Katalog

Agnieszka Radziejewska, 2017-04-18
Jarocin

Różne, Arkusze

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami eduakcyjnymi.

- n +

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Nazwa szkoły: ……………………………..
Imię, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia Oznaczenie klasy Nr orzeczenia do kształcenia specjalnego, data jego wydania

I
Orzeczenie wydane przez: Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w ……………………….
Orzeczenie wydane na czas: Nauki w gimnazjum (III etap edukacyjny)

Orzeczenie wydane z uwagi na: niedosłuch prawostronny związanym z wadą wrodzoną w postaci rozszczepu podniebienia miękkiego.

Źródło informacji Ustalenia
Nauczyciele • Przedmioty humanistyczne: uczeń pracuje z pomocą nauczyciela wspomagającego, choć niechętnie korzysta z jego pomocy, gdy wie, jak wykonać zadanie, stara się pracować samodzielnie. Chłopiec jest wycofany i cichy, czasami bywa nieprzygotowany do zajęć. Zazwyczaj ma odrobione zadania domowe. Zeszyt prowadzi mało starannie i bywa, że nie może się z niego doczytać. Dobrze radzi sobie z poznawanym materiałem. W razie potrzeby prosi nauczyciela o ukierunkowanie i dodatkowe wytłumaczenie trudnych treści. Ma obniżone kryteria oceniania, zmodyfikowane do jego możliwości.
• Przedmioty matematyczno- przyrodnicze: Uczeń jest bardzo cichy, spokojny i wycofany. Radzi sobie sam, nie wymaga specjalnej kontroli i uwagi. Zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji, ale zadania domowe najczęściej ma odrobione. Zazwyczaj nie bierze aktywnego udziału w zajęciach, ale jest skupiony i chętny do podejmowania działań. Jest dobrze zmotywowany do nauki.

Specjaliści ( badania specjalistyczne prowadzone w szkole lub wyniki obserwacji pedagogicznej) Chłopca charakteryzuje wolne tempo pracy i słaba koncentracja uwagi. Jest nieuważny i rozkojarzony podczas zajęć. Uczeń wypowiada się chętnie na dany temat, słownictwo utrzymuje się w normie, odpowiada na zadane pytania, ale potrzebuje czasu na zastanowienie się. Niechętnie pracuje nada zadaniami z matematyki. Zadania wykonuje szybko i pochopnie. Długopis trzyma prawidłowo, jednak pisze niestarannie (nieczytelnie).
Uczniowi nadal sprawia problem czytanie ze zrozumieniem, które należy ćwiczyć. Dobrze radzi sobie natomiast z działaniami przestrzennymi. Należy ćwiczyć koncentrację uwagi.

Dokumentacja medyczna, lekarz ( w tym przyjmowane leki i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia) Niedosłuch prawostronny związanym z wadą wrodzoną w postaci rozszczepu podniebienia miękkiego.

Opiekunowie prawni Uczeń nie zgłasza żadnych problemów szkolnych w domu. Dziadek ucznia jest w stałym kontakcie ze szkołą.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ( rozpoznanie i potrzeby ucznia)

Data i podpisy członków Zespołu:***

Uczeń musi nadal pracować nad:
• sprawnością grafomotoryczną i zapisem ortograficznym,
• czytaniem ze zrozumieniem,
• kształtowaniem oraz doskonaleniem percepcji, pamięci i uwagi,
• koncentracją uwagi.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.