Katalog

Grażyna Kwaśniewska
Różne, Scenariusze

"Czasopismo moich marzeń" ? scenariusz zajęć bibliotecznych.

- n +

Czasopisma moich marzeń

Scenariusz zajęć w bibliotece szkolnej (2 godz. Lekcyjne)

Lekcję postanowiłam przeprowadzić nieco inaczej niż w poprzednich latach. Olbrzymia ilość czasopism młodzieżowych, ich zróżnicowany poziom oraz trudności w doborze "własnego" czasopisma wśród uczniów spowodowały, że wraz z nimi podjęłam wyzwanie stworzenia wzorca nowego czasopisma. Czasopisma stanowiącego tematy kierujące rozwojem intelektualnym młodego człowieka.

Cele operacyjne
Uczeń potrafi:
- korzystać z różnych źródeł informacji
- segregować informacje pod kątem ich przydatności
- krytycznie oceniać uzyskane informacje
- określić rolę prasy i jej wpływ na poglądy młodego człowieka

Metody: pogadanka, dyskusja, kolaż

Pomoce: egzemplarze czasopism przyniesionych przez uczniów, egzemplarze czasopism z biblioteki szkolnej, plansze przedstawiające podział czasopism ze względu na: częstotliwość; treść itp... nożyczki, blok techniczny.

Dzień przed lekcją poproś uczniów o przyniesienie egz. ulubionego czasopisma.

Przebieg zajęć:
I etap lekcji - Poznawanie różnych czasopism
1. Omów z uczniami podział czasopism, wykorzystując przygotowane plansze.
Podaj przykłady czasopism mieszczących się w granicach poszczególnych podziałów.
2. Przedstaw charakterystyczne elementy w budowie czasopisma także jak: stałe
rubryki, działy, metrykę, tytulaturę, spis treści itp.
3. Przejdź z uczniami do omówienia przyniesionych przez nich czasopism. Zwróćcie wspólnie uwagę na wartość prezentowanych artykułów, na aktualności i rzetelność przedstawionych informacji.
4. Zacznij dyskusję z uczniami od próby oceny przyniesionych czasopism. Zaproponuj stworzenie wzorca takiego czasopisma, które odpowiadałoby wszystkim. Uzgodnijcie częstotliwość wydawania, działy. Itp.

II etap lekcji - Tworzenie własnego "wzorcowego" czasopisma

Podziel klasę na grupy (ilość grup zależy od ustalonej wcześniej ilości proponowanych działów) . Poproś uczniów, aby z przyniesionych czasopism wycięli te informacje, które chcą zamieścić w utworzonym modelu czasopisma. Wycięte artykuły uczniowie naklejają na kartki z bloku technicznego tworząc nową stronę nowego czasopisma (zasugeruj też, że mogą wkomponować w tworzone strony ilustracje wykonane samodzielnie, a także samodzielnie pisane teksty) ..

Zbierz wykonane karty i spróbujcie je ułożyć w jedną całość. Obejrzyjcie jeszcze raz wynik waszej pracy i omówcie uzyskany efekt. Odpowiedzcie sobie na pytanie czy wykonany model czasopisma odpowiada waszym zapotrzebowaniom czytelniczym ?
Podsumowanie lekcji: Podkreśl znaczenie informacji prasowej w życiu, zwróć uwagę na konieczność uważnego i krytycznego jej oceniania.

Opracowanie: Grażyna Kwaśniewska

Wyświetleń: 3302


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.