Katalog

Jadwiga - Mariolla Jonas
Język polski, Program nauczania

Program zajęć koła teatralnego dla uczniów kl. IV-VI.

- n +

Autorski program zajęć koła teatralnego dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.

Cele nadrzędne

1. Edukacja czytelnicza i medialna poprzez:
- doskonalenie techniki czytania, recytacji;
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno - twórczym;
- eksponowanie wartości moralnych i wychowawczych w literaturze, teatrze;
- poszerzenie wiedzy o tworzywie teatru.
2. Edukacja prozdrowotna poprzez:
- kształcenie nawyku przyjemnego, aktywnego i zdrowego spędzania czasu;
- rozwijanie pozytywnych uczuć wobec siebie i innych (np. samoakceptacji, szacunku, tolerancji, uznania),
- kształcenie pozytywnych postaw (np. asertywności, partnerstwa, koleżeństwa, aktywności).
3. Wychowanie do życia w społeczeństwie poprzez:
- rozwijanie umiejętności komunikacji, wspólnej zabawy i pracy;
- kształcenie postaw prospołecznych (j. w.).

 
Tematyka Zadania Cele szczegółowe Liczba przeznaczonych godzin
I. Działania
dydaktyczne

1.Słowne znaki teatru2.Pozasłowne znaki teatru3.Jak nawiązać kontakt z widzem?


 


Zabawy, ćwiczenia w za-kresie deklamacji, przemawiania, prowadzenia dialogu.

Ćwiczenia i zabawy mimiczne, drama.Swobodny ruch w zamierzonym celu (tu: improwizowane sytuacje, wyimaginowane przedmioty i postacie).
Wskazywanie pozytywnych przykładów organizowania czasu wolnego. Łączenie nauki
z zabawą. Uwalnianie od różne-go rodzaju obciążeń psychicznych (np. niepowodzeń w szkole), stwarzanie okazji do otwartości, wyzwalanie możliwości twórczych i w związku z tym kształtowanie poczucia własnej wartości, asertywności. Rozwijanie umiejętności pro-wadzenia dialogu i w związku
z tym dawanie możliwości lepszego samopoczucia w sytuacji rozmowy. Zaznajomienie z różnymi zabawami zespołowymi
i kształtowanie umiejętności uczestniczenia w zabawie. Stwarzanie okazji do nawiązania przyjaźni.

 

10 
II. Działania laboratoryjne

1.Sporządze-nie harmonoramu przedstawień.

2.Przygoto-
wywanie
oprawy
scenicznej

3.Działalność propagandowa
Zaplanowanie repertuaru. Czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich, scena-riuszy. Propozycje realizacji. Przydział ról. Projekty scenografii, przygotowanie. Dobór kompozycji muzycznych, efektów akustycznych. Przygotowanie plakatów, afiszów propagandowych. Pobudzenie aktywności, twórczych inwencji poprzez wyzwalanie wiary we własną wartość. Zaspakajanie potrzeb zabawy
i potrzeb artystycznych., wyrażania myśli, pragnień (tu: asertywność, otwartość). Wskazywanie zachowań sprzyjających kontaktom w grupie rówieśniczej (tu: stwarzanie okazji do akceptacji w grupie). Wypełnia-nie czasu wolnego zajęciami praktycznymi (tj. odpowiadającymi osobistym zainteresowaniom i aspiracjom, łączącymi zabawy z rozwijaniem posiadanych zdolności). Nastawienie zadaniowe.
32
III. Warsztaty teatralne- realizacja repertuaru Próby, organizacja przedstawień. Wyeliminowanie nieśmiałości
i nieufności. Umacnianie postawy akceptacji siebie i poczucia własnej wartości jako osoby
o pewnych zdolnościach. Aktywne i pozytywne spędza-nie wolnego czasu, izolacja od negatywnych wpływów środowiska. Współdziałanie
i dobre samopoczucie w grupie. Działania na rzecz innych, świadomość bycia potrzebnym.
36

Opracowanie: Jadwiga - Mariolla Jonas

Wyświetleń: 4486


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.