Katalog

Sylwia Moskal, 2016-03-17
Lublin

Pedagogika, Rady

Informacja wychowawcy o uczniu do sądu

- n +

……………… ………, …………….
Wychowawca klasy …………
Szkoły Podstawowej nr ………
im. …………
w ………………


Informacja o uczniu
………… jest uczniem klasy ……… Szkoły Podstawowej nr …… w …… od dnia
………… r. Zmiana szkoły spowodowana była zamieszkaniem w obwodzie naszej placówki.
Zachowanie chłopca wobec kolegów i nauczycieli nie budziło i nadal nie budzi zastrzeżeń. Jest on uczniem spokojnym i chętnym do nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami. Nie zdarzyło mu się wejść w konflikt z uczniami lub nauczycielami.
…… jest uczniem o przeciętnych zdolnościach, przychodzi przygotowany na lekcje, posiada potrzebne przybory szkolne. Chętnie pracuje na lekcji.
Do szkoły …… uczęszcza regularnie, sporadycznie zdarzają się nieobecności, zawsze usprawiedliwione. Uczeń przychodzi do szkoły zadbany, nie spóźnia się.
Od początku uczęszczania do naszej placówki mama ucznia regularnie kontaktowała się ze szkołą (zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne). W przypadku, gdy nie mogła uczestniczyć osobiście (np. zwolnienie lekarskie) w zastępstwie przychodził ojczym (na podstawie pisemnego upoważnienia matki ucznia). Od ……… roku kontakty z wychowawcą nawiązał również ojciec ……, pan …………. Był na każdym zebraniu w II semestrze klasy V- tej, przychodził też na konsultacje indywidualne. W bieżącym roku szkolnym pan ………… jeszcze nie nawiązał kontaktu ze szkołą.
………uczestniczył we wszystkich wyjściach organizowanych przez szkołę (wycieczki, wyjścia do kina, wyjazd na warsztaty itp.), składki i zbiórki klasowych funduszy miał zawsze uregulowane. Aktywnie uczestniczył w imprezach i uroczystościach klasowych.
Średnia ocen……… na zakończenie roku szkolnego w klasie piątej: ……….

Wychowawca kl. …
mgr ………………
Wyświetleń: 6


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.