Katalog

Krystyna Wydra
WOS, Różne

Regulamin klubu europejskiego

- n +

Regulamin klubu europejskiego

(Propozycja do przedyskutowania)

ROZDZIAŁ I

Nazwa, siedziba i cele programowe Klubu

1. Klub Europejski zwany dalej Klubem, działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu przy ul. Waryńskiego 2
3. Terenem działania Klubu jest szkoła.
4. Klub może działać, jeżeli jego stan osobowy będzie wynosił minimum 10-ciu członków.

Główne zadania i cele Klubu:


- informowanie o procesach integracyjnych w Europie i świecie,
- propagowanie idei zjednoczonej Europy oraz przestrzegania praw człowieka,
- kształtowanie świadomości europejskiej młodzieży,
- ułatwianie kontaktów międzynarodowych,
- integrowanie środowisk uznających europejski system wartości,
- przygotowanie się do życia i pracy w zjednoczonej Europie,
- kształtowanie umiejętności demokratycznych form działania zbiorowego.
- wzbogacanie czasu wolnego członków Klubu poprzez organizowanie imprez towarzyskich i wyjazdów turystycznych.

Formy realizacji celów Klubu

1. Upowszechnianie informacji na temat sytuacji międzynarodowej, integracji europejskiej i jej struktur,
2. Prezentacje kultury oraz współczesnego oblicza państw europejskich,
3. Zaznajamianie obecnych i przyszłych obywateli zjednoczonej Europy z kulturą polską i problemami
4. Organizowanie i udział w spotkaniach, wykładach, seminariach, konferencjach i innych działaniach służących poznawaniu Europy,
5. Opracowywanie własnych materiałów informacyjnych,
6. Uczestniczenie w międzynarodowej wymianie uczniów, studentów, nauczycieli i innych środowisk,
7. Współpraca z innymi klubami europejskimi i organizacjami o charakterze proeuropejskim.

Metodyka realizacji celów i zadań Klubu

1. Klub realizuje swoje cele i zadania w oparciu o społeczna pracę swoich członków.
2. Klub może należeć do innych organizacji polskich lub zagranicznych o pokrewnych celach i działalności.
3. W Klubie mogą być tworzone stałe sekcje specjalistyczne, według indywidualnych zainteresowań członków Klubu, a także okresowo działające grupy i zespoły podejmujące wykonanie specjalnych zadań, określonych lub zleconych przez Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ II

członkowie, ich prawa i obowiązki

Warunki członkostwa Klubu


1. Członkiem Klubu może zostać każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec, który interesuje się problematyką europejską oraz spełnił wszystkie warunki obowiązkowe i minimum cztery z warunków wstępnych, decydujących o przyjęciu do Klubu
2. Warunkami wstępnymi, decydującymi o przyjęciu do Klubu są:
- przynależność do społeczności szkolnej(uczeń, nauczyciel,. ....);
- uzyskanie pisemnego poręczenia minimum dwóch wprowadzających członków Klubu;
- uzyskanie rekomendacji Zarządu Klubu;
- posiadanie średniej 4,0 za ostatni semestr nauki;
- wykazanie się dobrą znajomością języka obcego
- wskazane jest posiadanie zawodu lub kwalifikacji, szczególnie przydatnych w działalności Klubu (tłumacz języka obcego, dziennikarz prasowy lub radiotelewizyjny, lekarz, pielęgniarka, grafik, fotograf....)
3. Warunkami obowiązkowymi, decydującymi o przyjęciu do Klubu są:
- ukończenie 10 (dziesięciu) lat życia;
- odbycie trwającego minimum 3 (trzy) miesiące okresu próbnego
- aktywne uczestniczenie w działalności Klubu;
- przyjęcie w poczet członków przez Zebranie Klubu, zwykłą większością głosów.
4 Osoby -założyciele Klubu automatycznie zostają członkami Klubu.
5. Zarząd Klubu może nadawać tytuł Honorowego Członka Klubu.

Prawa i obowiązki członków Klubu

1. Członek Klubu ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
- nosić znaczek Klubu i posługiwać się jego legitymacją;
- zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu;
- korzystać z materiałów i pomocy Klubu;
- brać udział w imprezach organizowanych przez Klub na zasadzie pierwszeństwa;
- korzystać ze zniżek okolicznościowych i dofinansowań sponsorskich do imprez organizowanych przez Klub.
2 Członek Klubu jest zobowiązany:
- przestrzegać postanowień Regulaminu Klubu oraz Zarządu Klubu;
- aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu;
- godnie reprezentować Klub;
- regularnie opłacać składki klubowe.
3. Utrata członkostwa Klubu następuje w razie:
- dobrowolnego wystąpienia;
- skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składki klubowej, przez okres dłuższy niż 1(jeden) rok;
- wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
- wykluczenie przez Zebranie Klubu bezwzględną większością głosów, tj.2/3 wszystkich głosujących w głosowaniu tajnym, na pisemny wniosek podpisany przez minimum 10(dziesięciu) członków
Klubu.

ROZDZIAŁ III
Władze Klubu i zasady ich działania

Określenie władz Klubu i ich kadencji


1. Władzami Klubu są:
- Zebranie sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane raz na dwa lata, połączone z wyborami do władz Klubu;
- Zebranie Klubu zwoływane przez Zarząd Klubu minimum raz na trzy miesiące;
- Nadzwyczajne Zebranie Klubu zwoływane przez Zarząd na okoliczność nadzwyczajnych wydarzeń lub na pisemny wniosek minimum 1/3 ilości członków Klubu w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym zebraniem;
- Zarząd Klubu wybierany na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym na okres 2-ch lat;
- Komisja Rewizyjna Klubu wybierana na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym na okres 2-ch lat.
2. Okres trwania kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu może być zmieniony przez uchwałę Zebrania Klubu.
3. Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
4. W zebraniach Klubu biorą udział wszyscy jego członkowie.

Opracowanie: Krystyna Wydra

Wyświetleń: 876


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.