Katalog

Beata Długosz
Ekologia, Scenariusze

"Krajobraz najbliższej okolicy" - konspekt zajęć realizowanych w ramach programu ekologicznego (klasa IV).

- n +

Konspekt zajęć realizowanych w ramach programu ekologicznego (klasa: IVa i IVb)

Zakres treści:
 • pojęcia: środowisko, przyroda, krajobraz
 • elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
 • wpływ człowieka na środowisko
 • elementy naturalne i sztuczne środowiska
Cele:

Wiadomości:

Uczeń:
 • rozumie pojęcia: środowisko, krajobraz, przyroda
 • opisuje zależności między cechami środowiska geograficznego a położeniem miejscowości podstawowymi zajęciami ludności
 • podaje cechy różnych krajobrazów
Umiejętności:

Uczeń:
 • potrafi porównywać różne krajobrazy
 • wskazuje elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
 • prezentuje informacje zebrane podczas zajęć terenowych
 • korzysta z obserwacji życia codziennego
Postawy:

Uczeń:
 • jest świadomy życiowej użyteczności wiedzy przyrodniczej
 • potrafi dostrzec piękno krajobrazu najbliższej okolicy
Metody: pogadanka, opis, praca w grupach
Formy: wycieczka
Środki dydaktyczne: ilustracje krajobrazów wiejskich i miejskich

Przebieg zajęć:

V. Faza wprowadzająca:

 1. Sprawy organizacyjno- porządkowe.
 2. Zapoznanie uczniów z tematyką zajęć i przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.
VI. Faza realizacji:

 1. Pogadanka dotycząca zwiedzania najbliższej okolicy - omówienie wycieczki.
 2. Wycieczka po najbliższej okolicy - ok. 45 minut.
 3. Praca uczniów w 2 grupach - spośród różnorodnych ilustracji wybierają te, które najbardziej przypominają krajobraz miasta (grupa I ) oraz wsi ( grupa II ).
 4. W grupach uczniowie zastanawiają się nad cechami charakterystycznymi krajobrazu miejskiego i wiejskiego, wskazują elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
 5. W oparciu o obserwacje z wycieczki oraz powyższe rozważania uczniowie starają się znaleźć odpowiedzi na pytania:
  • Jakie są główne elementy krajobrazu występujące w mojej okolicy?
  • Jakie mamy elementy przyrody ożywionej i nieożywionej?
  • Jakie są główne formy użytkowania ziemi?
  • Czy w mojej miejscowości występują obszary zmienione przez działalność człowieka?
VII. Faza podsumowująca

 • Utrwalenie pojęć: środowisko, przyroda, krajobraz.
 • Porównanie krajobrazu miejskiego z wiejskim.
 • Podkreślenie konieczności oszczędnego korzystania z zasobów przyrody.
Zadanie domowe

Zaprojektuj zagospodarowanie najbliższej okolicy szkoły przyczyniające się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego.

Opracowanie: Beata Długosz

Wyświetleń: 6242


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.