Katalog

Maria Kidoń
Różne, Konspekty

Projekt - szczególną metodą aktywizującą

- n +

Projekt - szczególną metodą aktywizującą

Metoda projektów polega na samodzielnym zrealizowaniu przez ucznia zadania, które jest przygotowane i koordynowane przez nauczyciela. Uczniowie zdobywają informacje o zagadnieniu, opracowują je, a potem prezentują zagadnienie. Prezentacja zależy od tematu oraz inwencji i pomysłowości uczniów. Może być pisemna, graficzna, może mieć charakter przemówienia, recytacji, inscenizacji...

Projekt rozwija wiele umiejętności:
- podejmowania decyzji grupowych
- formułowania problemu
- rozwiązywania konfliktów
- wyrażania własnych opinii
- korzystania z różnych źródeł informacji
- poszukiwania kompromisów
- współpracy
- dyskutowania, dzielenia się rolami w grupie
- dokonywania oceny pracy w grupie

Czas, jaki przewidujemy na realizację projektów może być bardzo różny: od miesiąca do kilku miesięcy. Ważne jest, by efekt pracy nad projektem był zaprezentowany na szerszym forum: w formie konkursu, apelu, wystawy, gazetki szkolnej, folderu.

Do każdego projektu przygotowujemy instrukcję, która powinna zawierać:
1. Temat projektu i jego cele.
2. Zadania jakie mają wykonać uczniowie.
3. Sposoby pracy.
4. Źródła wiedzy, z których uczniowie będą korzystać, nazwiska osób wspierających ich pracę.
5. Terminy prezentacji oraz terminy konsultacji.
6. Sposób prezentacji projektu.
7. Kryteria oceny projektu.

Pragnę przedstawić Państwu instrukcję do projektu edukacyjnego DZIEŃ EUROPEJSKI W SZKOLE, który przygotowałam do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

INSTRUKCJA DO PROJEKTU

Nazwa projektu:
DZIEŃ EUROPEJSKI W SZKOLE

Cele projektu:
1. Poznanie przebiegu tworzenia się Wspólnot Europejskich
2. Poznanie instytucji Unii Europejskiej i miast będących ich siedzibami
3. Poznanie państw członkowskich Unii Europejskiej (potencjału ludnościowego, gospodarczego i kulturowego)
4. Przygotowanie folderów, plakatów, albumów dotyczących charakterystyki państw europejskich
5. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
6. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i pracy w grupie
7. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi materiałami źródłowymi
8. Kształtowanie umiejętności selekcjonowania i wybierania właściwych informacji
9. Przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych (na forum klasy, szkoły)
10. Budzenie szacunku wobec innych kultur i obyczajów

Projekt będzie realizowany w drugich klasach gimnazjum, w 13 grupach.

Czas przygotowania projektu - marzec, kwiecień 2002r (dwa miesiące)

Termin prezentacji - początek maja 2002 r

Konsultacje odbywać się będą na lekcjach geografii co tydzień (co druga lekcja, ostatnie 10 minut)

Odpowiedzialni za projekt:
- uczniowie klas II gimnazjum
- koordynator całości - mgr Renata Kidoń - nauczyciel geografii
- współpracujący:
* nauczyciel informatyki
* biblioteka szkolna

Podział na grupy:
Ogółem w trzech klasach 13 grup
- w klasie II a - 5 grup (3 x 6 osób i 2 x 5 osób)
- w klasie II b - 4 grupy (4 x 6 osób)
- w klasie II c - 4 grupy (3 x 6 osób i 1 x 7 osób)

TEMATY DLA GRUP (ZADANIA)
Grupa I
Francja

Grupa II
Wielka Brytania i Irlandia

Grupa III
Dania

Grupa IV
Proces tworzenia się Unii Europejskiej

Grupa V
Belgia, Holandia, Luksemburg

Grupa VI
Finlandia, Szwecja

Grupa VII
Włochy

Grupa VIII
Potencjał Unii Europejskiej

Grupa IX
Hiszpania, Portugalia

Grupa X
Grecja

Grupa XI
Niemcy

Grupa XII
Austria

Grupa XIII
Co Polska może wnieść do Unii Europejskiej?

Każda grupa przygotowuje prezentacje w formie:
- plakatu (barwy państwa, informacje ogólne, cechy charakterystyczne)
- reklamy danego państwa (piosenka, scenka, album, folder, makieta)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

I. Lekcja poświęcona rozpoczęciu projektu. Wprowadzenie w metodę. Podział zespołów klasowych na grupy, przydział zadań, wskazanie źródeł informacji, literatury.

Koniec lutego 2002 r.

II. Praca w grupach, wybór liderów grup. Szukanie informacji. Pierwsza selekcja informacji. Pierwsze konsultacje.
Połowa marca 2002 r.

III. Realizacja projektu. Opracowywanie sprawozdań, albumów, folderów. Wybór metody prezentacji wyników pracy przez grupy.
Koniec marca 2002 r.

IV. Praca nad projektem. Przygotowywanie rekwizytów do prezentacji.
Kwiecień 2002 r.

V. Prezentacja przed uczniami klas II-gich (wybór grup do prezentacji na forum szkoły).

Początek maja 2002 r.

VI. Prezentacja na forum szkoły.
8 maja 2002 r.


OCENIANIE PROJEKTU

Ocenie podlegać będzie:
- praca całego zespołu, ale i poszczególnych jego członków;
- końcowy efekt projektu, ale i poszczególne fazy jego realizacji.

Oceniane zostaną zdobyte umiejętności merytoryczne, a także sposób ich zaprezentowania: innowacyjność, ciekawy sposób przygotowania prezentacji (ustny, pisemny, w postaci albumu, plakatu, folderu).


WYMAGANIA DLA GRUPY NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

1. Grupa samodzielnie skonstruuje plan działań, określi zadania dla członków grupy.
2. Grupa samodzielnie i w określonym terminie zbierze pierwsze informacje, a także wybierze metodę prezentacji.
3. Sprawnie przygotuje plakat, folder, album lub inne rekwizyty.
50% oceny
4. W sposób ciekawy, interesujący, czytelny, przejrzysty, bez błędów merytorycznych przedstawi swój materiał. Prace plastyczne będą ciekawe, starannie wykonane.
30% oceny
5. Grupa wykaże się pracowitością, inicjatywą i zaangażowaniem. Przygotuje materiały z różnych źródeł.
20% oceny

Dopuszcza się zróżnicowanie oceny w obrębie grupy.

Opracowanie: mgr Renata KIDOŃ

Wyświetleń: 1956


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.