Katalog

Halina Polańska
Ekologia, Scenariusze

Jedna jak Słońce - Ziemia. Scenariusz konkursu ekologicznego

- n +

Konkurs ekologiczny

"Jedna jak Słońce - Ziemia" w ramach akcji
"Rady na odpady"


Konkurs ten pozwala na rozwijanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży. Uczy jak należy postępować aby nie niszczyć i nie zaśmiecać Ziemi. Zwraca szczególną uwagę na problematykę recyklingu. Pobudza do twórczego działania.

Scenariusz Miejsce: Gimnazjum w Żukach (sala gimnastyczna).

Czas trwania: ok. 2 - 3h

Materiały pomocnicze:


* wykonanie dekoracji na jednej ścianie sali gimnastycznej, dekoracja przedstawia obraz śmietniska wykonany z folii, papierów, butelek nad którym unosi się czarodziej z różdżką. Obok stoją pojemniki na szkło, papier, aluminium, plastik. Czarodziej za pomocą różdżki segreguje odpady,
* Hasła o treści ekologicznej,
* Plakaty związane z recyklingiem,
* Kartony do malowania,
* Pisaki, farby,
* Stanowiska dla uczestników,
* Taśma klejąca,
* Nożyczki.

Cele:

1. Przybliżenie uczniom problematyki ochrony środowiska.
2. Kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej wśród młodzieży.
3. Zapoznanie ze stanem zanieczyszczeń naszego środowiska.
4. Bliższe poznanie pojęć: recykling, odpady, zasoby przyrody odnawialne, nieodnawialne.
5. Przybliżenie i uświadomienie wagi problemów ekologicznych.
6. Uczniowie poznają sposoby jak przeciwdziałać nadmiernej "produkcji" odpadów.

Uczestnicy:

Uczniowie w wieku 14 - 16 lat

Przebieg konkursu:

Imprezę rozpoczyna piosenka Jonasza Kofty "Pamiętajcie o ogrodach", odtworzona z taśmy magnetofonowej.

Osoba prowadząca:


1. Powitanie gości, publiczności i uczestników konkursu,
2. Prezentacja Jury,
3. Zaproszenie uczestników konkursu.
Konkurs realizowany był równolegle w kilku płaszczyznach tematycznych.
Na sali gimnastycznej wyznaczono kilka stanowisk do pracy poszczególnych grup:
* Konkurs wiedzowy (pisemny i ustny),
* Konkurs plastyczny o tematyce recyklingu,
* Konkurs na hasło, które może być umieszczane na koszach na śmieci,
* Konkurs na tablice informacyjno - inspirujące, które można umieszczać w miejscach zlikwidowanych "dzikich wysypisk",
* Konkurs na najciekawszy reportaż z rajdu rowerowego, który zorganizowany został w celu poznania walorów krajobrazowych gminy, a także rozpoznania i lokalizacji zagrożeń dla naszego środowiska naturalnego.

4. Zapoznanie zebranych z regulaminem konkursu.

***
REGULAMIN

1. Czas trwania konkursu ok. 3h
2. Z każdej grupy tematycznej nagrodzone zostają I miejsca, tylko w konkursie wiedzowym nagradzane jest I, II i III miejsce.
3. Zwycięscy nagrodzeni zostają dyplomami.
4. W przypadku remisu w konkursie wiedzowym przewidziana jest dogrywka.
5. Kwestie sporne rozstrzyga Jury.

***
Konkurs wiedzowy

Konkurs wiedzowy ma formę pisemną i ustną.

Forma pisemna:

Formą pisemną jest test.

Test z ekologii pod hasłem
"Rady na odpady"


1. Co oznacza poniższy symbol umieszczony na opakowaniu lub na towarze:
a. produkty tak oznaczone występują cały czas w naszym otoczeniu
b. produkty z takimi znakami możemy używać bez ograniczeń
c. z produktów lub opakowań tak oznaczonych mogą być odzyskiwane surowce

2. Utylizacja to:
a. wykorzystanie odpadów jako surowców do nowej produkcji
b. całkowite zniszczenie tego co dla nas zbędne
c. zagospodarowanie nowych terenów

3. Recykling to:
a. wykonywanie pewnych czynności i działań w sposób cykliczny
b. odzyskiwanie surowców z materiałów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji
c. sposób działania polegający na wykorzystywaniu wcześniej zdobytych doświadczeń

4. Jednym ze sposobów zmniejszenia ilości odpadków jest:
a. ograniczenie używania opakowań jednorazowych, wszędzie tam gdzie jest to możliwe
b. nie wykorzystywanie już raz użytych opakowań
c. dbanie o to by każdy produkt był dobrze zapakowany

