Katalog

Krzysztof Florczak
Matematyka, Scenariusze

"Pole równoległoboku" - scenariusz kreatorskiej lekcji matematyki w kl. V.

- n +

Pole równoległoboku

SCENARIUSZ KREATORSKIEJ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE V

(czas 45 minut)

Efektem lekcji powinno być:
- poznanie wzoru na obliczanie pola równoległoboku,
- utrwalenie pojęcia figury płaskiej,
- wyrabianie umiejętności zastosowania wzoru na obliczanie pola równoległoboku,
- pobudzanie do rozwijania zainteresowań matematycznych,
- kształtowanie języka matematycznego - precyzji wysławiania się,
- umiejętność współpracy w grupie,

 
Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiejętności kluczowe Uwagi
Zaangażowanie - Podział klasy na grupy w sposób losowy. Uczniowie przeprowadzają wybór liderów w grupach. Ustalają, że lider jest sprawozdawcą.
- Sprawdzenie pracy domowej i przygotowania do lekcji.
- Podanie tematu lekcji.
- Każdy z liderów otrzymuje instrukcje i zestawy ćwiczeniowe, składające się z kwadratu i prostokąta.
- Uczniowie otrzymują polecenia na kartkach:
Zadanie 1.
Rozetnij otrzymany kwadrat wzdłuż przekątnych. Jakie figury otrzymałeś? Jakie inne figury geometryczne możesz z nich ułożyć? Co możesz powiedzieć o polach tych figur.?
Planowanie pracy, komunikowanie się nauczyciel - uczeń i uczeń - uczeń, przydzielanie funkcji, samodzielna organizacja grupy Zał.1
Badanie I - Uczniowie uważnie czytają polecenia i pytania. Wykonują ćwiczenie, dyskutują w celu ustalenia odpowiedzi na postawione pytania. Skuteczne porozumiewanie się uczeń - uczeń, planowanie i organizacja pracy w grupie, analiza czytanego tekstu, wzajemne uczenie się. Zał.2
Przekształcanie I - Uczniowie wspólnie wypracowują wnioski i odpowiedzi.
- Dokonują uogólnień.
- Formułują wniosek:
Wszystkie ułożone figury mają takie same pole powierzchni.
Współpraca w grupie, wzajemne uczenie się i rozwiązywanie problemów, poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupy.  
Prezentacja I Po wykonaniu ćwiczenia sprawozdawcy prezentują odpowiedzi na postawione pytania. Dokonują uogólnień wypracowanych przez grupę.
 
Komunikacja: grupa - uczeń - klasa - nauczyciel, odpowiedzialność za przedstawienie pracy grupy.  
Badanie II Zadanie 2:
Przetnij model otrzymanego równoległoboku wzdłuż wykreślonej wysokości. Z otrzymanych części ułóż inny znany ci czworokąt. Co możesz powiedzieć o jego polu? Czy potrafisz obliczyć pole otrzymanego równoległoboku? Jak to zrobisz?

- Uczniowie uważnie czytają polecenia i pytania. Wykonują podane ćwiczenie, dyskutują w celu ustalenia odpowiedzi na postawione pytania. Nauczyciel kontroluje sposób wykonania poleceń i zaangażowanie poszczególnych członków grupy.
Skuteczne porozumiewanie się uczeń - uczeń, planowanie i organizowanie pracy w grupie, analiza czytanego tekstu, wzajemne uczenie się. Zał.3.
Przekształcanie II - Uczniowie wspólnie wypracowują wnioski i odpowiedzi na postawione pytania.
- Uczniowie próbują dokonywać uogólnień przy układaniu wzoru na pole równoległoboku.
- Próbują wypowiedzieć wzór słowami:
Pole równoległoboku jest równe iloczynowi długości podstawy przez wysokość opuszczoną na tę podstawę.
- Każda z grup otrzymuje zadanie do wykonania.
Komunikowanie się w różnych sytuacjach, rozwiązywanie problemów we współpracy z innymi, poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupy. Zał.4
Prezentacja II Ponownie sprawozdawcy relacjonują przebieg pracy. Podają wnioski i uogólnienia wypracowane przez grupę. Prezentują wyniki obliczeń i sposób ich wykonania. Komunikacja: grupa - uczeń - klasa - nauczyciel, odpowiedzialność za przedstawienie pracy grupy, używanie poprawnego języka matematycznego.  
Refleksja - Wspólna dyskusja na temat:
Jak rozwiązywano postawione przed grupami zadania?
- Liderzy krótko charakteryzują atmosferę panującą w zespołach.
- Każdy z uczniów ocenia swoją pracę w grupie.
- Nauczyciel zadaje pracę domową i omawia sposób jej wykonania.
Ocena i samoocena, analiza błędów i niepowodzeń. Zadania z podręcznika.
Załącznik 1.
Zadanie 1:

Rozetnij otrzymany kwadrat wzdłuż przekątnych. Jakie figury otrzymałeś? Jakie inne figury geometryczne możesz z nich ułożyć? Co możesz powiedzieć o polach tych figur.?
____________________________________________________
Załącznik 2.

____________________________________________________

Załącznik 3.
Zadanie 2:

Przetnij model otrzymanego równoległoboku wzdłuż wykreślonej wysokości. Z otrzymanych części ułóż inny znany ci czworokąt. Co możesz powiedzieć o jego polu? Czy potrafisz obliczyć pole otrzymanego równoległoboku? Jak to zrobisz?

____________________________________________________

Załącznik 4.
Zadanie 3:
 
a 10cm 15cm   12cm  
h 7cm   11cm 3dm 16cm
P = a*h   120cm2 132cm2   8dm2

Opracowanie: mgr Krzysztof Florczak Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce

Wyświetleń: 6666


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.