Katalog

Izabela Siłuch, 2017-10-19
Kamionka

Geografia, Konspekty

Kraje Skandynawskie scenariusz lekcji

- n +

12.10.2016
Konspekt lekcji otwartej z geografii w klasie IIIc
Temat: Kraje Skandynawskie- gdzie lód łączy się z ogniem
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 wskazuje na mapie politycznej państwa skandynawskie i ich stolice
 charakteryzuje środowisko przyrodnicze krajów skandynawskich
 wykazuje związki między środowiskiem przyrodniczym a działalnością gospodarczą
 potrafi definiować pojęcie białe noce, karawaning, poldery,
 potrafi wymienić nazwy stolic krajów skandynawskich,
 zdefiniować pojęcie „wybrzeże fiordowe”, „wybrzeże szkierowe”,
 wymienić co najmniej 3 rodzaje alternatywnych źródeł energii,
 - kształtuje postawę poszanowania dla innych narodów, systemów wartości i sposobów życia,
 - rozwija umiejętność samodzielnego myślenia, korzystania z nowoczesnych technologii w edukacji oraz odpowiedzialnego korzystania ze źródeł.


METODY I FORMY PRACY:
Formy pracy: Praca indywidualna, zbiorowa, grupowa
Metody pracy: Rozmowa kierowana, praca z mapą, praca z tekstem źródłowym, praca z kartą pracy i prezentacją multimedialną


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Mapa ścienna „Europa”, atlas geograficzny, prezentacja multimedialna ,słowa- klucze naprowadzające do lekcji, karty pracy, tekst źródłowy, podręcznik, książka Piotra Kraśko „Świat według reportera. Szwecja.”, torba przedmiotów związanych ze Skandynawią.


PRZEBIEG LEKCJI:
Czynności organizacyjne:

1.Sprawdzenie listy obecności,
2. Odpytanie z ostatniej lekcji.
Część wprowadzająca:
1.Nauczyciel pyta uczniów czy zauważyli wchodząc do klasy słowa umieszczone na podłodze, które miały ich naprowadzić na region Europy, którym się będą zajmowali na lekcji.
Podanie tematu i wyjaśnienie celu lekcji,

2. Wyjaśnienie pojęcia „kraje skandynawskie”,
3. Zlokalizowanie państw i stolic na mapie,


Część główna:
1. Uczniowie mają za zadanie wylosować jeden przedmiot z torby, który na podstawie oglądania prezentacji mają dopasować do odpowiedniego państwa.
2. Nauczyciel omawia przygotowaną prezentację multimedialną. Uczniowie słuchają i zapamiętują informacje.
3. Uczniowie zajęli miejsca przy stolikach, z których każdy oznacza inne państwo Skandynawskie. Uczniowie mają za zadanie na podstawie tekstu źródłowego odgadnąć jakie państwo opisuje i postawić z nazwą państwa karteczkę na ławce.
Następnie uczniowie na podstawie tekstu źródłowego i przedstawionej prezentacji uzupełniają tabelę, która składa się z 3 kolumn i przyporządkowują wylosowany przedmiot do państwa.
4. Ocena pracy grup.

Państwo Stolica Element środowiska przyrodniczego

5. Podsumowanie:
Nauczyciel zadaje pytania, uczeń rozpoznaje państwo na podstawie krótkiego opisu (nazwy państw mogą się powtarzać).
1.Na obszarach aktywnych wulkanicznie można tu spotkać gejzery - ………… (Islandia)
2.W pobliżu miast Kiruna i Gallivare eksploatowane są rudy żelaza - ………… (Szwecja)
3.W krajobrazie kraju najbardziej charakterystyczne są lasy i woda - ………… (Finlandia)
4.Bogactwem kraju są fiordy - doliny polodowcowe zalane przez wody morskie -(Norwegia)
5.Kraj, który najwięcej energii wytwarza w hydroelektrowniach - ………… (Norwegia)
6.Kraj nizinny, z dogodnymi warunkami do rozwoju rolnictwa - ………… (Dania)
7.Kraj „ognia i lodu” - ………… (Islandia)
8.Państwo leżące na Półwyspie Jutlandzkim - ………… (Dania)

6. Zadanie domowe i ocena pracy uczniów

1.Przygotuj pracę na temat: Gdybym mógł pojechać na wycieczkę do państwa skandynawskiego, wybrałbym. Rozwiń temat i uzasadnij swój wybór.

Dla chętnych:
2. Na podstawie strony internetowej miesięcznika Poznaj świat wyszukaj ile artykułów zostało napisanych na temat państw Skandynawskich. Opisz jeden z nich.
3. 2. Przeczytaj książkę Piotra Kraśko ”Świat według reportera. Szwecja” ( praca domowa dla chętnych).
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.