5. Rolnictwo ekologiczne to:
a. rolnictwo rozwijające się w krajach dbających o higienę hodowli zwierząt
b. rolnictwo oparte na produkcji żywności bez nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin
c. rolnictwo dbające szczególnie o czystość upraw i dlatego uprawy roślin prowadzi się w szklarniach

6. Nauka o ochronie środowiska to:
a. geografia
b. ekologia
c. sozologia

7. Kwaśne deszcze to:
a. deszcze padające na Śląsku
b. deszcze padające w pobliżu elektrowni
c. dwutlenek siarki emitowany z zakładów przemysłowych wchodzący w reakcję z padającymi deszczami

8. "Typowe" surowce wtórne to:
a. makulatura, tworzywa sztuczne, złom metali kolorowych, szkło, szmaty
b. makulatura, szkło, złom metali żelaznych, rzeczy elastyczne
c. makulatura, wszelkie obuwie, szkło, rzeczy elastyczne

9. Papier można wytwarzać z:
a. makulatura, drewno, tworzywa sztuczne
b. makulatura, drewno, szmaty
c. makulatura, szkło, szmaty

10. Co zanieczyszczają odpady komunalne wyrzucane na nielegalne wysypisko śmieci?
a. wody, glebę, powietrze
b. glebę, wody podziemne, atmosferę
c. glebę, wody podziemne

11. Co się dzieje z odpadkami w tak zwanych śmieciarkach?
a. zostają wywiezione i złożone na legalnym wysypisku śmieci
b. następuje zmniejszenie objętości śmieci poprzez prasowanie i zgniatanie
c. następuje segregacja śmieci

12. Jaka powinna być najwyższa temperatura w nowoczesnych bezpiecznych dla środowiska spalarniach odpadów komunalnych przy dopalaniu gazów?
a. dopalanie gazów 1200- 1300 C
b. dopalanie gazów 1000 - 1200 C
c. dopalanie gazów 1300 - 1500 C

13. Nietypowe surowce wtórne to:
a. rzeczy elastyczne, tłuczka szklana, stare obuwie
b. rzeczy elastyczne, skóra z długich kozaków, wszelkie obuwie
c. rzeczy elastyczne, skóra z długich kozaków, tworzywa sztuczne

14. Jaki wpływ na organizm człowieka mają dioksyny
a. powodują zmiany genetyczne w DNA, choroby nowotworowe
b. powodują choroby nowotworowe i choroby układu nerwowego
c. powodują choroby nowotworowe i choroby układu krwionośnego

15. Co się dzieje z odpadkami komunalnymi na wysypiskach zaraz po przywiezieniu:
a. odpady są ubijane aby zajmowały jak najmniej miejsca
b. odpady są segregowane
c. odpady są w większości spalone

16. Jeżeli zbieramy surowce wtórne to osiągamy następujące cele:
a. zmniejszamy masę odpadów i masę surowców pierwotnych potrzebnych do wyprodukowania nowych opakowań
b. osiągamy indywidualne korzyści finansowe
c. uczymy się współpracy z kolegami w akcjach zbierania śmieci

17. Pod pojęciem odpady komunalne rozumiemy:
a. Odpady bytowo- gospodarcze, wszystkie zbędne rzeczy i przedmioty
b. Odpady powstałe podczas przetwarzania i wydobywania surowców pierwotnych
c. Rzeczy i przedmioty o znacznym ładunku niebezpieczeństwa składowania na hałdach

18. Kompostowanie polega na:
a. rozkładanie odpadów organicznych przy udziale drobnoustrojów, tlenu i wody
b. rozkładanie odpadów nieorganicznych przy udziale drobnoustrojów, tlenu i wody
c. rozkładanie odpadów komunalnych i przemysłowych

19. Podczas spalanie śmieci do środowiska naturalnego przedostają się między innymi następujące substancje:
a. tlenki azotu, tlenki siarki, chlorowodór, fluorowodór
b. tlenki azotu, tlenki siarki, tlen, azot
c. tlenki azotu, tlenki siarki, fluorowodór, wodór

20. Pisma o tematyce ekologicznej to:
a. Aura, Raj, Przyroda Polska, Ekopartner
b. Brawo, Aura, Raj, Ekopartner
c. Aura, Przyjaciółka, Raj, Przyroda Polska.

odpowiedzi
 

1. c  11. b
2. a  12. a
3. b  13. b
4. a  14. a
5. b  15. a
6. c  16. a
7. c  17. a
8. a  18. a
9. b  19. a
10. c  20. a


Czas trwania testu pisemnego - 30 min.
W czasie, gdy jury sprawdza prace pisemne, osoba prowadząca kontroluje postępujące prace w różnych grupach (konkurs na plakat, na hasło na tablice informacyjne i hasło na kosze na śmieci)

Forma ustna:

Do konkursu wiedzowego ustnego zakwalifikowało się 6 osób.
Osoby te zajmują wskazane miejsca. Losują numery pytań. Eliminowane są te osoby, które po kolejnej turze pytań mają 3 błędne odpowiedzi (po każdej błędnej odpowiedzi otrzymują czerwoną kartkę).

