlatego w dniu jej imienin górnicy obchodzą swoje święto.
  N Kiedy są imieniny Barbary.
  U Imieniny Barbary są czwartego grudnia.
  N Jak nazywa się święto górników?
  U Święto górników to Barbórka.
  N Aby można było wydobyć węgiel spod ziemi, musiał on tam się znaleźć. Proszę wysłuchać uważnie opowieści o historii powstania węgla.

  Nauczyciel głośno odczytuje opowieść pt: "O czym szeptały iskierki". (podręcznik wyd. Wesoła szkoła str.12)

  4. Rozmowa na temat treści wysłuchanego opowiadania.
  N Co przydarzyło się Ewie?
  U Do Ewy przyszły iskierki z popielnika.
  N O czym opowiedziały iskierki Ewie?
  U Iskierki opowiedziały Ewie o powstaniu węgla.
  N Ustalimy teraz kolejne wydarzenia, które następowały po sobie w tym opowiadaniu.
  Przed rozpoczęciem opowiadania przez dzieci kolejnych wydarzeń z historii powstania węgla, Nauczyciel przywiesza na tablicę duże ilustracje ukazujące w kolejności te wydarzenia, o których opowiadały kolejne iskierki. Na podstawie tekstu i ilustracji dzieci opowiadają historię powstania węgla.

  5. Wśród wyrazów znajdujących się na tablicy wybierzcie tylko te, które kojarzą się wam z węglem i mogą należeć do tej samej rodziny. (na tablicy przyczepione są wyrazy: węgiel, woda, lustro, węgielek, piec, drewno, węglowy, węglarka, wichura).Uczniowie grupują wyrazy wokół tematu węgiel.

  N do czego ludzie wykorzystują węgiel?
  U Ludzie wykorzystują węgiel do palenia w piecach podczas zimy.
  N Zapoznam was teraz z inną węglową rodzinką. Jeśli będziecie uważnie słuchać wiersza dowiecie się do czego jeszcze wykorzystujemy węgiel i jakie przynosi on nam korzyści.
  Nauczyciel odczytuje wiersz Marii Terlikowskiej pt: "Węglowa rodzinka".

  To węglowa jest rodzina:
  parafina,
  peleryna,
  duża piłka w białe groszki
  i z apteki proszek gorzki,
  i ołówek w twym piórniku,
  i z plastiku sześć koszyków,
  gąbka, co się moczy w wodzie,
  i benzyna w samochodzie,
  czarna smoła,
  biała świeca-
  to rodzinka węgla z pieca.

  Widzę już zdziwione miny...
  - Co ma węgiel do benzyny?
  - Czy jest z węglem spokrewniona
  gąbka miękka i czerwona?

  Otórz właśnie wiem na pewno,
  że jest jego bliską krewną:
  węgla jest po odrobinie
  w parafinie,
  w pelerynie,
  w białej piłce w duże groszki
  i z apteki w proszku gorzkim,
  i w ołówku w twym piórniku,
  i w koszyku tym z plastiku...
  Nawet świeczki, te z choinki
  to też węgla są kuzynki.

  Lecz wśród wielkiej tej rodziny,
  wśród kuzynów i rodzeństwa,
  nie ma ani odrobiny
  rodzinnego podobieństwa.

  Węgiel jest jak czarna skała,
  koszyk żółty, świeca biała.
  skąd się wzięły te różnice?

  O! To już są tajemnice,
  które kryją się w fabryce.

  6. Rozmowa na temat rzeczy, które otrzymujemy z węgla na podstawie wysłuchanego wiersza.
  (Podczas rozmowy z dziećmi nauczyciel wyciąga z worka różne rzeczy w tym większość takich, które występowały w wierszu. Zadaniem uczniów jest prawidłowe wskazanie tylko tych, do wytworzenia których potrzebny był węgiel. Odgadnięte rzeczy ustawia na przygotowanym specjalnie do tego celu stoliku, tworząc wystawę węglowej rodzinki.)
  7. Rozwiązanie zadań tekstowych tematycznie związanych z rzeczami występującymi w wierszu.
  Zad. 1
  W kiosku było 47 świec. W ciągu dnia sprzedano 7 świec. Ile świec zostało w kiosku?

  Zad. 2
  W aptece było 36 opakowań aspiryny. W ciągu dnia sprzedano 30 opakowań aspiryny. Ile opakowań aspiryny zostało?

  8. N Kto z was wie w jakim rejonie Polski występuje najwięcej węgla?
  U W Polsce węgiel wydobywa się na Śląsku.

  Nauczyciel wskazuje na mapie obszar Śląska i wymienia niektóre z miast, gdzie są kopalnie.

  Uczniowie otrzymują przygotowane przez nauczyciela kontury Polski i kolorują rejon Śląska. Następnie wklejają swoją pracę do zeszytu.

