Katalog

Krzysztof Florczak
Matematyka, Scenariusze

"Liczba Pi" ? scenariusz kreatorskiej lekcji matematyki w kl. I gimnazjum (zajęcia nadobowiązkowe).

- n +

Liczba Π

SCENARIUSZ KREATORSKIEJ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

(temat nadobowiązkowy - czas 45 minut)

Efektem lekcji powinno być:
- poznanie pojęcia "liczba Π",
- poznanie zależności między długością okręgu, a jego średnicą,
- doskonalenie umiejętności przybliżania liczb,
- pobudzanie do rozwijania zainteresowań matematycznych,
- kształtowanie języka matematycznego - precyzji wysławiania się,
- umiejętność współpracy w grupie,
- zwrócenie uwagi na dokładność wykonywanych pomiarów i ich wpływ na otrzymany wynik.

 
Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiejętności kluczowe Uwagi
Zaangażowanie - Podział klasy na grupy w sposób losowy. Uczniowie losują kółka różnych kolorów. Dzielą się na grupy w zależności od wylosowanego koloru. Przeprowadzają wybór liderów w grupach. Ustalają, że lider jest sprawozdawcą.
- Sprawdzenie pracy domowej i przygotowania do lekcji.
- Podanie tematu lekcji.
- Każda z grup przygotowuje przedmioty w kształcie koła (np. nakrętki, walce, kółka itp.)
- Grupa przygotowuje - miarę krawiecką, przyrządy geometryczne, kalkulator.
- Uczniowie otrzymują polecenia na kartkach:
Zadanie:
Zmierz dokładnie długość okręgu i jego średnicę. Wyniki zapisz w tabeli. Oblicz stosunek długości okręgu do średnicy. Co możesz powiedzieć o tym stosunku?
Planowanie pracy, komunikowanie się nauczyciel - uczeń i uczeń - uczeń, przydzielanie funkcji Zał.1 i 2
Badanie - Uczniowie dokładnie czytają polecenie. Słuchają w jaki sposób należy dokonywać pomiarów.
- Przystępują do wykonania zadania. Każdy pomiar powtarzają dwukrotnie.
- Dyskutują, które wyniki wpisać do tabeli, ewentualne wątpliwości zgłaszają do nauczyciela.
- Dokonują obliczeń stosunku długości okręgu do średnicy, używając do tego celu kalkulatora. Wyniki umieszczają w tabeli.
Skuteczne porozumiewanie się uczeń - uczeń, planowanie i organizacja pracy w grupie. Zał.3
Przekształcanie - Uczniowie wspólnie wypracowują wnioski i odpowiedzi.
- Dokonują uogólnień po odrzuceniu dwóch skrajnych wyników.
- Formułują wniosek:
Stosunek długości okręgu do długości średnicy jest dla wszystkich okręgów tą samą liczbą.
Współpraca w grupie, wzajemne uczenie się i rozwiązywanie problemów, poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupy  
Prezentacja Po wykonaniu ćwiczenia sprawozdawcy prezentują wyniki badań swojej grupy. Przedstawiają wnioski i uogólniają. Ustalają skąd mogły pojawić się rozbieżności w wynikach otrzymanych przez uczniów. Komunikacja: grupa - uczeń - klasa - nauczyciel, odpowiedzialność za przedstawienie pracy grupy.  
Refleksja - Wspólna dyskusja na temat:
Skąd mogły pojawić się rozbieżności w wynikach otrzymanych przez uczniów.
- Uczniowie opowiadają, jak zorganizowali pracę w grupie. Każdy z uczniów ocenia swoją pracę w grupie.
- Nauczyciel podsumowuje zajęcia, podaje kilka ciekawostek dotyczących liczby Π.
- Zadaje pracę domową i omawia sposób jej wykonania.
Ocena i samoocena, analiza błędów i niepowodzeń. Zał.4
Załącznik 1.
Instrukcja
- Wybierzcie w grupie lidera.
- Uważnie i dokładnie czytajcie zadanie.
- Dokładnie dokonajcie pomiarów przyniesionych
przedmiotów.
- Dokładnie przeanalizujcie otrzymane wyniki.
- Dyskutujcie nad różnymi możliwościami rozwiązań.
- Lider jest sprawozdawcą pracy grupy.

____________________________________________________

Załącznik 2.
Zadanie:

Zmierz dokładnie długość okręgu i jego średnicę.
Wyniki zapisz w tabeli. Oblicz stosunek długości
okręgu do średnicy. Co możesz powiedzieć o tym stosunku?

____________________________________________________

Załącznik 3:
Nr próbki 1 2 3 4 5 6
l            
d            
l/d            
l- długość okręgu
d- długość średnicy

Załącznik 4:

Praca domowa
1. Podaj przybliżenia liczb z dokładnością do 0,01:
a) Π-1=
b) 3+Π=
c) 2Π=
d) Π=
e) 100Π=

2. Porównaj liczby:
a) Π..........3,14
b) 0...........2-Π
c) Π..........3,1415...
d) 1,6.........

Opracowanie: Krzysztof Florczak Szkoła Podstawowa Nr10 w Ostrołęce

Wyświetleń: 4399


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.