Katalog

Jadwiga Zaciek
Zajęcia zintegrowane, Różne

Kryteria oceny w nauczaniu zintegrownym - klasa pierwsza

- n +

Kryteria oceny w nauczaniu zintegrowanym klasa pierwsza

Ocenianie bieżące i informowanie o wynikach nauczania:
1.Uczniowie będą informowani o postępach w nauce za pomocą oceny opisowej.
2. Rodzice na bieżąco będą informowani o osiągnięciach uczniów poprzez:
- notatki w zeszytach i ćwiczeniach,
- częste kontakty nauczyciela z rodzicami,
- wywiadówki,
- półroczną i roczną ocenę opisową,
- dzień otwarty - czwartek - 12.15 - 13.30.

Dokumentowanie ocen.
1. Systematyczne wpisy postępów do "Dziennika zajęć".
2. Ocena miesięcznych osiągnięć.
3. Analiza wyników w nauce poszczególnych uczniów poprzez częste badania ich postępów.
4. Półroczną i roczną ocenę ucznia zapisuje się w arkuszach ocen w formie opisowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1999 r. D.U.Nr 41.

KRYTERIA OCENY KLASY I.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

WSPANIALE
- opracowany tekst czyta poprawnie, płynnie, z odpowiednią intonacją;
- rozumie tekst po jednorazowym głośnym i cichym przeczytaniu;
- wygłasza z pamięci wiersze;
- rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
- zna i stosuje zasady pisowni wielką literą;
- poprawnie pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania o pisowni zgodnej z zasadami;
- samodzielnie układa i zapisuje zdania;
- swobodnie wypowiada się na podany temat;

BARDZO DOBRZE
- potrafi się skupić i wysłuchać cudzej wypowiedzi;
- opracowany tekst czyta zdaniami, poprawnie;
- rozumie tekst głośno i cicho czytany;
- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat tekstu;
- poprawnie i estetycznie przepisuje teksty drukowane i pisane;
- umie samodzielnie ułożyć i zapisać wyrazy i zdania;
- rozróżnia głoski, samogłoski, spółgłoski i sylaby;
- potrafi pisać z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w zakresie opracowanego słownictwa;
- uzupełnia teksty z lukami.

ZADOWALAJĄCO
- wypowiada się pojedynczym zdaniem;
- poprawnie czyta opracowane wyrazy, zdania i krótkie teksty;
- rozumie głośno czytany tekst;
- rozumie pytania i polecenia nauczyciela;
- przepisuje poprawnie wyrazy i zdania drukowane i pisane;
- w pisaniu z pamięci popełnia nieliczne błędy;
- dzieli wyrazy na głoski, sylaby;
- układa wyrazy z sylab;
- stara się pisać starannie, estetycznie i poprawnie;
- wie, że na początku zdania piszemy wielką literę;
- stosuje na końcu zdania kropkę, pytajnik lub wykrzyknik.

PRZECIĘTNIE
- na postawione pytania udziela odpowiedzi pojedynczym wyrazem;
- ma problemy ze zrozumieniem niektórych poleceń nauczyciela;
- czyta głoskami, rzadziej sylabami;
- nie zawsze rozumie czytany tekst;
- prawidłowo pisze kształty liter, utrzymuje pismo w liniach;
- przepisuje wyrazy, zdania i krótkie teksty pod kierunkiem nauczyciela;
- w pisaniu z pamięci popełnia dużo błędów;
- układa z rozsypanki wyrazowej proste zdania z pomocą nauczyciela;
.
MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ
- czyta wyrazy głoskując;
- dokonuje analizy i syntezy krótkich wyrazów;
- myli litery drukowane z pisanymi;
- popełnia błędy łączenia;
- ma trudności z przepisywaniem tekstu drukowanego;
- nie pisze z pamięci;
- nie wyróżnia samogłosek;
- proste ćwiczenia wykonuje tylko z pomocą nauczyciela;
- na pytania nauczyciela odpowiada jednym wyrazem albo w ogóle nie udziela odpowiedzi;
- ma trudności ze zrozumieniem czytanego i słuchanego tekstu.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

WSPANIALE
- zna zapis cyfrowy liczb naturalnych w zakresie 100;
- rozumie, że dodawanie i odejmowanie to działania wzajemnie odwrotne;
- sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 25 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe;
- samodzielnie układa proste zadania tekstowe;
- sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 20;
- w liczbach dwucyfrowych wyodrębnia cyfrę jedności i dziesiątek;
- zna dni tygodnia, liczy pieniądze, mierzy odcinki, zna nazwy miesięcy.

BARDZO DOBRZE
- nazywa i rozróżnia figury geometryczne;
- zna dni tygodnia, nazwy miesięcy;
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
- posługuje się pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach;
- samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe;
- samodzielnie układa proste zadania tekstowe;
- zna i stosuje poznane jednostki miar;
- mnoży i dzieli w zakresie 20.

