Katalog

Agnieszka Frontczak
Chemia, Scenariusze

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących równowagi chemicznej

- n +

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących równowagi chemicznej.

Konspekt lekcji z chemii dla IV klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

I. Cele główne:
- umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności, dzięki którym wyjaśnią pojęcia równowagi chemicznej oraz określą wpływ różnych czynników na stan i stałą równowagi chemicznej,
- stworzenie sytuacji sprzyjającej wykorzystaniu zdobytej wiedzy,
- umożliwienie uczniom rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

II. Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- zapisać wzór na stałą równowagi na podstawie równań reakcji przebiegających w stanie równowagi,
- prowadzić obliczenia związane ze stałą równowagi oraz równowagowymi i początkowymi stężeniami substratów i produktów,
- przewidywać kierunek przesunięcia równowagi reakcji chemicznej pod wpływem zmiany stężeń reagentów, temperatury i ciśnienia.

III. Cele wychowawcze:
- kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- doskonalenie wzajemnej komunikacji i wymiana poglądów,
- ćwiczenie twórczego zaangażowania w trakcie lekcji.

IV. Środki dydaktyczne:
- kartki z treścią zadań dla grup,
- kalkulatory, długopisy,
- karty pracy.

V. Sposób przeprowadzenia lekcji:
- uczniów należy podzielić na grupy (6-osobowe), ale tak by w każdej z nich były osoby bardzo dobre z chemii,
- grupy losują kartki z zadaniami,
- rozwiązują zadania w określonym czasie np. 25minut,
- sprawdzenie poprawności wyników, wyłonienie najlepszego zespołu (najlepszy zespół to ten, który najszybciej rozwiąże poprawnie zadania),
- grupy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i ewentualnymi problemami.
- ocena pracy zespołów.

Przykładowe zadania dla grup:

Zadanie 1:
Dla poniższych reakcji przebiegających w fazie gazowej:
a) napisz wzór na stałą równowagi,
b) wyznacz jednostkę stałej równowagi,
c) określ w którą stronę przesunie się stan równowagi chemicznej danych reakcji jeżeli:
- podwyższymy temperaturę,
- obniżymy ciśnienie,
- zwiększymy stężenie któregoś z substratów.

 
2SO2 + O2 <=> 2SO3  ΔH<0,
CO + H2O <=> CO2 + H2  ΔH = -44.7kJ,
N2 + O2 <=> 2NO  ΔH = 181kJ


Zadanie 2:

W pewnych warunkach równowaga reakcji:
2N2 + O2 <=> 2N2O
ustaliła się przy następujących stężeniach:

[N2] = 0.72mol/dm3; [O2] = 1.12mol/dm3; [N2O] = 0.84mol/dm3

Oblicz stałą równowagi tej reakcji.

Zadanie 3:
Dana jest reakcja:
2SO2 +O2 <=> 2SO3
W stanie równowagi poszczególne stężenia reagentów wynoszą:
[SO2] = 1mol/dm3; [O2] = 2mol/dm3; [SO3] = 6mol/dm3
oblicz stężenia początkowe substratów.

Zadanie 4:
Dana jest reakcja:
C2H5OH(g) + HCOOH(c) <=> HCOOC2H5(c) + H2O(c)
Stężenia początkowe reagentów wynosiły:
[C2H5OH] = 1mol/dm3; [HCOOH] = 3mol/dm3
W pewnej temperaturze stała równowagi wynosi 1.
Oblicz stężenia równowagowe wszystkich reagentów.

Opracowanie: Agnieszka Frontczak

Wyświetleń: 3575


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.