Katalog

Ewa Bochnia-Hetman
Język polski, Plany metodyczne

"Czytać czy nie czytać? ? oto jest pytanie!" Plan metodyczny dla klasy VI

- n +

Czytać czy nie czytać? - oto jest pytanie!

Plan metodyczny dla klasy VI

Blok tematyczny: ŚWIAT KULTURY
Zagadnienie edukacji czytelniczej i medialnej (przygotowanie do świadomego korzystania z tekstów kultury).

Czas trwania: 45 minut

Cel główny to sprawdzenie stopnia opanowania następujących kompetencji kluczowych:

1. Rozumienie treści i sensu tekstu.
2. Wyszukiwanie informacji zawartych w różnych tekstach kultury w celu:
- odpowiedzi na pytania,
- odróżnienia informacji ważnych od szczegółów,
- docierania do potrzebnych informacji w książce lub zorientowania się w jej zawartości treściowej,
- nabywania umiejętności szybkiego oceniania przydatności książki do nauki szkolnej i zainteresowań czytelniczych oraz wykorzystanie ich w procesie kompletowania biblio-teczki domowej ucznia,
3. Budowa wypowiedzi poprawnych pod względem językowym i stylistycznym (notatka, list).
4. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach oraz prezentacja własnego punktu widzenia.

Cele operacyjne:

1. Na poziomie wiadomości.
Uczeń pamięta:
- znaczenia słowa promocja,
- metody szybkiej orientacji w treści książki,
- teksty literackie, z których korzystał na lekcji.

Uczeń rozumie:
- co oznacza pojęcie aparat pomocniczy książki,
- budowę książki.

2. Poziom umiejętności.

Na poziomie umiejętności uczeń potrafi:
w sytuacjach typowych:

- scharakteryzować książkę na podstawie aparatu pomocniczego,
- określić w przybliżeniu zawartość treściową książki,
- samodzielnie dokonać wyboru książki do czytania,
- dotrzeć do potrzebnych informacji w książce,
- stosować metody szybkiej orientacji w treści książki,
- scenicznie przedstawić walory tekstów literackich,
- zabierać głos w dyskusji,
- formułować argumenty i wnioski,
- analizować dane,
- ustalić hierarchię ważności informacji,
- wykonać plakat informacyjny,
- wykorzystać elementy dramy,
- wczuć się w rolę postaci literackiej,
- uzasadniać własne stwierdzenia,
- efektywnie współpracować z członkami grupy,
- ustalić sposób wykonania zadania,
- mobilizować innych do wspólnego działania,
- czuć się odpowiedzialny za całokształt pracy grupy,
- ocenić pracę innych i swoją,
- dostosować się do decyzji grupy,
- komunikować się i współpracować w grupie.

w sytuacjach problemowych:
- umieć zachęcić do przeczytania książki,
- trafnie dobierać książki do własnego księgozbioru,
- samodzielnie wybrać książkę przydatną do rozwijania własnych zainteresowań,
- zaprezentować wyniki własnej pracy przed klasą.

3. Postawy i przekonania:
- budzenie zainteresowania czytelnictwem, doceniania dorobku literackiego,
- przekonanie, że czytanie książek jest nadal jedną z popularnych metod zdobywania wiedzy,
- budzenie wrażliwości na odbiór tekstów literackich,
- ukazanie znaczenia książki, która przedstawia wartość uznawaną i odczuwaną,
- uświadomienie potrzeby czytania,
- zachowanie się w czasie zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami pracy w grupie.

4. Metody pracy:
działań praktycznych, scenka promocyjna (wejście w role), ćwiczenia redakcyjne, elementy dyskusji, rozwiązywanie zadań wg instrukcji, burza mózgów, śnieżna kula.

5. Formy pracy:
indywidualna, grupowa (technika "stolików zadaniowych")

6. Środki dydaktyczne:
- kolorowe kartki,
- zestaw książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej,
- symbole "buzie",
- kartki formatu A4,
- karta pracy nr 1,
- pomocne słownictwo,
- karteczki z tytułami dzieł literackich do zabawy w kalambury,
- plansza z technikami szybkiej orientacji w treści książki,
- psychozabawa o książce.

W ramach przygotowania się do lekcji dzieci wcześniej pod kierunkiem nauczy-ciela opracowały scenki promocyjne oraz samodzielnie wykonały plakaty in-formacyjne. Klasa została podzielona na grupy zadaniowe (stoliki) - po 6-7 osób na grupę.

Procedury osiągania celów

I. Powitanie i sprawdzenie obecności.

Faza wprowadzająca.

II. Wprowadzenie do tematu lekcji:
- wypowiedź nauczyciela na temat znaczenia książki w życiu każdego człowieka i konieczności korzystania ze źródeł.

III. Część wstępna:
- Na stolikach uczniowskich znajdują się czerwone i zielone kartki. Nauczyciel prosi o wypisanie skojarzeń ze słowami książka i czytanie (negatywnych skojarzeń na czerwonych kartkach, natomiast skojarzeń pozytywnych na zielonych kartkach).
- Zebrane kartki zostają przypięte do tablicy.
- Omówienie pracy zespołów.