ZADOWALAJĄCO
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 bez konkretów;
- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 20;
- porządkuje i porównuje liczby w zakresie 20;
- rozwiązuje proste zadania tekstowe;
- potrafi przedstawić mnożenie jako dodawanie jednakowych składników;
- rozwiązuje proste równania typu x + 5 = 10;
- nazywa i rozróżnia podstawowe figury geometryczne;

PRZECIĘTNIE
- zna kolejność dni tygodnia;
- pisze prawidłowo cyfry;
- liczy w zakresie 20;
- dodaje i odejmuje liczby na konkretach w zakresie 10;
- dodaje i odejmuje liczby na konkretach w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego;
- rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela;
- porównuje i porządkuje liczby w zakresie 10;

MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ
- rozróżnia proste figury geometryczne: koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt;
- liczy przedmioty i posługuje się liczbą porządkową w zakresie 20;
- dodaje i odejmuje w zakresie 10 z pomocą nauczyciela;
- z pomocą nauczyciela rozkłada liczby na składniki przy pomocy liczmanów;
- rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą konkretów z pomocą nauczyciela;
- ma problemy z przyswojeniem w części treści programowych;

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

WSPANIALE
- potrafi zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku i opowiadać o nich;
- rozpoznaje i nazywa kilka gatunków roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia;
- wie, jak opiekować się roślinami i zwierzętami;
- rozróżnia owady, ptaki i ssaki;
- rozumie konieczność ochrony środowiska;
- dba o estetykę otoczenia;
- zna podstawową strukturę rodziny, nazywa jej członków;
- określa pracę zawodową rodziców;
- zna typowe zawody mieszkańców swojej miejscowości;
- umie poprawnie zachować się w klasie, w szkole i w drodze do szkoły;

BARDZO DOBRZE
- zna i stosuje zasady zachowania się obowiązujące w klasie i w szkole;
- dba o estetykę otoczenia;
- rozumie, że należy chronić środowisko;
- rozpoznaje i nazywa pospolite drzewa i krzewy;
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe i leśne;
- potrafi zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku;
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przestrzega ich;
- zna swój adres zamieszkania;

ZADOWALAJĄCO
- umie zachować się w klasie, w szkole i w drodze do domu czy szkoły;
- dba o higienę osobistą;
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie;
- rozpoznaje drzewa i krzewy rosnące wokół szkoły i wokół domu;
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe;
- zna strukturę swojej rodziny, potrafi nazwać jej członków;

PRZECIĘTNIE
- wie, w jakim zawodzie pracują jego rodzice;
- potrafi nazwać członków swojej rodziny;
- rozumie potrzebę opiekowania się roślinami i zwierzętami;
- wie, że należy dbać o środowisko;
- potrafi rozpoznać i nazwać często spotykane drzewa i krzewy;
- nazywa zwierzęta domowe;

MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ
- uczeń nie przyswoił w pełni treści programowych;
- z pomocą nauczyciela potrafi dokonać podziału znanych zwierząt na ssaki i ptaki;
- dba o porządek wokół siebie;
- zna członków rodziny i potrafi ich nazwać;

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I RUCHOWA

WSPANIALE
- potrafi organizować warsztat swojej pracy;
- prace wykonuje starannie i estetycznie;
- prawidłowo rozmieszcza elementy na karcie papieru;
- prace wykonuje bogate w szczegóły;
- stosuje szeroką gamę barw;
- prace są oryginalne i pomysłowe;
- ładnie śpiewa poznane piosenki;
- potrafi wystukać podstawowe rytmy;
- rozróżnia i nazywa wartości nut;
- zna nazwy solmizacyjne dźwięków;
- potrafi zilustrować ruchem muzykę;
- zwinnie i precyzyjnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

BARDZO DOBRZE
- potrafi organizować warsztat własnej pracy;
- stara się estetycznie wykonywać prace plastyczne i techniczne;
- potrafi prawidłowo rozmieścić elementy na karcie;
- stosuje szeroką gamę barw;
- prace wykonuje ciekawie;
- potrafi zaśpiewać poznane piosenki;
- zapamiętuje tekst piosenek;
- zna wartości rytmiczne nut oraz nazwy solmizacyjne dźwięków;
- dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
- szybko zapamiętuje zasady nowych gier i zabaw;

ZADOWALAJĄCO
- dba o warsztat własnej pracy;
- prace plastyczne i techniczne stara się wykonywać poprawnie;
- stosuje dość szeroką gamę barw;
- potrafi zaśpiewać poznane piosenki w grupie;
- zna nazwy solmizacyjne poznanych dźwięków;
- stara się jak najlepiej wykonywać ćwiczenia gimnastyczne;
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw;

PRZECIĘTNIE
- prace plastyczne i techniczne wykonuje niezbyt estetycznie i poprawnie;
- stosuje wąską gamę barw;
- stara się śpiewać fragmenty poznanych piosenek w grupie;
- ćwiczenia gimnastyczne wykonuje poprawnie;
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw;

ROZWÓJ SPOŁECZNO - EMOCJONALNY

WSPANIALE
- jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć (prace domowe, przybory szkolne itp.) ;
- bierze aktywny udział w zajęciach;
- jest współorganizatorem życia klasowego i szkolnego;
- nawiązuje kontakty z nauczycielem, zadaje pytania;
- szanuje kolegów i inne osoby;
- zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią;
- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, pomaga w razie potrzeby;

BARDZO DOBRZE
- jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć;
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy;
- jest grzeczny, uprzejmy i odpowiedzialny;
- jest zgodny i szanuje kolegów;
- zgodnie pracuje w zespole;
- nawiązuje kontakty z rówieśnikami i akceptuje zasady współżycia w grupie;
- pamięta o obowiązkach ucznia;

ZADOWALAJĄCO
- uczestniczy w życiu klasy;
- nawiązuje kontakty z rówieśnikami;
- akceptuje obowiązki ucznia;
- zachowuje się odpowiednio do danej sytuacji;
- zgodnie pracuje w zespole;
- potrafi opanować własne emocje;

PRZECIĘTNIE
- nawiązuje kontakt z rówieśnikami;
- odpowiada tylko wtedy, gdy jest pytany;
- zdarza się, że nie potrafi opanować własnych emocji;
- w miarę możliwości wywiązuje się z obowiązków ucznia;

Opracowanie: Jadwiga Zaciek

Wyświetleń: 4300


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.