Katalog

Małgorzata Dąbrowska
Zajęcia zintegrowane, Artykuły

"Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci" - referat

- n +

Referat pt. "W jaki sposób zachęcać uczniów do aktywności twórczej."

Pobudzanie twórczej aktywności dziecka wspomaga jego harmonijny i pełny rozwój. Głównym miejscem rozwoju twórczości powinna być szkoła.

Przede wszystkim należy zrezygnować z dominujących obecnie metod podających, autokratycznego stylu oddziaływania na uczniów, a także autorytatywnej osobowości nauczyciela na rzecz twórczych metod i technik rozwiązywania problemów, szukania orginalnych rozwiązań oraz wdrażanie innowacji inicjowanych nie tylko przez nauczyciela,ale i przez ucznia.

Jedną z form rozwijania twórczej aktywności ucznia jest zabawa,dzięki której uczniowie uczą się współdziałania w grupie, poszanowania norm i reguł oraz wspólnego planowania działań.

Następną formą może być korespondencja uczniów z rówieśnikami innych szkół.Dzięki temu uczą się dzieci nawiązywania kontaktów, zawierają przyjaźnie.

Życie naszej klasy obrazuje kronika. Dobrze prowadzona pobudza twórczą aktywność dziecka, kształtuje jego umiejętności językowe i plastyczne. Uczy odpowiedzialności i systematyczności. Jest źródłem nagród,dzięki wpisom pochwał i wyróżnień, a także szczególnych osiągnięć.

Inną formą "pracy, która kształtuje osobowość, rozwija procesy poznawcze, uwagę, spostrzegawczość, wyobraźnię, pamięć, mowę uczniów jest teatrzyk. Praca z tekstem literackim w teatrzyku oddziaływuje terapeutycznie zarówno na dzieci nadpobudliwe, jak i zahamowane. Dzieciom zahamowanym odwagi dodaje zasłaniająca je kurtyna. Występy uczą wychowanków wspólnego działania, zbiorowego wysiłku, sprawnej organizacji działania. Dzieci przyswajają sobie potrzebę dyscypliny, co sprzyja wyzwalaniu postaw społecznego zaangażowania, współpracy, poczucia odpowiedzialności.

Rozwijać twórczo może również inscenizacja, która umożliwia realizację wielu ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów, mówieniu, ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych i syntetycznych. Jako źródło inscenizacji służą nam swobodne teksty dzieci pisanie na podstawie ich indywidualnych przeżyć, doświadczeń, obserwacji. Uczniowie sami obmyślają odpowiednią formę i słownictwo do wyrażania myśli. Forma inscenizacji polega na "wyborze". Każdy uczeń może inscenizować w dosłownym tego słowa znaczeniu lub oddać tylko sens utworu, posługując się własnymi słowami. Do dzieci należy też projektowanie i wykonanie rekwizytów. Jako technikę towarzyszącą można stosować doświadczenia poszukujące. Technika ta polega na uczeniu się poprzez samodzielne działanie, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów. Dzieci pracując tą techniką czytają, przeprowadzają wywiady, wybierają i porządkują materiały źródłowe. Taka praca wdraża do samokształcenia, rozwija zainteresowania i aktywność twórczą.

W swojej pracy nauczyciel powinien stosować również metodę swobodnych tekstów. Rozwija ona wrażliwość na piękno słowa, wzbogaca słownik ucznia,wyrabia poczucie odpowiedzialności. Pewną odmianą metody swobodnych tekstów jest twórczość poetycka. Zabawa w "wierszowanie" jest bardzo lubianą przez uczniów formą pracy. Podstawą dla tej działalności jest prawdziwa poezja. Jej znajomość powoduje, że dziecko, nie uświadamia sobie tego, zaczyna posługiwać się metaforą czy porównaniem, szuka słów, które lepiej odzwierciedlają stan własnych uczuć czy emocji.Okazją zaś do prezentowania zrodzonych na lekcjach utworów są uroczystości klasowe:Dzień Matki, Dzień Babci, konkurs recytatorski, itp.

W próbach pobudzania do samodzielnej twórczości dzieci ważne jest też, aby proponowane im zadania były akceptowane czy tez samodzielnie wybierane. Nie muszą one jednakowo angażować wszystkich dzieci. Każde działanie powinno być podejmowane w atmosferze swobody i bezpieczeństwa , a nie traktowane jako jeszcze jedna "praca domowa". Małe dzieci lubią czuć się twórcami .Musimy tylko pomóc im , szczególnie na początku edukacji, wejść na drogę twórczej działalności , na której osiągną najlepsze efekty.

Na początkowym etapie wszystkich poczynań dziecka musi funkcjonować stałe współdziałanie ucznia i nauczyciela, przy czym ingerencja nauczyciela nie powinna być wszechobecna, lecz delikatna i subtelna.

Na koniec proponuję kilka zadań, które w doskonały sposób urozmaicą proces lekcyjny i zachęcą do działań twórczych:
Zadanie 1 - Jestem kolorem i naturą
Zadanie 2 - Skojarzenia
Zadanie 3 - Różne znaki
Zadanie 4 - Połącz inaczej
Zadanie 5 - Tytuł.Reklama.Przysłowia
Zadanie 6 - Tablica ogłoszeń.

Opracowanie: mgr Małgorzata Dąbrowska
nauczycielka nauczania zintegrowanego
ZSO w Rzepinie

Wyświetleń: 1271


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.