  Na specjalnie przygotowanych stojakach wiszą dwa stroje górników. Pierwsze ubranie przedstawia strój roboczy górników, drugi to strój odświętny (w przypadku niemożności uzyskania oryginalnego stroju górnika, można wykorzystać w celu pokazania uczniom strojów górniczych - duże ilustracje ze strojami.)
  Uczniowie opisują różnicę w wyglądzie strojów i tłumaczą ich przeznaczenie.

  9. Przy pomocy węgla rysunkowego na kartce gruboziarnistej dzieci wykonują rysunek drzewa. Uczniowie stosują kreski różnej grubości oraz różnego odcienia (od szarej do czarnej).

  Praca dzieci nadzorowana przez Nauczyciela.

  Po wykonaniu przez dzieci prac plastycznych i omówieniu poprawności wykonania zadania, uczniowie porządkują swoje stanowiska. Następuje wybór najciekawszych prac i umieszczanie ich na klasowej gazetce.

  Nauczyciel ponownie nawiązuje do tekstu pt: "O czym szeptały iskierki". Ustala postacie występujące w tekście, następnie wybiera dzieci do poszczególnych ról.

  Ćwiczenie czytania tekstu z podziałem na role.

  9. Wykonanie zad.4 ze str. 20 - karty pracy.
  Głośne odczytanie przez wybranego ucznia polecenia i wyjaśnienie w jaki sposób wykonać zadanie. Uczniowie samodzielnie wykonują zadanie.

  Zadanie nr 4 karty pracy str.20

  W baśni iskierki po kolei opowiadały o powstaniu węgla. Wpisz wyrazy oznaczające kolejność iskierek od pierwszej do dziesiątej. Obok podano litery, które występują w tych wyrazach.

  1. pierwsza iskierka
  2. u....................................iskierka
  3. rz..................................iskierka
  4. w...................................iskierka
  5. ą....................................iskierka
  6. ó....................................iskierka
  7. ó....................................iskierka
  8. ó....................................iskierka
  9. ą....................................iskierka
  10. dziesiąta iskierka

  Po wykonaniu zadania następuje sprawdzenie poprawności jego wykonania. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę zwłaszcza na wyrazy pisane przez "ó" wymienne
  szósta bo sześć,
  siódma bo siedem,
  ósma bo osiem.
  Wyrazy te uczniowie mogą wpisać sobie do swojego słowniczka ortograficznego.

  10.N Zostaniecie za chwilę podzieleni na dwie grupy. Uczniowie z grupy pierwszej otrzymają kartę, na której narysowane będą wagoniki w węglem. Zadaniem waszym jest dopisanie kolejnych parzystych numerów wagoników. Uczniowie z grupy drugiej otrzymają podobne karty z wagonikami, ale dopiszą kolejne numery nieparzyste. ( Karty pracy matematyczne str.9 zad. 1)

  Samodzielna praca uczniów. Po skończeniu uzupełniania liczb przez grupę pierwszą i drugą następuje głośne odczytanie zadania.

  Zadanie nr 2 z kart pracy matematycznych str. 9
  (Uczniowie rozwiązują samodzielnie zadanie z kart pracy. Tym razem polecenie jest jednakowe dla wszystkich uczniów.)

  W sklepie na półkach stało 8 par kaloszy. W magazynie tego sklepu było jeszcze 50 par kaloszy. Ile par kaloszy jest razem?

  Wykonanie zadania pamięciowego na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100.

  40+8=
  48-8=
  48-40=
  60+3=
  63-3=
  63-60=
  90+7=
  97-7=
  97-90=


  Podsumowanie
  N Czego dowiedzieliście się z dzisiejszych zajęć?
  U Dzisiaj mówiliśmy skąd się wziął węgiel. Poznaliśmy historię jego powstania.
  N Czy możemy określić węgiel jako czarne złoto?
  U Można użyć takiego określenia, ponieważ węgiel jest bardzo cenny, gdyż dzięki niemu mamy wiele innych bardzo potrzebnych rzeczy.
  N Na zadanie domowe otrzymacie tekst z lukami, który należy uzupełnić wiadomościami uzyskanymi podczas dzisiejszych zajęć. Uzupełniony tekst proszę wkleić do zeszytu.

  Węgiel spod ziemi wydobywają.....................
  Ich praca jest........................ i......................................
  Święta........................ jest ich patronką. W dniu jej imienin.................grudnia obchodzą swoje święto, nazywane.......................

  Uwaga! W konspecie zostały umieszczone przewidywane odpowiedzi uczniów. Nauczyciel w zależności od posiadanego zespołu i możliwości dzieci sam decyduje, jakie odpowiedzi uzyskane od uczniów są wystarczające.

  Literatura:
  Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III Krystyna Lenkiewicz WSiP W-wa 1990r.
  Karty pracy oraz podręcznik wyd. Wesoła szkoła dla klasy drugiej część 2

  Opracowanie:
  mgr Bogna Roszyk
  nauczyciel kształcenia zintegrowanego
  ze Szkoły Podstawowej nr 7
  w Ostrowie Wielkopolskim

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 18811


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 4.75  Ilość głosów: 8

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.