Katalog

Monika Ogłoza
Różne, Plany metodyczne

Plan pracy samorządu uczniowskiego

- n +

Plan pracy samorządu uczniowskiego zespołu szkół zawodowych nr 2 w Końskich w roku szkolnym 2001/2002

CEL GLÓWNY ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI
Podnoszenie wyników nauczania - Aktualizacja i wdrożenie regulaminu konkursu "Najlepsi w szkole"
- Zachęcanie uczniów do udziału w olim-piadach i konkursach przedmiotowych
- Organizowanie szkolnych konkursów z różnych dziedzin wiedzy i umiejętności: "Szukamy tytułów książek", "Parlamentaryzm w Polsce", "Najlepsi w zawodzie", "Najlepsza pomoc dydaktyczna", "Literackie Walentynki"
- Propagowanie wśród młodzieży różnych metod nauki
cały rok Samorząd Uczniowski Samorządy klasowe
Wdrażanie zasad poszanowania mienia szkolnego - Dbałość o estetyczny wygląd szkoły i otoczenia: "Nasza szkoła czysta"
- Organizowanie dyżurów na terenie szkoły
- Dbałość o wystrój sal lekcyjnych
- Pomoc w drobnych naprawach sprzętu szkolnego
cały rok Samorząd Uczniowski Samorządy klasowe
Kształtowanie zasad koleżeństwa i współżycia społecznego - Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów słabych w nauce
-.Wspólne uczestnictwo w wycieczkach, rajdach i imprezach szkolnych
- Propagowanie dzia-łalności organizacji szkolnych: SU, SKTK, SKS, PCK, LOK
- Udział w uroczystościach powiatowych
- Uro-czyste pożegnanie absolwentów szkoły
cały rok Samorząd Uczniowski Samorządy klasowe
Wychowanie prozdrowotne - Organizacja konkursów o tematyce ochrony zdrowia
- Spotkania z pielęgniarką szkolną i lekarzami na temat zdrowia, higieny osobistej, nałogów i problemów okresu dojrzewania
- Zajęcia dotyczące pierwszej pomocy medycznej
- Wystawa plakatów sporządzonych przez uczniów o tematyce antyni-kotynowej, antynarkotykowej i antyalkoholowej
- Realizacja programów profilaktycznych, spotkania z człon-kami Klubu AA, członkami Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Wycieczka do Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia MONAR w Warszawie
cały rok Samorząd Uczniowski Samorządy klaso-we
Wydarzenia kulturalno-społeczne w szkole i w powiecie - Obchody Dni Końskich - Konecki Wrzesień
- Sprzą-tanie Świata
- Święto Edukacji Narodowej
- Rocznica Odzyskania Niepodległości
- Konecki Przegląd Form Estradowych "SCENA 2000"
- Wigilia Bożego Narodzenia- jasełka
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Wyzwolenie Końskich
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Powiatowy Konkurs Ekolo-giczny
- Konstytucja 3 Maja
- Święto Sportu Szkolnego
- Sprawni jak żołnierze - konkurs powiatowy
- Powia-towe Zawody Lekkoatletyczne
- Powiatowe Zawody w Piłce Nożnej
- Przegląd Twórczości Artystycznej ART.-LO
- Redakcja gazetki szkolnej
-Audycje radiowęzła szkolne-go
Wrzesień
wrzesień
październik
listopad

listopad
grudzień
styczeń
styczeń
luty
marzec
marze-c
kwiecień
maj
maj
maj
czerwiec
czerwiec
czerwiec
cały rok
cały rok
Samorząd Uczniowski Samorządy klasowe
Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły - Udział członków Samorządu Uczniowskiego w posie-dzeniach Rady Pedagogicznej
- Spotkania z Dyrekcją Szkoły w celu koordynacji działań Samorządu Uczniow-skiego
cały rok Samorząd Uczniowski

Opracowanie: mgr Monika Ogłoza

Wyświetleń: 1379


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.