Czas trwania - ok. 30 min.

Przykładowe pytania do konkursu ustnego:
* Wybór opakowania śniadania do szkoły (papier, folia,
folia aluminiowa, torebka papierowa),
* Wybór torby na zakupy (foliowa, reklamówka, lniana)
Uzasadnię wybór.
* Wybór opakowań po dezodorantach i uzasadnienie swojego wyboru (na co zwracam uwagę kupując dezodorant?).
* W jaki sposób oszczędzam wodę?
* Czy kartony po mleku i sokach są opakowaniami ekologicznymi?
* Jakie napoje wybieram w sklepie i czym się kieruje w swoich wyborach?
* Dlaczego należy segregować śmieci?
* Na czym polega recykling?
* Co symbolizują przedstawione na planszach znaki ekologiczne

Konkurs plastyczny

Osoba prowadząca w przerwach w konkursie wiedzowym relacjonuje przebieg konkursu plastycznego.
Uczniowie w 2 - 3 osobowych grupach wykonują prace w formie plakatu - technika dowolna. Są to prace o tematyce recyklingu.

Czas trwania ok. 1,5h

Konkurs na hasło

W innej grupie pracują osoby biorące udział w konkursie na hasło mogące być umieszczone na koszach na śmieci oraz osoby uczestniczące w konkursie na tablice informacyjno - inspirujące, które mogą być umieszczane w miejscach likwidacji "dzikich wysypisk".
Uczestnicy wykonują prace na arkuszach papieru o wcześniej ustalonym formacie. Technika pracy jest dowolna. Hasła wzbogacane są o stronę graficzną. Są to prace indywidualne.

Czas trwania ok. 1,5h

Konkurs na reportaż

Prace te wykonane zostały przez grupy uczniów 2 - 3 osobowe we wcześniejszych terminach w oparciu o materiał zdjęciowy zgromadzony przez nich. Zdjęcia poparte zostały komentarzem słownym. Prace zostały wykonane w różnej formie np. album, plansza, plakat.

Grupy uczniów, które wykonały te prace pod kontrolą organizatora konkursu zorganizowały wystawkę swoich prac w wyznaczonym do tego miejscu na sali gimnastycznej.

5. W czasie, gdy jury podsumowywało rezultaty konkursów, uczniowie:
* prezentowali własną twórczość literacką o treści ekologicznej.
* Chórek szkolny wykonał piosenkę Majki Jeżowskiej "S.O.S....".
* Uczestnicy i obserwatorzy konkursu zapoznali się z przykazaniami ekologicznymi:
 

10 PRZYKAZAŃ EKOLOGICZNYCH

I
Jam jest Pan Bóg twój, który stworzył niebo i ziemię. Weź pod uwagę, że w tym stworzeniu jesteś moim partnerem.

II
Weź pod uwagę, że dając ci życie, dałem ci także odpowiedzialność, wolność i ograniczone rezerwy surowców ziemi.

III
Nie okradaj przyszłości, szanuj swoje dzieci, dając im możliwości długiego życia.

IV
Rozbudzaj w swoich dzieciach miłość do natury.

V
Rozważ, że ludzkość może wprawdzie używać technologii, lecz raz zniszczonego życia nie można stworzyć na nowo.

VI
Zatroszcz się o to, aby w twojej wsi, twoim mieście, twoim kraju tworzyły się grupy, które będą się zaangażowaniem starały o to, aby zapobiec grożącym katastrofom.

VII
Osuń się od wszelkiej broni, która powoduje nie dające się naprawić zniszczenia w podstawowych uwarunkowaniach życia.

VII
Ćwicz samodyscyplinę także przy małych decyzjach w swoim życiu.

IX
Znajdź w twoim cotygodniowym dniu wypoczynku czas, aby żyć ze światem, a nie tylko go używać.

X
Pomyśl o tym:
Nie posiadasz ziemi, "jesteś tylko jej stróżem(opiekunem)" 6. Podsumowanie wyników konkursów i wybranie zwycięzców.
7. Nagrodzenie zwycięzców dyplomami.
8. Wysłuchanie piosenki Jonasz Kofty "Pamiętajcie o ogrodach", która podsumowuje uroczystość.

Opracowanie: mgr Halina Polańska

Wyświetleń: 5111


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.