IV. Podanie i zapis tematu (wpis do zeszytów z języka polskiego).

V. Nauczyciel informuje, iż książka również stanowi towar na rynku i wymaga promocji.
- Przypomnienie znaczenia słowa promocja.
To słowo wieloznaczne:
- nadanie terminu naukowego lub oficerskiego,
- zespół przedsięwzięć (organizacyjnych, medialnych, marketingowych itp.)
- prawo ucznia do przejścia do następnej klasy.

Faza realizacyjna

VI. Każda z grup miała przygotować scenkę promocyjną wybranej książki. Nauczyciel prosi o zaprezentowanie poszczególnych scenek. Przypomina obserwatorom o zwróceniu uwagi na sposób zachęcenia do przeczytania danej książki.

VII. Występy grup - odegranie przygotowanych scenek (młodzi aktorzy wywieszają przygotowane plakaty informacyjne, które zawierają dane o książce i ewentualnie ilustracje).

VIII. Wypowiedzi uczniów na temat przygotowanych scenek promocyjnych - odpowiedzi na temat lekcji.

IX. Praca indywidualna - zadanie Bezludna wyspa. Nauczyciel prosi o wyobrażenie sobie, że uczniowie są Robinsonem na bezludnej wyspie, przy czym każdy z nich miał szansę zabrać ze sobą jedną książkę. Uczniowie mają zredagować krótką wypowiedź, jaka to książka i podąć dwa konkretne argumenty.

X. Omówienie wyboru uczniów.

Faza podsumowująca

XI. Wypełnienie karty pracy i prezentacja.
Każda z grup otrzymuje kartę pracy: Dlaczego warto czytać książki? Dzieci w grupach próbują ustalić Dlaczego warto czytać książki?

Wykorzystując podane słownictwo zbiorowo uzupełniają kartę pra-cy. Prezentacja i omówienie wykonanego zadania. Podkreślenie naj-częściej powtarzających się wartości książek. Prezentacja notatek przez lidera grupy.

XII. Praca w grupach. Wykorzystując metody szybkiego zaznajamiania się z treścią książki, każda z grup otrzymuje książkę wypożyczoną z biblioteki szkolnej i ma zredagować notatkę informacyjną o treści, autorze, wydaniu i zastosowaniu książki.

XIII. Nauczyciel prosi o zredagowanie krótkiego listu do przyjaciela lub przyjaciółki, w którym ulubiona książka ucznia zostanie tak przed-stawiona, iż odbiorca listu skusi się do jej przeczytania.

XIV. Ocena pracy i aktywności uczniów.

XV. Zabawa: Kalambury - nauczyciel prosi wybranych uczniów i na wzór zabawy telewizyjnej pokazuje karteczkę z tytułem lektury. Uczeń na tablicy wykonuje rysunek - klasa odgaduje tytuły utworów.

XVI. Praca domowa. Wykonaj plakat promujący ciekawą Twoim zdaniem książkę. Wszystkie prace będą ocenione a najciekawsze zostaną wy-wieszone w bibliotece szkolnej. Prace należy wykonać w terminie 10 dni.

XVII. Ewaluacja. Informacja zwrotna: czego nauczyliście się na dzisiej-szych zajęciach, co najbardziej podobało się na zajęciach, z czego skorzystasz w przyszłości?

XVIII. Nauczyciel prosi uczniów o wyrażenie swoich odczuć po lekcji po-przez wstawienie symbolu buzi na wybranej kartce. Wybieramy tyl-ko jedną buzię z koperty. Każdy z uczniów otrzymał kopertę z buziami i, wychodząc z klasy, jedną buzię, która przedstawia jego opinię o lekcji, układa na analogicznej buzi na biurku nauczyciela.
 
Jestem zadowolony, zdobyte umiejętności będą mi przydatne.
Jestem obojętny, nie wiem, czy zdobyte umiejętności będą mi przydatne.
Jestem niezadowolony, zdobyte umiejętności nie będą mi przy-datne

Bibliografia:

Taraszkiewicz M.: Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, War-szawa 1999.
Maciejak A.: Drama na lekcjach przysposobienia czytelniczego i informacyjne-go. "Biblioteka w Szkole" 1997, nr 3 s. 4-11.
Pankowska K., Świtała W.: Drama jako propozycja interpretacji utworów lite-rackich. Polonistyka, 1989, nr 10 s. 767-773.
Wójcicka E.: Konspekty zajęć z edukacji czytelniczej w szkole podstawowej. "Biblioteka w Szkole"1998, nr 5.
Bortnowski S.: Scenariusze półwariackie, Warszawa 1997.
Nagajowa M.: ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995.
Papierska W., Tomkiewicz B.: Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy, Warszawa 2000.
Papierska W., Tomkiewicz B.: Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy, Warszawa 2000.
Bloch M., Koralewska G., Kozak A., Pacholska M.: Ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI, Poznań 2001.
Grodecka E., Sokołowska H.: Edukacja czytelnicza i medialna w szkole pod-stawowej i gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki między przedmiotowe, Warszawa 2000.
Papierska W., Tomkiewicz B.: Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy, Warszawa 2000.
karta pracy ucznia

Opracowanie: Ewa Bochnia-Hetman

Wyświetleń: 2362


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.