Katalog

Jolanta Sadowska
Język polski, Program nauczania

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klasy I gimnazjum

- n +

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas i gimnazjum

Termin działań: wrzesień-czerwiec 2003 /2004

Cel główny:

Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.

Cele szczegółowe:
- Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz techniki czytania głośnego,
- kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej:
a) ćwiczenie w opowiadaniu treści utworów fabularnych,
b) odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworu,
c) układanie planu wydarzeń,
d) wskazywanie elementów świata przedstawionego w utworze,
e) ćwiczenia w rozpoznawanie cech takich gatunków literackich, jak:
bajka, ballada, satyra, fraszka, hymn,
f) wskazywanie podstawowych środków stylistycznych (przenośni,
porównania, apostrofy, personifikacji, itp.)
g) ćwiczenie w opisywaniu reprodukcji obrazu, rzeźby,
h) konstruowanie wypowiedzi pisemnych z zachowaniem trójdzielnej
kompozycji; redagowanie listu, streszczenia, sprawozdania -recenzji, charakterystyki, opowiadania z elementami opisu postaci, krajobrazu
- utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku:
a) rodzaje wypowiedzi (zdanie pojedyncze i złożone, równoważniki zdania, zawiadomienie),
b) budowa zdania; określenie i nazywanie części zdania, rozbiór logiczny,
c) rodzaje wypowiedzeń złożonych: współrzędne i podrzędne; ich budowa i analiza ,
d) ćwiczenie we wskazywaniu i nazywaniu części mowy,
- ćwiczenia ortograficzne.


Program działań:

Zajęcia są adresowane do uczniów klas pierwszych gimnazjum, którzy z różnych przyczyn nie opanowali minimum wiadomości przewidzianych programem nauczania w klasie pierwszej (program " Świat w słowach i obrazach") Na zajęciach wyrównawczych przeznaczona jest 1 godzina tygodniowo. Tematyka zajęć może być zmieniana w zależności od potrzeb uczniów.
 
Harmonogram Tematyka zajęć
wrzesień 1. Wyprawa do lasu -układanie opowiadania z elementami opisu.
2. Czy to zdanie, czy nie zdanie? - ćwiczenie w rozpoznawaniu rodzajów wypowiedzeń .
3. Jak zbudowane jest zdanie? -analiza zdań pojedynczych.
4. Redagujemy artykuły do szkolnej gazetki.
październik 1. Fraszka -"igraszka słowem". O cechach fraszki jako gatunku literackiego.
2. Część zdania - ćwiczenie utrwalające.
3. Wyrazy jako tworzywo zdania.
4. "Hymn -niezwykła pieśń"- uczymy się pięknej recytacji.
5. Czasowniki i jego funkcja w zdaniu.
listopad 1. Ćwiczenie w przekształcaniu dialogu w tekst ciągły (np.: bajek Ignacego Krasickiego.
2. Rodzaje orzeczeń- utrwalenie wiadomości.
3. "Żona modna"- czytanie ze zrozumieniem i opowiadanie.
4. Rzeczownik i jego związek z innymi wierszami.
grudzień 1. Opowiadamy dzieje Jacka Soplicy.
2. Ćwiczenie w redagowaniu charakterystyki postaci literackiej.
3. Rozwiązywanie testów kompetencji ( sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem.
styczeń 1. O zdaniu raz jeszcze - analiza zdań pojedynczych.
2. Opowiadanie Węgiełka o zaklętej pannie i ukrytych skarbach - ćwiczenie w streszczeniu opowiadania.
3. Przymiotnik, jego znaczenie, odmiana i funkcja w zdaniu .
4. Razem czy oddzielnie?-pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.
luty 1. Przysłówek jako orzecznik i okolicznik.
2. Ten film warto zobaczyć - piszemy recenzję.
marzec 1. Liczebnik w zdaniu - ćwiczenie w poprawnym stosowaniu różnych rodzajów w wypowiedzi.
2. Ten obraz bardzo mi się podoba - ćwiczenie w opisywaniu.
3. Przyimek. spójnik. partykuła, wykrzyknik - utrwalenie wiadomości.
4. Kiedy zdanie współrzędne, a kiedy zdanie podrzędne?- ćwiczenia
kwiecień 1. Piszemy sprawozdanie z lektury...
2. Części mowy odmienne i nieodmienne -utrwalenie wiadomości.
3. Czytamy poezję - ćwiczenia utrwalające poznane środki stylistyczne.
4. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie
maj 1. Gdzie postawić przecinek?- ćwiczenia ortograficzne.
2. Dyskutujemy o książkach.
3. Bądźmy przyjaciółmi - ćwiczenia w redagowaniu krótkich wypowiedzi na ten temat w imieniu różnych nadawców.
4. Rodzaje zdań złożonych podrzędnie.
czerwiec 1. Utrwalenie wiadomości o zdaniach złożonych.
2. Części mowy a części zdania.
3. Epika, liryka i dramat - utrwalenie wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich.
4. Aby w liście z wakacji nie było błędów - ćwiczenia ortograficzne

Opracowanie: Jolanta Sadowska

Wyświetleń: 32720


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.