AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej www.profesor.pl


1. Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin został ustalony przez firmę Edgard Mariusz Jachimczuk, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.profesor.pl. Korzystając z platformy e-learningowej profesor.pl i jej zasobów, rejestrując się na platformie, akceptujesz zasady regulaminu serwisu www.profesor.pl oraz polityki prywatności, będącej integralną częścią niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.profesor.pl/regulamin_profesor.php . Natomiast aktualna polityka prywatności znajduje się pod adresem http://www.profesor.pl/polityka.php Właścicielem serwisu www.profesor.pl jest:

Edgard Mariusz Jachimczuk
ul. Belgijska 11
02-511 Warszawa
adres e-mail: profesor@profesor.pl
NIP: 521-11-06-034, REGON: 11868276,
Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

2. Definicje
Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu
Serwis - serwis internetowy pod adresem www.profesor.pl
Firma - Edgard Mariusz Jachimczuk, właściciel serwisu www.profesor.pl
Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego www.profesor.pl
Administrator - Edgard Mariusz Jachimczuk właściciel serwisu www.profesor.pl, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

3. Rodzaj i zakres usługi
Świadczymy usługi internetowe, które pozwalają Użytkownikom na bezpłatną rejestrację i utworzenie osobistego konta na platformie e-learningowej www.profesor.pl celem korzystania z zasobów edukacyjnych platformy przeznaczonych do nauki języków obcych online.
Po dobrowolnej rejestracji, każdy zarejestrowany Użytkownik otrzyma swój osobisty profil w celu korzystania z bezpłatnych zasobów Serwisu.

4. Akceptacja warunków
Z chwilą założenia konta Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z płatnych i bezpłatnych zasobów Serwisu. W momencie aktywacji konta użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Firmę przekazanych przez siebie danych osobowych w celach:
- korzystania z bezpłatnych zasobów platformy www.profesor.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu)
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną z zasobów platformy www.profesor.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),
- wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).
Kwestie dot. Polityki prywatności zostały szczegółowo opisane w dokumencie Polityka prywatności, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

5. Konto Użytkownika
Użytkownikiem Serwisu może zostać jedynie osoba fizyczna. Osoby fizycznie, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać Użytkownikiem Serwisu pod warunkiem, że uzyskają i przedstawią zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z zasobów Serwisu wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail profesor@profesor.pl lub drogą listowną na adres siedziby Firmy.
Zarejestrowanie i założenie konta w Serwisie jest bezpłatne i umożliwia korzystanie z wybranych treści edukacyjnych Serwisu.
Unikalny login (nazwa konta) nie może być słowem wulgarnym, powszechnie odbieranym jako obraźliwe i nie może godzić w niczyje dobre imię. Zabronione jest używanie jako loginu adresu strony internetowej, zastrzeżonych nazw własnych, znaków towarowych czy też nazw naruszających prawa osób trzecich. Nazwa konta jest opcjonalnie widoczna dla wszystkich użytkowników Serwisu i nie powinna zawierać żadnych danych osobowych.
Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania poufnych danych, w tym hasła dostępu do Serwisu.
Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących powodować destabilizację działania serwisu Firmy lub mogących utrudniać korzystanie z usług przez innych Użytkowników.
Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów i treści, do których nie ma uprawnień. Zabronione jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Firmy, jak również pobierających z nich jakiekolwiek dane.
Konta Użytkowników nie przestrzegających niniejszego regulaminu mogą zostać zawieszone, zablokowane lub usunięte z systemu.
Użytkownik dobrowolnie i świadomie oświadcza, że ma ukończone 16 lat i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Edgard Mariusz Jachimczuk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 11,02-511 Warszawa, do celów rejestracji konta i usług świadczonych przez platformę Profesor.pl na czas korzystania z jej zasobów.
Każdy Użytkownik posiada prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia czy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązującymi po dniu 25 maja 2018 roku. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres profesor@profesor.pl lub drogą listowną na adres Firmy. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

6. Wymagania techniczne
Korzystanie z zasobów platformy wymaga właściwie skonfigurowanego przez Użytkownika komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności jest możliwe również za pomocą tabletów i smartfonów.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie przez użytkownika poniższych warunków:
. posiadanie najnowszej wersji jednej z rekomendowanych przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
. minimalna rozdzielczość ekranu dla wyświetlania Intensywnych kursów to 1024x768,
Profesor.pl nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów z dostępem do sieci Internet po stronie Użytkownika.

7. Dostęp do usługi
Dane na temat historii nauki Użytkownika, wykonanych powtórek, zbierane przez system celem optymalizacji procesu nauki i prawidłowej realizacji usługi, są zachowywane przez okres minimum 6 miesięcy, o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie bądź nie usunie konta.

8. Umowy między Spółką a Użytkownikiem
Umowa prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie
Umowa prowadzenia konta w Serwisie zawierana jest bez pobierania opłat od Użytkownika. Zawarta dobrowolnie przez Użytkownika umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając wiadomość na adres profesor@profesor.pl lub drogą listowną na adres Firmy. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji w serwisie, Użytkownik traci prawo do korzystania z usług Serwisu dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
Spółka ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu.

9. Postępowanie reklamacyjne
Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie, podpis Użytkownika oraz datę. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres profesor@profesor.pl lub pocztą na adres siedziby Firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.
W wyjątkowych sytuacjach, tzn. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych działań oraz ustaleń ze strony Serwisu lub spotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Spółkę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.
Ze względu na konieczne prace modernizacyjne i konserwacyjne, Spółka dopuszcza możliwość krótkich przerw w działaniu Serwisu, trwających do 8 godzin.

10. Treść kursów i prawa autorskie
Materiały zawarte w serwisie profesor.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami), jak również są chronione prawami do znaków towarowych, do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
Materiały w formacie PDF i listy słówek można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
W przypadku chęci wykorzystania poza platformą Profesor.pl materiałów, do których profesor.pl posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody.

11. Postanowienia końcowe
Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie http://www.profesor.pl/regulamin_profesor.php
Wprowadzone zmiany w regulaminie uważa się za obowiązujące w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Firmy drogą elektroniczną na adres profesor@profesor.pl lub drogą listowną na adres Firmy zamieszczony na stronie http://www.profesor.pl/polityka.php
O wprowadzonych w Regulaminie zmianach Spółka powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dodatkowo informacja może zostać umieszczona w panelu użytkownika w Serwisie. Dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.