Katalog

Magdalena Pisarska
Różne, Sprawdziany i testy

Test kompetencji dla uczniów ubiegających się o kartę motorowerową.

- n +

Test kompetencji dla uczniów ubiegającuch się o kartę motorowerową

Ustalenia w sprawie przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w szkole, zatwierdzone zostały w marcu 1998 r. przez:
- MEN - Departament Kształcenia i Wychowania
- Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Departament Ruchu Drogowego
- Komendę Główną Policji - Biuro Ruchu Drogowego

Od 1 lipca 1999 r kartę rowerową i motorowerową wydaje dyrektor szkoły odpowiednio - podstawowej i ponadpodstawowej. Pomimo, że nie przewiduje się egzaminu dla uczniów ubiegających się o takie uprawnienia, to jednak należy sprawdzić ich kwalifikacje z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności kierowania rowerem lub motorowerem. Sprawdzenie praktycznych umiejętności kierowania motorowerem odbywa się poza budynkiem szkolnym podczas lekcji wychowania fizycznego, zgodnie z programem nauczania tego przedmiotu. Natomiast sprawdzenie teoretycznych kwalifikacji uczniów (Art. 109

ust. 4 Ustawy "Prawo o ruchu drogowym"), odbywa się w naszej szkole na podstawie opracowanego przeze mnie testu wiadomości, który poniżej załączam. Myślę, iż zostanie on wykorzystany przez nauczycieli przygotowujących dzieci do uzyskania karty motorowerowej.

1. Użyte w Ustawie Prawo o ruchu drogowym określenie "obszar zabudowany" oznacza:
a / obszar, na którym nie dalej niż 15 m od drogi usytuowane są co najmniej trzy
zabudowania na odległości do 100 m.
b / obszar przy drodze twardej, na którym nie dalej niż 15 m od drogi usytuowane są
co najmniej trzy zabudowania.
c / obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

2. Cofanie pojazdem jest zabronione:
a / w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.
b / w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej.
c / nie ma takiego zakazu.

3. Użyte w Ustawie Prawo o ruchu drogowym określenie "wymijanie" oznacza:
a / przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika
ruchu lub przeszkody.
b / przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku.
c / przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu
poruszającego się w tym samym kierunku.

4. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie
znajdującej się na drodze:
a/ policjant, żołnierz wojskowego organu porządkowego zabezpieczający przemarsz
lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia
lub mienia, funkcjonariusz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej, pracownik
kolejowy na przejeździe kolejowym.
b / pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie
lub za zgodą zarządu drogi, osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez
jezdnię, w wyznaczonym miejscu, kierujący autobusem szkolnym w miejscach
postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.
c / odpowiedzi a i b są prawidłowe.

5. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze jest obowiązana
stosować się w pierwszej kolejności do:
a / sygnałów świetlnych.
b / znaków drogowych.
c / poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do
jego kontroli.

6. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym
wynosi:
a / 50 km/h.
b / 60 km/h.
c / 70 km/h.

7. Kierujący pojazdem który zamierza skręcić w lewo obowiązany jest:
a / zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni.
b / zbliżyć się do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej
krawędzi.
c / jechać niezmiennie tym samym torem jezdni.

8. Kierujący pojazdem skręcając na skrzyżowaniu w lewo obowiązany jest:
a / zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pojazdowi
nadjeżdżającemu z prawej strony a także jadącemu z kierunku przeciwnego na
wprost lub skręcającemu w prawo.
b / jechać jak najszybciej by nie doprowadzić do zderzenia z pojazdem jadącym z
kierunku przeciwnego na wprost.
c / ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego
na wprost.

9. Na obszarze zabudowanym zabronione jest wyprzedzanie:
a / autobusu szkolnego.
b / pojazdu specjalnego.
c / pojazdu uprzywilejowanego.

10. W myśl Ustawy Prawo o ruchu drogowym motorower to:
a / pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
b / pojazd jednośladowy zaopatrzony w silnik spalinowy.
c / pojazd jednośladowy przeznaczony do przewozu najwyżej dwóch osób.

11. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną:
a / ma pierwszeństwo przed pieszym przechodzącym na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą wjeżdża.
b / ma pierwszeństwo przed pieszym przechodzącym na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi na którą wjeżdża jeżeli jest w stanie ominąć tego pieszego.
c / jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

12. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
a / jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu oraz czepiania się pojazdów.
b / jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.
c / odpowiedzi a i b są prawidłowe.

13. Chełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym
obowiązani są używać w czasie jazdy:
a / tylko kierujący motocyklami.
b / kierujący motocyklami lub motorowerami oraz osoby przewożone takimi pojazdami.
c / kierujący motocyklami lub motorowerami.

14. Motorowerem może kierować osoba:
a / posiadająca kartę motorowerową lub prawo jazdy.
b / która ukończyła 18 lat życia nawet jeśli nie posiada karty motorowerowej lub prawa jazdy.
c / odpowiedzi a i b są prawidłowe.

15. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi:
a / 20 km/h.
b / 25 km/h.
c / 30 km/h.

16.Odgięcie głowy do tyłu ma istotne znaczenie dla udrożnienia dróg oddechowych, ponieważ:
a / zapobiega niedrożności dróg oddechowych spowodowanej zapadaniem się języka
b / uniemożliwia wymioty szeroko otwierając drogi oddechowe.
c / powoduje większe dotlenienie nieprzytomnego.

17. Udzielając pierwszej pomocy w przypadku oparzenia należy:
a / oparzoną ranę posmarować maścią lub kremem.
b / oparzenie schłodzić wodą i założyć jałowy opatrunek.
c / miejsce oparzone zdezynfekować spirytusem.

18. Układanie nieprzytomnych ofiar wypadku w pozycji "bocznej ustalonej" ma na celu:
a / zatamowanie krwotoku wewnętrznego.
b / uniknięcie zadławienia wymiocinami, krwią, śluzem.
c / odciążenie kręgosłupa, który może być uszkodzony.

19. W razie złamania kończyny, należy:
a / unieruchomić ja w sposób bezpieczny dla poszkodowanego
b / ściśle obandażować kończynę bandażem elastycznym.
c / nastawić kości do prawidłowego położenia, a następnie obandażować złamanie.

20. W momencie zaistnienia wypadku z dużą liczbą poszkodowanych w pierwszej
kolejności:
a / udzielamy pomocy poszkodowanym, do których mamy najbliżej.
b / badamy oddech i tętno.
c / tamujemy krwotoki u poszkodowanych.

21. Co oznaczają następujące znaki drogowe:
a /

b /

c /

d /

22. Który z pojazdów rusza pierwszy na tym skrzyżowaniu?
a / rower.
b / samochód nr 1.
c / samochód nr 2.

23. Który pojazd ma pierwszeństwo?
a / nr 1.
b / nr 2.
c / nr 3.

24. Który pojazd jedzie ostatni?
a / nr 1.
b / nr 2.
c / nr 3.

Opracowanie: mgr Magdalena Pisarska

Wyświetleń: 3333


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.